webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
concert review:::...
(28 | 10 | 2002 - 00:09 - reactions: 0) Auss
Wollongong, Ravelin 7, Thema 11@007 + Friendship Forever, X-Wing, Ambrosia@Guru (by LordAlex)
Pátek - 25. 10. 2002, Praha:
Ještì jsem se poøádnì neuklidnil z toho šoku z pøedchozího víkendu, bìhem kterýho jsem stihnul zaskoèit hned na dva koncerty, což je na naše východoèeský pomìry vážnì moc (opravdu), a už tu byl další víkend, bìhem nìhož jsem si mìl dopøát další nášup. Tentokráte ale šlo o dvì akce v Praze, kde je nìkolik koncertù i bìhem jednoho dne normální asi jako když se kluk podívá na holku, takže tady jsem se svým vzlykáním o tom, že dva dny jsou na mì moc, nepochodil.
Na 007ièku jsem v pátek vyrazil vlastnì spíš jen proto, že jsem Raveliny vcelku dlouho nevidìl (naposled tuším na Slamníku, kam jsem dorazil s tøíhodinovým zpoždìním, takže jsem z nich mìl velký... víte co) a Themu jsem v Praze ještì nezažil. Šlo tedy spíš jen o zvìdavost než o to, že bych se na to nìjak extra moc tìšil.
Cesta ušla. Tak nìjak jsem si už asi zvyknul, že když si chci dopøát trochu tý kultúry, musím tomu obìtovat nìkolik otravných hodin ve smradlavým vlaku s výhledem na pomalu se vlekoucí roviny, roviny a roviny tam venku za oknem. Navíc tentokrát jsem mìl s sebou spoleènost, nadìji nastupující alkoholový generace, takže že bych se zas až tak moc nudil, to taky ne. Do Prahy jsme vyjímeènì dorazili s minimálním zpoždìním cca deseti minut (což oproti výše zmiòovaným tøem hodinám pøeci jen ujde). Jelikož nejsme žádný vidle, na Strahov jsme trefili skoro bez problémù, jen jsme se projeli a prošli malilièko víc než bychom bývali museli, ale to je fuk. Kousek pøed cílem zazvonil Petrovi (tomu alkoholikovi) telefon... Thema se nám vybourala. V poslední dobì jsou havárky kapel asi dost obvyklou vìcí, kór u Themy, jejíž auto se tak tak zpamatovalo z šoku z pražských svodidel a už bylo zas v øiti. Nikomu se nic nestalo, policie vyøešila situaci bleskurychle bìhem ètyø hodin a všechno - až na to auto teda - bylo v pohodì...
Koneènì na Sedmièce! Bylo pár minut po osmý hodinì a vzhledem k tomu, že pouštìt se zaèalo vlastnì jen chvíli pøed tím, než jsme pøišli my, lidí tam nebylo nijak zvláš? moc, ale nìjak extra málo naštìstí taky ne. Ani jsem nepoèítal s tím, že bych tam mìl potkat nìjaký známý tváøe, teda krom tìch samých ksichtù jako vždy, že, tak jsem se uchytil jedný svý (fajn) kamarádky a jejího pøítelíèka a spolu s nimi vyèkával nástupu první kapely.
Wollongong jsem ještì nikdy nevidìl, neslyšel, nic, a ani jsem se po nich nijak neshánìl, ponìvadž jsem mìl vždycky za to, teda alespoò podle toho, co jsem o nich kdy slyšel, že jejich tvorba mi nemá co øíct. Ale už jen ze zvìdavosti a proto, že všechno prý musí být jednou poprvý, jsem na nì kouknul. No a mý dojmy z nich... Hned po chvíli jsem si vzpomnìl na Flying Enterprise, na jejichž živý vystoupení jsem se nejdøív tìšil a nakonec mì tak zklamalo. Tohle bylo to samý, jen s tím rozdílem, že - jak už jsem napsal - Wollongang jsem doposavad neznal. Jak jsem je tak pozoroval, hrát asi kluci (nebo spíš už pánové?) umí, jenže ten jejich indie rock, èi co ono to bylo, mi vùbec nesednul. Je fakt, že èas od èasu se jim pod nohy pøipletla nìjaká ta melodiètìjší pasáž, která se mi možná fakt i líbila, jenže po vìtšinu èasu mnì to všechno pøišlo takový jednotvárný. Na zaèátek veèera teda nic moc, ale jak jsem tak koukal na mánièky vepøedu, nìkoho to bralo... každej po svým, no.
Druhá mìla hrát Thema, jenže polovièka kapely tou dobou ještì furt klepala kosu v roztøískaným autì v nìjaký pražský díøe, takže než na nì èekat, ujaly se radši slova severoèeský hvìzdy veèera, krásní a voòaví hoši z Ravelin 7. Koneènì jsem je zase nìkde po roce vidìl od zaèátku do konce! No a jsem za to rád, samozøejmì, ponìvadž ten jejich rock ´emo´ roll je parádní vìc! Vlastnì už nevím, jestli mì na jejich vystoupení bere víc samotná muzika, anebo je to spíš všecko to divadlo kolem toho, každopádnì se jim tím obojím podaøilo získat si mojí pøízeò, stejnì jako se jim to podaøilo i u asi tuny dìvèat, který se na nì pøišly mrknout. Nechci tu moc rozebírat, jakej jsem závistivej èlovìk, ale hrát v hard corový kapele, na kterou by chodily paøit fajnový nóbl holky radši než na diskotéky, to by se mi fakt líbilo. No, snad jednou, až budu taky tak hezkej... Eh, jsem nìjak uhnul... Raveliny možná máte rádi, možná ne, urèitì je ale snad dneska zná už úplnì každej, takže doufám není potøeba nìjak sáhodlouze vystihovat jejich výstup. Prostì k zulíbání! Jen ta Cyberlove mi chybìla...
Kdesi v mezièase se v klubu objevil zbytek Themy 11. Èas už prý tlaèil, takže honem honem na plac, a? se to moc nenatahuje a rychle zaèít hrát... Themno jsem vidìl naposledy pøed týdnem v Jaromìøi, kde vystoupení jejich i ostatních kapel vypadalo hodnì dobøe, tak jsem byl zvìdavej, jak to bude vypadat tady. Nuda. Teda ne že by kapela byla nudná, to vùbec, ale jak jsem zpìtnì vzpomínal na atmosféru v Jaromìøi a porovnával ji s tímhle, dvakrát moc na vìtvi jsem z toho nebyl. K hudbì nemám samozøejmì žádný zvláštní poznámky, ponìvadž pøeci jen jde o kapelu, která už se nìjaký ten pátek nepohybuje na amatérský úrovni, zdá se mi, jen tomu tentokrát chybìla taková ta energie, kterou to mìlo právì v Jaromìøi. "Mile" mì ale pøekvapilo, že i na nì trsaly ony fajnový nóbl holky, a pøitom hrajou takovou netaneèní muziky vhodnou spíš pro sebevrahy a jiný zvrhlíky, a navíc nikdo z kapely není ani trochu hezkej. Hm...
A dost už. Myslím, že vìtšina lidí, co se pøišla na tenhle koncert mrknout, byla snad spokojená, návštìvníkù dost, fajnových nóbl holek taky, vstup ušel, auto se roztøískalo jenom jedno... idylka!

Sobota - 26. 10. 2002, Praha:
Pøedchozí veèer mì nìjak zmohl, nevím proè, takže sobotní ráno v pravý nefalšovaný pražský posteli jsem si vychutnal v rámci svých možností úplnì maximálnì. Na programu nebylo vùbec nic, až koncert veèer v Guru, takže nebýt opilce Petra, válel bych se klidnì do veèera. Jenže prý že né, že když už jsme jednou v tý Praze, že se chce taky zajít nìkam kouknout. A tak jsme šli. A vidìli jsme zajímavý vìci. Dali jsme si veganskou pizzu se špenátem, zavedli vøelý rozhovor s gangem sockaøù, namlsali se pohledem na kdejaký pí-oviny všude možnì, Pé?an si koupil to nejdebilnìjší buznatriko, jaký jen snad existuje, a nìjakou old schoolovou hru, já inteligentní knížku o fotbalových chuligánech, pak jsme se stavili ještì jednou na žrádýlko v jedný žižkovský picérce (btw., pizzu nechci vidìt tak deset let), no a nìjak, kdo ví jak, jsme se zèista jasna po pìti hodinách bloudìní pražskými avenues ocitli v Guru. Klub v suterénu byl ještì zavøenej, tak jsme ulehli do pohovky v hoøejším lokále a až do otevøení jsme se docela slušnì bavili paní servírkou, která byla zhulená jak prase a úplnì na všechno odpovídala "no jasný, hihi". Takhle jsme se tam u kafe, piva a panáka kopali do zadku asi hodinku a pùl a pak jsme vyšli dolù. Další atrakce po zhulený servírce byla vyhazovaèka u vchodu, postarší dáma s padesátkou daleko za zády a nápisem nìjaký ukrutný metalový kapely na hrudi, co na nás mìla vcelku hustý hlášky o tom, jakej ona to tam má život a jak na to musí dohlížet a kdesi cosi. Tenhle veèer zatím vypadal dobøe. Dost dobøe!
V Guru jsem ještì nikdy nebyl, takže když jsem vešel do jakoby hlavního sálu, vcelku jsem zíral, jakým zpùsobem je to tam všechno vyøešený. Místo to je fakt super, a to jak tamten podnik nahoøe, tak i klub dole, takže jsem rád, že to nakonec Ambrosiák Pavel dohodnul tady a ne nikde jinde.
Jak jsem se tak rozhlížel kolem dokola, s docházkou to protentokrát moc dobøe nevypadalo. Bylo nìco pøed osmou a v klubu bylo raz dva tøi lidí, z toho tøi ètvrtiny byly kapely. Nic moc. Po chvilce se koneènì pøibelhali i vesnický hošánci od nás, takže už se skoro mohlo zaèít hrát. Kdyby bylo pro koho. Fakt ale je, že lidi pøicházely skoro poøád, takže po èase už to zase až taková úplnì nejvìtší bída nebyla.
A bylo devìt. Davy už se oèekávat nedaly, tak se zaèalo. Tohle byl první koncert našich Friendship Forever v Praze, takže alespoò na tý míò zkušený èásti kapely se dalo poznat, že jsou pøeci jen docela nervózní. To víte, my vesnièani mìli Prahu vždycky za jedno z mìst, který udává smìr, takže jsme byli všichni zvìdaví, jak to místní vezmou. Na to, že kluci v týhle nový sestavì hrajou jen nìco málo týdnù, si myslím, že to zas až taková velká hrùza, jakou jsme oèekávali, nebyla. No, kdo ví, pøeci jen o nich ze svýho pohledu nedokážu napsat nic nezaujatýho, když je tak znám, ale nikdo nenadával, tak snad dobrý.
X-Wing byla pro mì nejvìtší bomba. Když jsem mìl tu možnost vidìt je v Plzni a já ji propásnul, docela jsem si za to rval vlasy, navíc když jsem slyšel, jak jejich vystoupení vypadalo, a když se mi do rukou dostalo i jejich CD... achjo. No aspoò jsem se tím víc mohl tìšit tady. Po klubu zaèaly lítat vesmírný lodì, vyhazovaèku u vchodu nahradil tajemný muž se zahalenou tváøí a svìtelným meèem v ruce, mezi lidi se pøipletlo pár robotù a kluci rozjeli svùj boj dobra se zlem... X-Wing mám rád už jen proto, že i když jejich hudba je obèas slušnej kraválek, pøeci jen je z nich cítit už na pohled taková ta pozitivní energie, která - vím, že to øíkám furt, ale nemùžu si pomoct - vìtšinì dnešních kapel chybí. Velikou èást ze všech tìch písnièek jsem neznal, takže to jsem se jen tak kroutil a vrtìl, pokud možno do rytmu, ale když zahráli nìjakou pecku z cédéèka, bylo mi fajn, když jsem si více èi ménì nahlas mohl zazpívat s nima; èlovìk se pak hnedle cítí líp, když se má èeho chytnout, navíc když jde o takovou skvìlou vìc. Zpìvák si bìhem svýho vyøvávání dával i vcelku šlušnej tìlocvik, což se mi hodnì líbilo, ponìvadž já bych mìl dost už jen z toho vyøvávání s takovou intenzitou a ještì do toho takhle lítat po sále... no to fakt ne. Old school se nezapøe, takže mezi písnièkama se i mluvilo o všem možným, což je taky fajn, že jo. Jedinej - taky klasickej - nedostatek bych vidìl asi v tom, že jejich set trval moc krátce. Ale tak už to bývá vždycky, mám ten dojem, že to nejlepší je i nejkratší. Budiž. Nakonec jsem rád, že jsem je koneènì mohl vidìt i live, navíc na takovým místì, kde mezi kapelou a lidma není rozdíl pùl metru vyvýšenýho pódia, takže se èas od èasu mùže stát, že se dost dobøe nerozezná, kdo je vlastnì kdo, což celkový atmosféøe pomáhá jako hrom. No zatracenì dobrý!
Po menší odmlce na scénu dorazila domácí Ambrosia. I s touhle kapelou mám zkušenosti jen z Plznì, kde tenkráte hráli jako úplnì nejprvnìjší a mnì se už tenkráte docela zalíbili. To i proto jsem byl rád, že si organizaci tohodlec koncertu vzali na starost právì oni. Aby se to nepletlo, tak Ambrosia vytasila oproti všehochuti Friendship Forever a old schoolu X-Wingu úplnì hodnì moc hustej metálek. Až teï jsem si všimnul, že v klubu pøeci jen není úplnì tak málo lidí, spíš možná naopak. Že by domácí hvìzdy? X-Wing pøeci jen byli X-Wing, ale Ambrosia má zase hodnì vychytaný melodický pasáže, který doèista žeru, navíc hrajou se dvouma kytarama, což vždycky muziku hodnì obohatí. Ani jejich vystoupení nepostrádalo náležitou energii a jak to tak vypadalo, patrnì sklidilo i nejvìtší úspìch, hlavnì teda mezi nìjakýma hodnì moc velkýma fandama, který si vepøedu dávaly i náležitì hustej taneèek. Zdálo se mi to, nebo i oni skonèili opravdu nìjak brzo? Ale budiž, znovu. Jejich vystoupení pøesnì naplnilo všechny moje oèekávání, nezklamalo mì, ani mì nijak zvlášt nepøekvapilo, každopádnì jsem byl vážnì rád, že jsem je zase jednou po èase vidìl.
A zas konec. Jak v pátek, tak i v sobotu se konèilo pokaždý nìjak divnì brzo. Nebylo snad ještì ani pùl dvanáctý a všichni už to balili. Kluci od nás se nakonec rozhodli, že než se složitì cpát na spaní k nìkomu v Praze, radši hned vyrazí a staví se ještì na chvilku (už to vidím...) zakalit v Hradci, takže jsem v Praze zùstal sám, sám a sám. Byla docela hezká noc, tak jsem se kousek prošel a po cestì trochu popøemýšlel krom jiných vìcí i o tomhle veèeru... a bylo mi z toho fajn, fakt jo! Díky moc Ambrosii za super koncert!
LordAlex
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd