webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(12 | 04 | 2002 - 07:38 - reactions: 0)
Gnu – Milimetry ticha
(Silver Rocket/Minority Records)

Vyklidnìná deska! Ovšem se zachováním toho, co je pro Gnu typické. Vášeò.
Asi nejsem jediný, koho tihle chlapíci na svém druhém dlouhohrajícím poèinu docela dostali. Pøi sledování jejich stopy napøíklad po doslova namláceném Písek je zkáza na split SP s Thema 11 jsem si øíkal, kam až tahle intenzita pùjde dál. A prásk, jsou tady Milimetry ticha. Desky místy – hlavnì jakousi celkovou atmosférou – až melancholická, kytarová, pøemýšlivá, což platí taky o výborných textech. Ovšem bacha, to vše je nutné brát v mezích, na jaké jsme od Gnu zvyklí. Žádné lkání emo zlomených srdcaøù. Tady to poøád bublá a pánové se do toho i opøou, protože nemají potøebu dávat struny pryè ani od svých minulých noisaøských výlevù. Tøeba Mossad je toho jasným dùkazem, Zlo zblízka to tam má, do refrénu nagradovaný J.Boam.....tohle jim poøád sluší.


Na druhé stranì zadumané Naše pøíbìhy stárnou, až gothický, potemnìlým hlasem odzpívaný, Západ. A propo, zpìv. Jo, zpìv, holenkové, on tady Adam totiž opravdu zpívá, navíc tak, že je mu i rozumìt. Jeho hlas už prostì není jen souèástí hlukového (ne) øádu. A víme, nemùžu si pomoc, ale v refrénu Nápadnì jasný dálky to ze sebe dostává až skoro metalovým nazpívaným zpùsobem. Ale klid, tenhle pocit hned rozbijí další èásti skladby!


Další moji favoriti – Minus Cy. Høbet, hodnì pøíjemná kytarovka s dávkou opravdu decentní a stále pøítomné energie, která se nenápadnì rozlévá až k hey! mezi kytarama – cheche, fakt to tam tak je a je to pøíjemný dùkaz, že Gnu do tohodle poèinu šli taky s neskrývanou radostí a vyhráli si.


Konèím, jen.....už byla øeè o výborných textech a nepøipomenout je nechci, protože tady opravdu tvoøí nejmíò padesát procent pocitu z celé desky. Jen ochutnávka: Zlo zblízka: drž se dál, drž se zpátky! noc je èistá – zlo zblízka! øež mi kus, drž mi háky, vra? mi hocha, zlá sloka! pro nejlepšího nepøítele: miláèek je v sadu. nechci vidìt cizí ruce v sadu v øece sklo. tvý srdce! lehni niž, zadrž dech, násob do sta, zlá deska! Vyloženì slabý není ani jeden a nakonec to, že Adamovy texty by obstály i coby poezie se mluvilo už døíve.


Ale máte pravdu pane J.Boam. Tohle jsou jen prázdné vìty. A kdo chce, a? si Milimetry ticha probádá a udìlá si názor sám.

 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd