webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
concert review:::...
(30 | 07 | 2000 - 17:55 - reactions: 0)
VICTORY AT SEA, ANYWAY, club 007, 4.2. 2000
Takže pøátelé – rovnou k vìci: Anyway jsou momentálnì v naprosto fantastický formì. Úžasná kapela. Mìlník za bicíma, to je jistota hromovejch rytmù a rajcovnì gradovanejch pøechodù. A Medvídek je zrozenej k tomu, aby byl frontmanem rockový kapely, to je úplnì zøejmý. Tvrdej a syrovej zvuk Anyway je chytøe kombinovanej s popovou senzibilitou a výsledkem je strhující, hluènej a pulzující ROCK AND ROLL. Kapela nijak pøehnanì nepøeplácává jednotlivý nápady, spíš pracuje se silnejma a jednoduchejma riffama, který jsou ale vždycky obohacený nìjakým nenápadným detailem (vìtšinou v Mìlníkovì podání), èas od èasu se ozve foukací harmonika. Bìhem setu Anyway jsem prožíval doslova fyzickej kontakt se zvukem a s rytmem (což je pocit, kvùli kterýmu chodím na koncerty) – pokud cítíte hudbu jako instinktivní záležitost a spoléháte se na pudy, Anyway se vám dostanou do tìla a k srdci a budou vám tam zpùsobovat velkou, VELKOU radost.

Victory At Sea pøeladili na komornìjší, barovou atmosféru a rozprostøeli širokou paletu spousty nálad (i když pøevažovaly spíš ty neradostný…). Pøíjemnì døevní zvuk kytary nedal nevzpomenout na podobnì intenzivní koncert Karate, dívèí zpìv pøipomínal Yo La Tengo, chvílema pak zemitìjší a civilnìjší Low. Rozvláèný rytmy, úsporná basa – Victory At Sea spojujou evidentní muzikantskou zruènost s talentem na skuteènì dobrý, jemný a citlivý melodie. Co víc si pøát? Podobnou hudbu mám hodnì, hodnì rád, ale musím se pøiznat, že po setu Anyway jsem mìl hlavu jak tornádo a mìl jsem silnou potøebu nìèeho živelnìjšího…. Takže jsem si Victory At Sea kvùli Anyway vlastnì ani moc neužil…Škoda, snad teï budu mít šanci aspoò z desky.
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd