webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
concert review:::...
(07 | 09 | 2000 - 17:04 - reactions: 0) Miker
Standing Tall,Dussander, Zabloudil, The Old Testament, Mayinga - 29.8.2000 Klub kultury, Napajedla
Na místo jsem dorazil asi kolem osmé a první co mì zajímalo bylo jestli už dorazili Amerièani Standing Tall. Ke znaèné nelibosti zjištuju, že ještì ne. Jinak ale všechny ostatní kapely jsou zde a pøipraveny. Takže není tøeba více otálet a na provizorní pódium už se drápe mladá a hodnì nadìjná napajedelská kapela – Mayinga. Je to jejich úplnì první koncert a jsou hodnì dobøí. Od split kazety s The Ol´Testament sice trochu pozmìnili styl, ale já bych øekl, že teï je to lepší,mnohem mnohem lepší. Takový emo rock – zhruba nìco mezi Van Pelt/Reiziger a francouzským emem. Muzikanti jsou to výborní a pokud vydají nìco vìtšího (a v plánu cosi je!) øekl bych, že to pro pár lidí u nás bude bomba. Takže: Mayinga – dobøe si tohle slovo zapamatujte a buïte ve støehu.!


Další kapelou byli opìt lokálové a sice The Old Testament. Tahle kapela už si stihla vybudovat, alespoò v místních kruzích urèitý status a nìkteøí dokonce hovoøí i o kultu! Koncert to byl trochu nostalgický, protože byl asi poslední na domácí pùdì – alespoò co se téhle sestavy týèe urèitì. Jinak klasika, zahráli pøesnì tak jak je všichni tady známe – výskoky, koleèka,pogo…prostì mosh it up!!! A i když ke spoustì vìcí bych u nich mìl výhrady, musím øíct, že naživo to šlape.Pøekvapili mì coverem od Indecision, ten byl skuteènì povedený, a tou pøedposlední skladbou, která znìla hodnì modernì a docela experimentálnì.Nicménì asi po 45minutách jejich hardcore inferno konèí a s další kapelou se tentokrát pøenášíme nìkam úplnì jinam, kamsi do vod ambientna, totálního experimentu a noise. Zabloudil jsou z Pøerova a spousta lidí je ten veèer nepøekousla, nepochopila nebo si jim to zkrátka nelíbilo... Byli totiž nìkde úplnì jinde a já si myslím, že se sem ani moc nehodili, aèkoliv si jinak podobnou hudbu obèas pouštím a proti pestrosti stylù na koncertech taky nic nemám. Tentokrát to ale jaksi nevyšlo a tak jim pozornost vìnovalo skuteènì jen pár lidí. Takže snad pøíštì. Ale úplnì zapomínám na to, že Amerièani Standing Tall volají nejprve, že se opozdí a pozdìji že nepøijedou vùbec. Prý jsou zatuhlí na hranicích a cesta by jim sem trvala asi 2 a pùl hodiny což, vzhledem k tomu, že je asi pùl jedenácté opravdu nemá smysl a tak se headlinery veèera neèekanì stávají havrani s hoøícíma nohama z Prahy – Dussander. Co k tomu napsat? Asi takhle: z tohohle metalového hardcoru si hodnì vybírám a ne všechno se mnou mlátí o zem, ale od Dussandru si sháním a budu shánìt všechno co se objeví. Bylo to totiž výborné. Pøedstavili novou sestavu a zahráli jak vìci ze sedmipalce „Like A Raven In The Sky“ tak nìjaké novinky i úplnì staré vìcí. Kromì hudby pøidávají navrch i „supr šou“ a trefné proslovy – a obecenstvo je jejich. Nakonec musejí samozøejmì ještì pøidávat a asi kolem pùl jedné je definitivní konec. A tak i pøesto, že hvìzdy z Ameriky nakonec nedojeli, jsme si všichni užili dost dobré hudby, zábavy a taky trochu srandy. Hail to migty Mosh It Up! Crew!

 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd