webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(13 | 05 | 2002 - 07:43 - reactions: 0)
Anyway – Golf Club (Day After Records 2002)
V jednoduchosti je síla, a když k tomu namixnete dostateèné a pøi tom pøimìøené množství nejrùznìjších aranžérských pastièek, neèekaností a zvratù máte model Anyway 2002, tedy Golf Club. Jo, punk ´n´ rollová jízda, která se rozhodnì neøítí jen v modelu sloka refrén sloka, ale z nièeho nic si to pánové hodí trochu nìkam jinam aniž by to ovšem rvalo za uši a vypadalo blbì, nebo pøearanžovanì. To je pak zábavy jak tøeba Medvídek v Homeboy zaène z nièeho nic zpívat až skøetovsky pištivým hlasem, hodnì chytavé a nabušené jsou zase pøechody mezi klidem a emocemi nabitou jízdou hned v následující Air Of Suffering, pak je tu Enemy, kde se v refrénu na nepøítele zpívá až skoro vtipnì výsmìšným tónem. To jen pro ochutnávku a tìch pøíkladù by se našlo víc, ale ani u dobrého filmu není dobré prozrazovat vše ještì pøed jeho shlédnutím, èi poslechem, že ano.
Já osobnì starší singly Anyway neznám, takže mùžu srovnávat jen s rozjuchanou vìcièkou z výbìru My Time Is Over od Samuel Rec. A kdybych mìl vycházet z tohodle, musím øíct, že Anyway se na dlouhohrající debut asi hodnì pøipravovali a kutili a výsledkem je dospìlejší a promakanìjší mòamka, která ovšem tohle rozhodnì nemá na úkor už zmiòované energie.
No prostì, øeèi o tom, že za parádòáckou muzikou se už dávno nemusí poøád jen a znovu do katalogù renomovaných zahranièních labelù jsou už asi opravdu jen povìstným nošením døíví a svìdèí o tom i albová úroda na domácí scénì posledních mìsícù. Stejnì, jako se již stává pravidlem, že Míra 5 má na svém Day After opravdu èich na dobré vìci a Ondøej Ježek zvládá namixovat dobrý zvuk i øádnì zamávat producentskou taktovkou.
A a? jen furt nechválím, z obalu i vnitøního pøebalu je jasnì vidìt, že kapela i vydavatel hodnì poèítají s oslovením také lidí za hranicemi, prostì ani slovo èesky. A tohle je možná docela škoda a urèitì by nebylo zlé pøidat aspoò pøeklady textù. Howgh – Domluvil jsem.
richard
 
[37kb][54kb][39kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd