webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
concert review:::...
(17 | 10 | 2002 - 20:25 - reactions: 0) Bena
HEAVEN SHALL BURN, CALIBAN, CATARACT, ABSIDIA, DARWIN
12.10. 2002 Chemnitz (Talshock)

Asi poslední velká akce tohoto roku, která navíc byla z Èech, co by kamenem dohodil, nemohla ujít pozornosti mojí ani dalších z hromady lidí, kteøí se na ni od nás vypravili a to ve skuteènì závratném poètu.
Ten kdo ještì pamatuje, dnes již dávno zašedlou slávu koncertní tradice v Chemnitzu (alespoò tu hardcorovou), stoprocentnì nìkdy musel navštívit klubu Talshock. Pro tento veèer si nedovedu pøedstavit vhodnìjší místo, protože Chemnitz je sídlem Lifeforce records a dnešní sestava kapel je profilem právì tohoto vydavatelství, hodnoceného v mnohých anketách jako nejvýznamìjší evropský label. Jedním z nejvìtších lákadel tohoto veèera byla pro mnohé bez pochyby poslechovka právì èerstvì nahraného nového alba Caliban, které by mìlo vyjít v lednu s názvem "Shadow hearts". Nechtìlo se mi už moc vìøit, že by Caliban mohli pøijít s nìèím zajímavým a výraznì odlišným od pøedchozích nahrávek. Woodhouse studio bylo rozhodnì dobrou volbou pro zvukovou stránku a hádám, že PA systém v sále urèitì neumožnil vyniknout ještì spoustì dalších skrytých zajímavých momentù. Nové songy jsou na letmý poslech svižnìjší a pøímoèaøejší, ne tolik sekané, jak je u Caliban zvykem.
Po deváté hodinì mohl veèer pokraèovat živou složkou. Zaèátek obstarali Darwin z Holandska. Tahle kapela se docela hodnì vymyká hudební škatulce, kterou Lifeforce records obhospodaøuje a pro mnohé je tím tak i slabým místem labelu. Více rockový drive je ale právì tím zajímavým, co vás na nich v té spoustì, obèas hudebnì podobných kapel upoutá. Velkou výhodou byla na tomhle koncertì jejich jedna kytara, protože tak zbylo víc prostoru pro vyniknutí kvalitního zvuku všech nástrojù. U následujících kapel se dvìma kytarami to už byl problem (ozvuèení totiž nebylo až tak úchvatné). V pomìrnì krátkém setu pøedvedli Darwin songy z jejich posledního alba i skladby úplnì nové. Tuhle kapelu je ale lepší vidìt v nìjakém menším, osobnìjším prostøedí.
Následující Absidia je zatím jedinou, toho veèera zùèastnìnou kapelou, která vychází na jiných labelech. To se však zmìní již pøíští rok s vydáním nového alba. A proto jsou tady. Dle mého je Absidia dosud ne zcela docenìná kapela. Pøedevším díky tomu, že je jaksi zastínìna budoucími stájovými kolegy Caliban a Heaven shall burn. Uvidíme, co pøinese jejich nová deska. Naživo vnesli do sálu svým typicky nìmeckým pojetím hc/metalu hodnì energie, která se pomalu, ale jistì zaèala pøenášet na tìch skoro 600 lidí pod podiem. Možná že i proto, že kapeluAbsidia jsem mìl možnost vidìt zatím nejménìkrát, znamenají pro mì vrchol veèera. Zvláštní obdiv si zaslouží jejich basák za jeho tìlocviènou sestavu.
Jelikož nejsem robot, potøebuju si taky trochu vydechnout a k tomu využívám set švýcarských Cataract. I oni již mají za sebou studiovou práci na novém albu a to, jak znìjí na koncertì, o tom jste se už mohli pøesvìdèit i vy sami na jaøe na 007. Ale jejich show byla již tradiènì velmi živá aèkoliv do zpìváka by to byl málo kdo øekl.
Caliban již svùj úspìch dnešního veèera sklidili, takže ani špatný set by na jejich kvalitách nic neubral. Kapela jejich formátu, která slaví k mému pobavení úspìchy i na nìmeckém nu-metalovém poli, už ale na podiu žádné výkyvy k horšímu nemá. Tudíž i nyní bylo hned jasné, co bude bìhem jejich setu v sále probíhat. Zpìvák opìt trochu pozmìnil svou image a z hezounka dívèího typu se nám pro zmìnu stal metalový kotletovlasatec. Pøevážná èást songù, které zaznìly, pocházela z alba “Vent” a nové kousky na?ukli jen velice zlehka. O to lépe si je budeme moct vychutnat, až je budeme znát z desky! Kdo mìl natrénováno, zùroèil své pohybové kreace, vše v mezích fair-play. Tak to má být…
Posledními, kteøí nám zbyli na playlistu zùstali Heaven shall burn. Ani dnešního veèera si neodepøeli intro, které je ze tmy vrhlo pøímo do vøícího kotle. Jeden hit støídá druhý. Technické problémy, kterých za ten veèer pár bylo, nejsou pøekážkou a nemùže-li kytarista chvilku hrát, vrhá se ihned mezi lidi. Nedá se nic dìlat, ale Bolt Thrower jsou dnes opìt odsunuti kamsi mezi odpad. Hrát takhle živì, asi bych i zvážil jejich zítøejší údajný koncert kousek odtud v Drážïanech. Série pøídavkù je nezbytná. Nechybí mezi nimi ani Point of no Return. Nechce se mi ani uvìøit, že tu jsme už sedm hodin a pøipadá mi, že koncert nebyl o nic delší, než obligátní set na 007 s Koøínkem nervóznì poklepávajícím na hodinky, že už je èas, jít domù. Nic jiného nám však nezbývá. Snad jen doufat, že si pro nás zase co nevidìt náš nìmecký soused pøipraví podobnou legrácku.
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd