webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
concert review:::...
(06 | 10 | 2002 - 14:36 - reactions: 0) Auss
4 Stück, Hiroshima, May Sixteen, 4. 10. 2002 - Hradec Králové, El Diablo (by LordAlex)
Potkal jsem takhle jedné noci na chatu m11 a ptám se ho, co že je to za kapelu, která má za pár týdnù hrát v Hradci. May 16, ten název jsem slyšel poprvé. On že prý je to nìjaký emo metal z Nìmecka. Emo metal, to zní vcelku pofidernì a mnì se v tu chvíli vybavili v souvislosti zrovna s touhle mutací hard coru a Nìmeckem akorát Daylight. Jóó, to že prý je úplnì ono! Cosi ve mnì cuklo, ponìvadž Daylight, to je fakt mòamka. Poté, co jsem si stáhnul i veškerou muziku, kterou mají na stránkách, už jsem se pøi jejich poslechu cukal od hlavy až k patì... zamiloval jsem se.
Pátek byl pro mì velký den. Tìšil jsem se už od samýho rána a ani jsem si nepøipouštìl, že by se mohlo stát nìco, co by mi mou radost z toho dne mohlo pøekazit. Akorát škola, no...
Odjezd z Dobrušky jsme si dohodli už na sedmou, což bylo ale jedno z nejblbìjších rozhodnutí, jaký tu mezi náma v poslední dobì padlo. V Hradci jsme byli pøed osmou a když jsme pøišli do Diabla, chlupy úplnì (fakt úplnì) po celým tìle se nám pøi pohledu na pøítomnou audienci pøemìnily v praseèí štìtiny. Diablo se po selhání pùvodního plánu udìlat z nìho diskotéku a návratu k projektu obyèejnýho klubu hodnì zmìnilo. Nemyslím jen co do úprav prostor, ale i co se lidí, který tam teï chodí, týèe. Je mi opravdu milejší koncert, kam pøijde tøicet lidí, který maj o muziku zájem, než dvojnásobný poèet mánièek, co just nevìdí co by a na diskotéku se jim nechce, tak jdou prostì nìkam, tøeba do Diabla, kde má ten veèer zrovna nìco hrát. Divný... Jinak ale návštìvnost nebyla myslím úplnì nejhorší - prostì Hradec - a že by se nepaøilo, to taky ne. Aspoò že tak.
První kapela byla dìsná. Ta druhá byla ještì horší, takže nevím, jestli má smysl je tu nìjak dopodrobna rozpitvávat, ale že už tam teda hrály, tak aspoò to slùvko dvì... První hráli 4 Stück. 4 Stück hrajou nìco, co bych popsal jako mix Sepultury, Napalm death a Olympicu, jen v trochu horším provedení. Na kapele se mi líbil jen ten bubeník, respektive to, jak umìl hrát, což teda jako vážnì umìl. Vlastnì myslím, že hrát by snad umìli všichni èlenové kapely, jen kdyby svým umem nemrhali na tomhle. Zpìvák byl jeden z tìch lidí, kteøí v noci v tmavých zákoutích mìst budí respekt už jen siluetou postavy, nedej bože aby mu nìkdo v takový situaci vidìl do ksichtu. Myslím, že tahle kapela se snaží budit dojem tvrïákù, co to myslí zatracenì vážnì. Nevím, jak moc upøímnì se snaží, ale mnì pøišli pomìrnì legraèní. A neposlouchatelní...
Jestli chcete charakteristiku Hiroshimy, pøeètìte si znovu pøedchozí odstavec. Jen byli o nìco "tvrdší" (hudebnì) a zpìvákùv hlas nebyl tolik "pøirozený" jako hlas lídra 4 Stück, ale znìl asi jako uuuuuuuuuuuurgh aaaaaaaaaaargh ugh ugh bu bu bu... no, tak pøesnì takhle znìl. Èím na mì - a nemyslím, že jsem byl jediný - Hiroshima hluboce zapùsobila, bylo zpìvákovo prohlášení, že toho moc nemají, takže budou hrát asi jenom dvacet minut. I tak jsem ale tìch dvacet minut, které se jen tak mimochodem ponìkud protáhly, strávil radši venku, že.
No a koneènì!!! Pøed pódiem jsem stál ještì než May 16 zaèali hrát. Pøípravy jim naštìstí moc dlouho netrvaly (oproti 4 Stück a Hiroshimì), takže spustili pomìrnì brzo. Nejdøív bylo na parketu docela málo lidí (a tak to vlastnì zùstalo i po zbytek vystoupení), ale tak nìjak èasem se alespoò tìch nìco málo zájemcù víc pøiblížilo dopøedu, takže ten trapný pocit, kdy kapela hraje a pøed nima nikde nikdo, se snad nekonal. Zaèali... nevím, jakou písnièkou, ponìvadž já je znal vážnì jen z tìch pár mptrojek (jak už je to u mì normální), ale hned na zaèátku nasadili tempo, se kterým se probojovávali až do samého konce. Vybalili na nás hodnì chytlavou muziku, která metal pøipomínala snad jen trochu, a to uøvaným zpìvem kytaristy, ale jinak myslím, že ta nálepka "emo metal" by se mohla trochu poupravit. V podstatì bych spíš øekl, že ta jejich hudba je hodnì melodická a dá se na ni parádnì tancovat, jen èas od èasu pøidají nìco málo tvrdších tónù, za jejichž prvotní zámìr by mohlo být považováno to, aby se lidi pøi jejich vystoupení samým blahem nerozplynuly, jako tomu bylo málem u mì. Na vystoupení hodnì oceòuju i pozitivní pøístup kapely. Už jen tím na mì hodnì zapùsobili, že nenechávali publikum, a? si dìlá, co je mu libo, ale s lidma komunikovali, pøed každou písnièkou pronesli nìjakou tu hlášku, no a co bylo taky hodnì nóbl, to když zpìvák vypadnul z pódia a šel nìkam dozadu k lidem a zpíval tam odsud, nebo když pódium pro zmìnu opustil kytarista a šel se válet mezi lidi na zem. Postupem èasu tak myslím vyrajcovávali lidi víc a víc, no a když pøišel na øadu první cover... mnì se chtìlo umøít, ponìvadž když jsem si pøedstavil písnièku v originálu a porovnal ji s tímhle, musel jsem se strašnì smát a vážnì se mi moc líbilo, jak si ji dokázali upravit pøesnì tak, aby k nim hudebnì pasovala. Škoda jen, že teïkom nevím, od koho to vlastnì bylo. Ke konci zahráli ještì jeden cover, tentokrát od Roxette. Zpìvák zašpásoval s lidma, když se optal, jestli známe Iron Maiden, naèež se zvedla vlna vískotu, øevu a tleskání, a já už se tìšil, že bude zas nìjaká prdel, ale pak nás zmrazil tím, že Iron Maiden nebudou, jenže on pokraèoval dál, jestli prý známe Abbu, naèež následovala reakce skoro podobná. Nakonec z toho byl ploužák Spending my time od Roxette, stejnì skvìle zpracovaný jako onen první cover. Jenže tohle už se odehrávalo na skoro úplným konci koncertu. Jednou se kapele odejít nepodaøilo, ponìvadž reakce publika byla pøeci jen stìží pøeslechnutelná, takže se pár písní pøidalo, no a když šlo do tuhýho, tak se hrálo dál za pivo pro bubeníka. Celkem se pøidávalo dost, ale když May 16 odcházeli, pøeci jen jsem mìl pocit, že tohle bych mohl poslouchat tøeba do rána. A nejen já. Pøi pohledu na lidi okolo mì bìhem jejich vystoupení mi bylo myslím vcelku jasný, že si kapela mùže na svùj seznámek pøipsat pár fanouškù v Hradci a pøilehlým okolí.
A byl opravdu konec. Z reproduktorù zaèal hrát ten samej rachot, co pøedtím, kapela fakt naostro skládala aparát, publikum se odebralo zpátky k pivùm a nic nenasvìdèovalo tomu, že by se ten veèer mìl odehrát ještì nìjakej rajc. Achjo! Vtírnul jsem se tedy tak trochu ke kapele, vyplakal jsem se jim na ramena, jak moc se mi líbili a jak moc je miluju, a když už jsem byl u toho, koupil jsem si taky za dvì kilka jejich CD. To teï doma poslouchám asi tak padesátkrát dennì a vzpomínám na to, jak krásnì mi ten veèer bylo.
LordAlex
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd