webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(09 | 05 | 2002 - 01:58 - reactions: 0)
Albion - Synthpathy
Zde je recenze pøevzatá z Rock & Popu 5/2002 kterou napsal Petr Korál


Albion - Synthpathy

Samuel records & Pohoda records

Chebský Albion na sebe upozornily už v roce 1998 spoleènou LP deskou s dodnes mnohem známìjšími Kevorkian z Prahy. Ale kdo ví, tøeba se ti, kteøí "chtìjí vìdìt" s Albion koneènì seznámí díky jeho dlouhohrajícímu debutu. Jedním dechem je ovšem tøeba dodat, že debutem stojícím za pozornost.

Synthpathy je o pocitech a náladách respektive o jejich velice zdaøilém - protože barevnými nitkami emotivnosti a naléhavosti skrznaskrz protkaném - vyjádøení. Ano emocore je stále asi to nejsprávnìjší oznaèení tvùrèího poèínání téhle kapely. Èili žádný bezhlávý rachot a už vùbec né bezuzdná syrovost a brutalita, ale v podstatì pravý opak: tvrdèí kytarové riffy uložené do hedvábné peøinky pùsobivých - a nezøídka vskutku nádherných! - melodií, mimoøádnì procítìný vokál a pomìrnì èasté dokreslování soundu "vesmírnými" klávesami. A samozøejmì "pocitové" texty nutící k zamyšlení.

Nu, mám neodbytný pocit, že prostøednictvím této uvolnìné a pøitom maximálnì "zanícené"desky koneènì nìkdo zaútoèil na pozici nejlepší domácí emo-HC nahrávky, za niž jsme dodnes považoval Seven Samurai rovnìž Západoèechù Ember ( na vysvìtlenou: ne, na znamenité snímky Sunshine a Lvmen jsem nezapomìl, ovšem ta jsou pøece jen z trochu jiného tìsta).

Petr KorálPøevzato z ROCK & POP 5/2002
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd