webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
concert review:::...
(17 | 10 | 2002 - 17:36 - reactions: 0)
CLOU party - Mecca 16.10.2002
Když mì Hubert pøed nedávnem zval na jejich koncert v clubu Mecca, považoval jsem to za docela vydaøený vtip. Po obdržení pozvánky jsem pochopil, že to asi neni "prdel". Do té doby jsem mìl za to, že mecca je pro synáèky a dcérky dobøe situovaných rodièù a nikoliv pro partu opilcù z 007. Nicménì zvìdavost zvítìzila a já vyrazil smìr Holešovice.

První vìc která mì zarazila byli dva hromotluci u vstupu, z nichž jeden kontroloval jestli u sebe nemám samopal, popøípadì granáty. Pro nì mám vzkaz: "až budu chtít smést Clou ze svìta, pronesu bombu v botì". Aby pøekvapení nebylo málo, hned za nimi stála køehká dívka, která mi bezkompromisnì vrazila panáka Becherovky do ruky. Byl jsem natolik zmaten, že jsem ho do sebe bez odmlouvání kopnul. Jen pro vysvìtlení tento lektvar øadu let nepiju, jelikož sem se ponìm pob..... ehm nebylo mi dobøe. Po tìchto prvních ranách následovalo hned nìkolik dalších. Prostøedí clubu má od squatu hodnì daleko, tudíž jsem se z prvu cítil velmi nesvý. Jediný èlovìk, který se s tím vypoøádal, byl Radímek. Neponechal nic náhodì a pøišel už znaènì vyvonìný vodkou. V sále mezi tím probíhala hudební produkce Dj's Ted Zack a posléze Rude Boy. Po skonèení pøišla na øadu módní pøehlídka, ze které jsem vidìl asi tak dvì vteøiny. I kdybych byl nejvypatlanìjší flegmouš, obávám se, že bych déle nevydržel. Ne že bych mìl nìco proti módì, ale zpùsob, kterým byla pøehlídka uvádìna, mi nepøišel nejš?astnìjší. Zavelel jsem tedy smìr bar. Po té co jsem se z lehka obèerstvil, zaèali hrát CLOU. Než jsem se staèil vyprdelit od báru, sál se naplnil do posledního místa. Zbylo luxusní místo uplnì vzadu. Ale i z tohoto místa mohu øíct, že byl dobrý zvuk i dobrá show, která ke koncertùm této formace neodmyslitelnì patøí. Zahrány byly veškeré známé hity, takže si na své pøišli snad všichni, kdo se rozhodli pøijít. Celý veèer by nemìl chybu, ovšem osud mìl nápad, pøihrát nìkolik kamarádù ze školních dob. Po tomto š?astném shledání veèer nabral na rychlosti a pøibral další rozmìr, ale to už sem nepatøí ....

Aèkoliv jsem ze zaèátku psal, že se od Huberta nejednalo o žádnou "prdel", teï mohu konstatovat, že to ve výsledku prdel byla (v dobrém slova smyslu). Každopádnì bych chtìl podìkovat za pøíjemnì strávený veèer v místech, kde už mì asi nikdy neuvidí.
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd