webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(22 | 04 | 2002 - 12:42 - reactions: 0)
Belgická ortodoxní znaèka promìòuje svou tváø
Várka cédeèek z belgického Genetu slibovala nekonpromisní cval mezi ušatými hlavami všech nepøátel SXE a proto sem se na ní tak tìšil. Ale nebylo nakonec všechno tak, jak si èlovìk vybájí. První jsem prubnul hned ze svrchu se melancholící obal CD Leiah - Surrounded By Seasons (2001, stopá¾ 42:17). Huuu, jedna z nejvychvalovanìjších švédských kapel souèasnosti mì zaskoèila hned nadvakrát. Poprvé naprosto precizním zvukem a napodruhé popovým nábojem, který jako by bratøi Lehnbergovi odòali post-britpopovým kapelám. Kalící se ocel z Gävle se prostì nekoná, kapela mistrovsky proplouvá ozkoušenými útesy, kde se již plavili napøíklad Elliott nebo If Only Call Me Johathan. Pøitom je to obrovská škoda, proto¾e napøíklad taková Week-End, zaèínající zkreslenou basou, je skvostem mezi jak vejce vejci podobnými emo-rockovými nápìvy dneška a její zaèátek zní spí¹ jak vrcholné lo-fi tracky z produkce Lou Barlowa poloviny devadesátých let. Závìreèná dvojièka - Skyler Is Skyler a Stow vás dokáže pøimrazit k podlaze naprosto spolehlivì a pak vás rozpustit v pochmurné náladì jak vysoce koncentrovaná kyselina. Leiah mají spolehlivì tøi a pùl z pìti celých (samozøejmì rudých) hvìzd. Z naprosto jiného soudku se rekrutují Reliance - All Good Things To Those Who Wait (2001, stopá¾ 39:20), rozbíhající témìø ètyøiceti minutové CD na zpùsob zapomenutých/nezapomenutelných Scorn. Úvod matoucí jak nápovìda u maturity, proto¾e ve skuteènosti proti vám stojí uchroptìný a ufunìný moloch, rádoby brutálního metal-coru, který má zvuk jak z p***le. Nuda, udýchanost, nuda.Vzhledem k faktu, ¾e jsem pomìrnì nedávno vidìl nìmecké Block 104 je tohle podobné nudli, pøedèasnì vyta¾ené z nosu.Holanïani by mìli hlavnì hulit a nesna¾it se porcovat lidi, tupejma a nad v¹ema ostatníma nástrojema vyta¾enejma bicíma. A k tomu se hodí Marquezùv citát z bookletu snad úplnì nejvíc - "Konání je nejlepší forma øeèi". Víc hulit a za rok nebo dva zase na vidìnou/slyšenou. Mohutný, až sabbatovský úvod miniLP Circle - The Day Elvis Shook His Ass (2001, stopá¾ 17:22) je docela milou vìjièkou na zmlsané posluchaèovo ucho, a ostrý hardcorový nástup tì¾ící z rock'n' rollové bøitkosti prolíná svoje brusné kotouèe s nadýchanìj¹ím vokálem. Zvuk je víc ne¾ obstojný a tak není pøi délce desky problém udržet posluchaèovu pozornost. Ano, samozøejmì, že vás mùž z klidu vytrhnout všudepøitomná pøítomnost tisíckrát opakovaných postupù, ale probùh, co byste to po Genetu chtìli, aby utnuli letité pojítko k hardcoreovým koøenùm?.To by se opravdu nemuselo zdaøit, a tak kvituji Circle jako velmi sympatickou záležitost, kterou si poslechnu více než jednou a z jejichž energii po vzoru èeských Anyway budu rozbíhat další perný den na týhle zavšivený Zemi :o). Man Versus Humanity - In The Line Of Fire (2002, stopá¾ 22:45), z tìhle Nìmèourù šel trochu strach, ale ruku na srdce, tyhle panáèci si vás velmi záhy získají. Uštìkanej chaotickej styl hard-core, sypaèka na entou.Prostì milá zále¾itost, která rozhodnì není braná na lehkou váhu (podpora Mikea S., šéfa Troubleman Unlimited, ta svìdèí o mnohém). Štiplavost textù a opravdu adekvátní zvuk, kterej se na vás sype v podobì støepù z rozbitejch kytarovejch riffù. Žádnej nablblej metal, kvalitní valivá hutnost kombinovaná z pekelnejma zmìnama rytmù. Pokud bych mìl ukázat v arénì, tak jdu palcem nahoru. Inspirace brutální realitou pro nì není obsesí na jedinou sezónu. Leiah a Man Vs Humanity jsou v týhle várce cedièù modrý a èervený svìtlo belgickýho HC majáku.

 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd