webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(31 | 05 | 2002 - 11:12 - reactions: 0)
Michael Nace – The Voyage Out
Minority Records, 2002

Znáte ten pocit... Je po všem, ten koho milujete se k vám tiskne, krásno odeznívá.... a co si k tomu pustíme miláèku? Nebo taky víte, že Ona/On nepøijde a vy si to potøebujete rozebrat a tøeba jen pohladit duši aspoò nìèím pøíjemným, nebo taky odpolední pohoda kavárna a tam....... jo, jasnì, melancholici spojte se, tahle party bude pro vás.
No, prostì i tohle jsou nìkteré ze zpùsobù, jakými se dá vnímat tahle pøíjemnì poklidná deska Michaela Nace a jeho hostí a jo, zanechám duševních pochodù a pojïme k muzice. V hlavní roli vìtšinou poklidnì bublající akustická kytara a pod ní nejrùznìjší zvouèky perkusí, dalších strunných nástrojù, piano. Ale obèas tøeba i orchestrální doprovod, ovšem i tady platí, že je zvukovì pod ní, tou kytarou. Prostì, zvukovì vše tak, že nic nezní zbyteènì nahlas. No a k tomu zpìv samozøejmì. Citlivý, pøíjemný a jako by jednolitì sametový hlas má tenhle chlapík, což tomu, co produkuje na nástrojích vážnì sluší.
Hity tohodle dílka z rùznýma kachnièkama a kachnama rùznì na obalu? No, já tam žádné nehledal, protože tahle deska mi zní tak nìjak pospolitì. A dumat, jestli jsou na ní lepší ty nejklidnìjší pasáže, nebo ty, kde se to vyváženì pøiostøí i nìjakým tím bicím, èi vìtším nasazením, hm, spíš pøijde, že vše je prostì na svém místì a patøí zrovna tam.
Podtrženo, seèteno. Hrabalùv výraz Krasosmutnìní by byl možná na místì a k tomu i kus pozitivní energie, nadìje... a vùbec, i to co odeznívá zas pøichází znovu, a pokuï Ona/On nepøijde, tak se zvednìte a vyražte najít ty, co pøijít chtìjí a nashle v zaslunìné kavárnì.
richard
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd