webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(23 | 01 | 2002 - 07:50 - reactions: 0)
Michael´s Uncle – The End Of Dark Psychedelia
+ Live 1987 (Black Point 2001 CD)Asi je možná trochu divný psát povídání o matroši, co vyšel už nìkde pøed dvanácti, popøípadì patnácti lety. Tady je to ale trochu jinak a je tu menší dùvod se vrátit a ohlédnout. Nicménì, kdo shání desky zásadnì podle nejnovìjšího data vydání a zajímají jej jen stále èinné kapely, ten možná dál èíst nemusí. Tohle totiž bude opravdu jen „babrání“ se v historii. Ale v historii, která by urèitì zapomenuta být nemìla!

No k vìci a vememe to pìknì od konce. Ten skuteèný už nastal pøed více lety, ale dalo by se øíct, že má ještì jedno pokraèování. Takže. Koncem roku 2001 vrhli agilní oprašovatelé èeského undergoundu a alternativy Black Point na trh témìø osmdesátiminutové CD kapely Michaeå´s Uncle. Kapely, pøi vyslovení jejíhož jména mnohým dodnes projede mráz po zádech, protože to co tehdy hrála tahle partièka ostrých jezdcù z Prahy bylo ve své dobì prostì zjevením a navíc, zub èasu tomu neubral ani za mák a všechny písnì maj co øíct i dnes a mnohé dnešní kapely by opravdu mohly být rády, kdyby i teï dokázaly hrát s takovou originalitou, ostrým bøitem a nesmlouvavým dopadem, jakým tyto písnì stále mají. Opravdu!

The End Of Dark Psychedelia se jmenuje první tøináctiskladbová èást tohoto CD a obsahuje opravdu legendární nahrávku z roku 1990, kterou beztak mnozí z nás dodnes uctivì oprašují na vynilech, èi aspoò kazetách. Co k tomu dodat? Jasnì, textovì je to hodnì poznamenané tehdejší pøed a po revoluèní?! dobou kolem toho velkého listopadu 1989. „Zatímco jiní tajnì ublinkávali nìkde ve sklepích a zkušebnách, Majkùv Strýèek zvracel pøímo na Národní tøídì,“ doèet jsem se nìkdy tehdá v jednom èlánku o kapele a zmínìný výrok jistì nenaráží jen na otevøenost a nasranost s jakou se Majkláèi naváželi do pøedlistopadového režimu, ale i na jejich životní styl....voni totiž možná na veøejnosti opravdu nezvraceli jen ty své texty......

No, ale buïme konkrétní: „Tak zapomeò, soudruzi to vyøešej, k svátku nám pøipravìj dokonalej šmejd. Tak zapomeò tvùj život je už krátkej, už nezažiješ nic, buï jednou spokojenej. Tak zapomeò a koukej na vostnatý dráty, moc se neptej, nebo tì vyhodìj, tak zapomeò že jsi byl èlovìkem, s kurvama do party klidnì se dej.....A? žije hurá, øitní otvor otvírej, a? žije hurá svoje jméno zapírej,“ co dodat. A když vymìníme soudruhy za dnešní vládnoucí tøídu a vostnatý dráty tøeba za dejme tomu øady pøed pracákem? To jen k tý stálý aktuálnosti nejen muziky a podobných pøíkladù by mohlo být dalších X. Muzika? No konec temné hardcoreové psychedelie to opravdu není, té je tam více než dost a název mìl spíše symbolizovat konec éry komunismu, milé dìti.

Songy 14 – 22 zachycují kapelu na živém vystoupení v dobách, ke kterým se víceménì vážou i jejich úplné zaèátky. Muzika ještì vìtšinou není zdaleka tak ostrá a øezavá, jako pozdìjší tvorba, aèkoli první náznaky tøeba v Kámo už tady jsou. Celkovì jde ale spíše o vyklidnìnou a melodickou – v mezích žánru – kytarovou záležitost, která ale rozhodnì není hloupá a ona pro Majkly všudy pøítomná psychedelie už hodnì probleskuje i tady. Jo, poèítejte s ménì kvalitním zvukem, tehdy to opravdu jinak nešlo, i když urèitý kus práce udìlaly souèasné èistièky.
No, já to ukonèim. Tohle je prostì kus naší nejen hard core historie. Navíc historie, na kterou mùžem být opravdu pyšní a nám,co jsme z nejrùznìjších dùvodù Majkly ještì s Amritem za mikrofonem nikdy živì nevidìli asi opravdu mùžou zùstat jen oèi pro pláè. Já vím, už se opakuji, ale, kdo má rád ostrý hardcore bøit – pozor, nezamìòovat ostrost s tvrdostí nìkterých tøeba metalických part – s pøímìsí temnosti, vazbení a psychedelie a ještì tøeba Majkly poøádnì neslyšel (jsou vùbec takoví?), nebojte se toho stáøí, budete doufám pøíjemnì pøekvapeni.

Hezký poslech a ještì dovolte dík vydavateli za otištìní všech textù, které opravdu stojí za to a z pùvodní desky i kazety s Live 1987 šly mnohdy odeèítat jen opravdu s problémy.

PS: Pro ty koho tohle zaujalo a víc toho o kaple neví. V roce 1992 vydal Black Point ještì další skvìlou záležitost Svinì!! Dalo se to sehnat na LP i CD a vím, že tøeba vynily maj v distru nìkteré labely dodnes. Zase muzika ostrá jako bøit, možná ménì kvalitní zvukovì než End Of....Ona ta nahrávka byla totiž poøízena nìkde v myslím bøeznu 1989, takže zase ty zvukový možnosti. Ale hrozné to neni, to ne! No a texty zase hodnì nekopromisní i osobní, odrážející prostì život. „Zatracenej a zkurvenej, tak já ti teda øeknu, kterej ty seš, ten co pøidá vždy k tomu silnìjšímu, seš snad na rozpacích,když de o to mít se líp a kompromisy nevedou nikam! ......Je škoda, že nepochopíte, kam tahle cesta vede.“

Nìkdy v devadesátých letech vychází u Indies Rec. CD My stále hledáme štìstí, ale nikdo z nás ještì není mrtev. Zpìvák Amrit Sen se už ale z kapely dávno vytratil nìkam do pražského života, zpìv pøebírá – vùbec ne špatnì! - další neménì dùležitá persona Majklù, kytarista a skladatel Petr Stanko, kterého na trio doplòují další kmenoví hráèi basák Ivan Klein a bicmen Jaroslav Stuchlý.
Hudebnì to navazuje i na pøedchozí tvorbu, mimo to tu koketují i s novìjšími trendy jako tøeba hip-hop. Jsou tam opìt nìkteré dost povedené songy i texty, celkovì to ale podle mne už nemá úplnì tu sílu, co kdysi. Kapela nicménì odjela nìkolik povedených vystoupení v klubech i na festech, pak se ale historie zcela uzavírá.

Nespi ale sladce a poøádnì straš dál aspoò takhle z nosièù Strejdo!

 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd