webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(30 | 05 | 2002 - 17:22 - reactions: 0)
Fugazi - The Argument
CD/LP Dischord records 2001

Pakliže je James Brown tím nejpracovitìjším èlovìkem v show businessu a Sunshine jeho dìckem, pak Fugazi jsou starší, vyzrálejší a pohlednìjší sestrou. Za patnáctiletou existenci je deska The Arguments jejich sedmé album. Když k tomu pøipoètem nìkolik EP a vinylù, dostanem se na dost slušný poèet nahrávek èítající 14 nosièù. Takovouto sbírkou se nemùže pochlubit hned tak nìkdo. Snad jen již jednou zmiòovaný James Brown.

Jak jsme u Fugazi zvyklí, deska zaèíná jedním chaotickým trackem, který trvá necelou minutu. Tohle pøežije i nejvìtší odpùrce podobných experimentù. Pak už následuje deset naprosto dokonalých trackù, kterým se nedá takøka nic vytknout. Druhý je song s názvem Cashout. Poklidnì se rozjíždìjící zaèátek pomalu pøidává na rychlosti a energii tak, aby se po chvíli opìt sklidnil. Dalším poèinem je Full Disclosure, skladba kterou bych si dovolil pasovat do role "hitu". Obvzláš? její refrén Vás dostane. Hned po druhém poslechnutí se mi nesmazatelnì vryl do pamìti. Již nìkolikrát jsem se pøistihnul pøitom, jak si onu melodii pobrukuju. Po této pecce následuje opìt poklidný Epic Problem. Ale to je jen doèasnì. Po chvíli se skladba rozjede pøesnì tak, jak oèekáváme a je tu opìt melodický a velmi chytlavý refrén. Aby byla deska vyvážena, jako pátý a šestý track jsou zaøazeny pomalé skladby Life and Limb a The Kill. Po tìchto dvou "ukolébavkách" se to zase zaèíná rozjíždìt a to songama Strangelight a Oh. U zlehka uøvaného a dost se mìnícího Ex-Spectator je vše opìt ve varu. Naprostým unikátem je Nightshop zaèínající zkresleným vokálem. Vše se po chvíli mìní v melodický zpìv doprovázený kytarou, za což by se nemusel stydìt ani Michal Tuèný. Na závìr tu je skladba, která dala celému albu jméno - Argument. Kdo oèekával, že na konec bude zaøazené nìco ostøejšího, ten se pekelnì mýlil. Vše pokraèuje v duchu pøedešlých skladeb, tedy velmi klidnì. Jen u konce se trochu zaèíná pøidávat na energii, která však konèí, jako když utne. A tím i celá deska.

Pokud jste se domnívali, že desky Fugazi mají sestupnou tendenci kvality, hluboce jste se mýlili. Dle mého názoru zrají jako víno a dokazují to právì deskou The Arguments. Pokud celá recenze vyznìla, tak že Vám desku pouze doporuèuju, došlo k omylu. Tato deska je povinností pro každého kdo neposlouchá dechovku, metal a Pavla Bobka.

Fugazi:
Ian MacKaye - vocals & guitar
Guy Picciotto - vocals & guitar
Joe Lally - vocals & bass
Brendan Canty - drums
Jerry Busher - second drums and percussion

Track list:
1.
2. Cashout
3. Full Disclosure
4. Epic Problem
5. Life and Limb
6. The Kill
7. Strangelight
8. Oh
9. Ex-Spectator
10. Nightshop
11. Argument
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd