webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
actual concerts:::...

news:::...top
(19 | 05 | 2009 - 08:58 - reactions: 0) sonic
New Czechcrore.cz
Byla spuštìna nová verze czechcore.cz.
Protože není možné naimportovat jednuše staré galerie a obrázky k èlánkùm, rozhodli sme se že necháme starou verzi bìžet zde na adrese old.czechcore.cz.

Protestfest - STREETFEST 2009
Sobota 23.5.2009 Brno - vstup zdarma
více na: www.protestfest.cz

Celodenní streetFest tradiènì dùstojnì završí více než ètrnáct dní trvající festival alternativní ... more...
others:::...(19 | 05 | 09 - 08:41 - reactions:0) DIY
NOFX - Backstage Passport DVD
(Fat Wreck Chords)

Jestliže jsem na støední NOFX poslouchal docela èasto, tak teï jsou veškeré zbytky mých sympatií naprosto pohøbeny. Asi tak by se dal shrnout mùj pohled na jejich nové DVD „Backstage Passport“ vydané Mikovým ... more...
record reviews:::...(18 | 05 | 09 - 12:27 - reactions:0) Saman
TOMORROW´S HELL - S/T 7EP
(Phobia Records ve spolupráci s dalšími labely)

Kdyby každý debut dopadl takhle, bylo by to naprosto skvìlé. Útoèná moravská jednotka vede armádu kostlivcù na zteè a nad hlavou jim mrská bièem, který je upleten z poctivého ... more...
record reviews:::...(16 | 05 | 09 - 17:47 - reactions:0) Banan
VIALKA tour v Èechách a na Slovensku
16. 5. Rožnov - Vrah + Dáša Fon Fl´aša , Evilasmodel
17. 5. Prague - Chapeau Rouge + Atlantic Cable
18. 5. Brno - Vegalite + Zelené koule
19. 5. Trenèín - Klub Lúè
20. 5. Bratislava - A4

Francouzsko kanadskou partnerskou dvojici ... more...
others:::...(14 | 05 | 09 - 22:05 - reactions:0) DIY
BORN TO LOSE + RAT CITY RIOT + 4 Debils v kvìtnu v Praze a Brnì
Born to lose pøíjíždìjí opìt do Èech. Èekají nás dvì shows v Praze a Brnì a kapela pøijíždí s novým singlem na People Like you Records. Novej poèin natoèili v tomhle roce vydávají ho spoleènì

s kámošema „ve zbrani“ ... more...
others:::...(10 | 05 | 09 - 21:10 - reactions:0) DIY
BODUF SONGS - HOW SHADOWS CHASE THE BALANCE
(Kranky)

Ano, vím, bude to všechno znít pateticky a možná až úsmìvnì. To je v pohodì, jsem s tím naprosto smíøenej. Upøímnì øeèeno, opravdu jsem se snažil napsat to "nepateticky", ale po pár pokusech jsem prostì rezignoval. ... more...
record reviews:::...(10 | 05 | 09 - 09:00 - reactions:0) Banan
questionnaire:::...
 

since: 01 | 01 | 1970
refresh

czechcore diy:::...
Kazd z Vs m monost pidvat na tento server lnky a novinky.
Strnka pro pidvn

Every one of you can contribute articles and news on this server.
Add your articles here

user name: DIY
password: 123456

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

TOP music:::...

Top articles:::...

Akce v Hradci Králové

Linux pro doma

new:::...cz
(18 | 05 | 2009 - 09:37 - reactions: 0) gnwp.cz
Nový web GOOD NIGHT WHITE PRIDE
Rádi bychom vás pøivítali na novém webu gnwp.cz, který by mìl pøispìt k propagaci antifašistické kampanì Good Night White Pride (GNWP). Tato kampaò má za cíl inspirovat k netolerování nacionalistù, rasistù, neonacistù, sexistù a homofobù v bìžném životì, tedy pøedevším v našich regionech, mìstech, ulicích, klubech, školách èi na pracovištích - prostì všude tam, kde se nacionalisté a jim podobní snaží šíøit své kecy nebo zapustit koøeny. Uvìdomme si, že jde pøedevším o náš spoleèný prostor, který musíme nejen udržet, ale i rozšiøovat tak, aby nebyl infikován iracionalitou, èernobílým vidìním svìta, kultem slepé oddanosti nebo totální kontroly nad našimi životy.
Budeme rádi pokud budeš posílat reporty z koncertù, rozhovory s kapelami nebo fotografie (pokud budeš nìkam nebo nìkomu dávat tvoje fotografie z koncertù, NEFO návštìvníky, ale jen kapely!)
Good Night White Pride jsou všichni, kteøí tuto kampaò berou za svojí!
Skopnem bosí hnízda vosí!
Buï nekompromisní - buï aktivní!
(17 | 05 | 2009 - 11:43 - reactions: 0) Bena
7" HORSE THE BAND
Kapele HORSE THE BAND pøed dvìma dny vyšel na Hassle Records nový limitovaný 7" se songem nazvaným Shapeshift (ft. Jamie Stewart z Xiu Xiu) a na druhé stranì remix tohoto songu v režii Sonnyho Moorea alias Skrillex.
Song je pøedzvìstí nového alba "Desperate Living", které se právì mixuje a venku by mìlo být zaèátkem srpna na Vagrant. Máte se na co tìšit, protože celá deska je zas o nìco šílenìjší, než ty pøedchozí! Nìkolik songù z ní zazní i na jejich pražském koncertu 16.6. v pražském klubu 007.
(14 | 05 | 2009 - 18:29 - reactions: 0) m11
sweatshop info
Nový web Sweatshop Info naleznete ZDE. Sweatshop Info je projekt, který se snaží poskytovat informace o sweatshopech, lidských právech, korporacích a globální dìlbì práce ve vzájemných souvislostech.
(13 | 05 | 2009 - 14:56 - reactions: 0) Banan
ZPÌV DO ODPOSLECHU VÍC
Pod tímto názvem právì vyšla velice zajímavá kniha, která mapuje texty èeského noise, hc a punku. Dá se sehnat napø. v kamených obchodech Rocksters nebo Polí Pìt a pak také na webstorech Day After nebo Silver Rocket. Cena je 220 kè.
(12 | 05 | 2009 - 19:03 - reactions: 0) Banan
ROCKSTERS NOVINKY
Nepolevujeme v tempu a máme pro vás další nálož novinek. Tentokráte napø. nové Isis - Wavering Radiant na LP i CD, Mono- Hymns... na LP, Kylesa - Static Tensions na LP, Thermals - Now we can See LP/CD, Bill Callahan - Sometimes I Wish....LP/CD, nebo nové LP Limp Wrist, kde je 7 zbrusu nových songù a Want Us Dead singl jako bonus na stranì B.
(09 | 05 | 2009 - 14:33 - reactions: 0) DIY
Klub LIBERTE Potøebuje Vaši pomoc!
Klub Liberte se delší dobu potýká s finanèními problémy. Liberte nepobírá žádné dotace, je financován pøedevším z penìz, kterými pøispìjí návštìvníci koncertù - tìch však chodí stále ménì. Proto Vás žádáme o jakoukoliv podporu klubu, a už ve formì vyšší návštìvnosti, materiální, manuální èi finanèní podpory (dobrovolné pøíspìvky, benefity atd.). Momentální dluh klubu èiní cca 80 000,-Kè. Náklady na provoz jsou cca 5000,-Kè za mìsíènì (nájem, elektøina, plyn, voda).
V klubu Liberte hrálo nespoèet kapel z rùzných zemí svìta napøíklad z: Makedonie, Bulharska, Slovenska, Polska, Nìmecka, Skotska, Anglie, Ameriky, Francie aj. V Liberte probíhají pravidelné filmové kluby, je zde multimediální knihovna (mùžete v ní naléznout nezávislé èi undergroundové tiskoviny, knihy s tématikou historie, sociologie, anarchismu, ekologie, nahrávky hudebních skupin atd.), volnì pøístupný internet, zkušebna pro kapely a dále zde probìhly rozlièné pøednášky, organizovaly se tady akce pro ty nejmenší (Mikuláš, den dìtí, výtvarné dílny), funguje také diskuzní klub. Svou èinnost rozvíjí skupiny spojené a už s vegetariánstvím, aktivitami Food Not Bombs, èi feminismem. Liberte slouží jako tzv. infoshop a je otevøeno veškeré spolupráci, mimo jiné zde pùsobilo a znovu zaèíná pùsobit amatérské divadlo.
Naše spoleèenství se staví aktivnì proti veškerým projevùm netolerance, rasismu, xenofobie, násilí, tvrdým drogám a jiným negativním spoleèenským jevùm. Našim cílem je napomoci mladým lidem naplnit svùj èas tvùrèím zpùsobem.Fungování kolektivu klubu Liberte spoèívá na principech pøímé demokracie, spoleèné odpovìdnosti a rozhodování.

Dìkujeme za pøípadnou podporu
kolektiv klubu Liberte

kontakt:
bankovní úèet: 209325631/0300
Variabilní symbol: 1936
Zpráva pro pøíjemce: Liberte - pøezdívka
Pøezdívka slouží k identifikaci èlovìka, pokud o to stojí, na www a jeho zpìtnou kontrolu (aby bylo jasno, že prachy došly).
tel.:774 105 129
www.myspace.com/libertecz
e-mail: osliberte@post.cz
Chtìli bychom Vás také požádat o podporu a propagaci blížícího se Orange crew festivalu, jehož celý finanèní výtìžek pùjde na klub Liberte.
(06 | 05 | 2009 - 13:02 - reactions: 0) Jirzophone
ATOM NOTES 7"
Právì dnes vychází debutový sedmipalec finským ATOM NOTES. V sestavì najdeme nerozluènou dvojku Miku a Joela z Endstand a také osazenstvo z Manifesto Jukebox. Vychází stylovì u COMBAT ROCK INDUSTRY.
(06 | 05 | 2009 - 08:30 - reactions: 0) Jirzophone
Three Mile Pilot
A je to tady Three Mile Pilot po té co si opìt plivly do dlaní ohlásili první výsledky. Nová deska vyjde zaèátkem pøíštího roku u Temporary Residence Ltd., který je zároveò novým domovem dalších kapel ve kterých èlenové Three Mile Pilot hrají, tedy Pinback a The Black Heart Procession.
(05 | 05 | 2009 - 16:40 - reactions: 0) antifa.cz
Díky všem úèastníkùm MAY DAY festivalu!
Dìkujeme všem, kteøí pøišli podpoøit May Day Festival poøádaný Antifašistickou akcí (AFA). Naše doba je plná problémù a nepøátel, se kterými jsme všichni nuceni se dennì vypoøádávat. Doufáme, že se povedlo zasít ve vás semínka odporu, ale další kroky jsou jen na vás. Rádi vám budeme nápomocni radami, zkušenostmi, tipy, které napsala praxe, takže se nebojte ozvat na kontakt[zavináè]antifa.cz. Cílem je vybudovat naše vlastní autonomní mìsta, regiony, ètvrtì, kluby, podniky a školy, které budou pro uzurpovatele svobody a našich práv horkou pùdou. Vìøíme, že již neexistuje vztah:”My a vy” a uvìdomili jste si, že ”Nikdo to za nás neudìlá lépe než my sami”.

Brzy se mùžete tìšit na celkové shrnutí a samozøejmì také fotky a videa. Sledujte MAY DAY l AFA l GNWP
(05 | 05 | 2009 - 14:48 - reactions: 0) DIY
Made in japan
Obnovila se legendární kapela z pol. 90. let JUDGEMENT (bývalí èlenové DEATHSIDE, GUDON, LIPCREAM, BASTARD atd.) - vystoupí na jediném koncertì v USA a to 23. kvìtna na Festivalu Chaos In Tejas.

S nìkolikaletým skluzem koneènì vychází na HG Fact tøetí album PAINTBOX „Trip, Trance And Travelling“ nahrané ještì s nebožtíkem Chelseou u kytary. Na HG Fact vyšlo i discography CD „Relicts“ poskládané ze singlù, kompilací a živákù PAINTBOX z let 1999 - 2003. Obì cédéèka vyjdou v dohledné dobì i na vinylu u Prank Records. PAINTBOX zaèínají po dlouhé pauze zpùsobené úmrtím kytaristy a uvìznìním zpìváka znovu koncertovat a v srpnu jedou spoleèné japonské turné s WORLD BURNS TO DEATH a BLOWBACK. Chelseu by mìl nahradit kytarista z ASSAULT. A u pøíležitosti turné vyjde split singl WORLD BURNS TO DEATH/BLOWBACK.

A Japonskem právì teï køižují brnìnští MAD PIGS.
| << | >> |

© Centauri Production - designed by Budd