webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
concert review:::...
(30 | 10 | 2002 - 14:12 - reactions: 0)
S&M festival, RC Opera Louny, 26.10.2002 - by Honza Vnouèek
Bìhem sobotního odpoledne, 26. øíjna, vypukla v lounském „rockáèi“ Opera hardcorová pøehlídka 10 kapel, nazvaná dvojsmyslnì nejen podle poøádající agentury: S&M festival. Tento hudební žánr nemá na punkovém a bigbeatovém Lounsku na rùžích ustláno, organizování HC-akcí je tu tak trochu sisyfovská a ve shodì s polovinou zkratky masochistická práce. O víkendu však oba poøadatele, lounské muzikanty, Jaroslava „Sadila“ Horníka (ono „S“) a Milana „Miklajze“ Miklíka (ono „M“), ten mýtický balvan nezavalil.
Nevdìèná „rozehøívací“ úloha pøipadla okolo pùl ètvrté skupinám Yellow Leaf (punk-rock, Libochovice) a Anesthesia (death core, Teplice). Poté bylo i pøes brzkou hodinu celkem poèetné publikum svìdkem prvního vrcholu veèera, vystoupení klášterských Kencore Passa a kladenských Erosion of Sanity. Rozmanitý, melodický i „sekaný“, hardcore pìtice z Klášterce nad Ohøí dokázal poprvé roztopit „kotel“ pod podiem. Kladeòákùm, kteøí nahradili pùvodnì inzerované Toxic People, „ukázala“, jak sami slovem i muzikou pøiznali, „cestu brazilská Sepultura“, která to ale provedla nadevše kvalitnì. Následovali plzeòští Concrete a Black Mailers z Chebu, jejichž „hácéèko“ pùsobilo vlivem pøedchozích ponìkud nevýraznì. Fanouškovsky nejvdìènìjší èas, okolo 22. hodiny, dostala k dispozici další chebská ètveøice, Albion. Která zahrála, v souladu se svou žánrovou škatulkou (tzv. emo-core), „pro všechny lidi, co maj srdce na správnym místì.“ Jejich styl, založený na takøka pravidelném støídání klidných a rozbouøených pasáží, na procítìném zpìvu a kombinaci zasnìných a melodických samplù s kytarovým zvukem, byl vhodným zpestøením „pøetvrzeného“ veèera. Hladina emocí v muzikantech dokonce dosáhla takového pøetlaku, že po závìreèném pøídavku vyústila až do rozbourání bicí sestavy- tak po „emo“ koneènì došlo i na slibovaný „core“. Již tøetí vrchol monstr koncertu obstarali v Lounech populární drsòáci, Cenzorshit z Ostrova nad Ohøí, a jindøichohradecká Pork Soda. Cenzorshit praktikují „nadupaný“ agresivní HC, ale dvojice tvrïáckých zpìvákù zapomnìla, že nadávat publiku už dávno vyšlo z módy. To Pork Soda, taktéž s dvojicí zpìvákù, ukázala hardcore ménì pøímoèaøejší, ale civilnìjší a bez trapného pozérství. V jednu ráno pak unavené, ovšem spokojené fanoušky „dorazili“ tepliètí Action (hard core).
S prùbìhem a návštìvností vyjadøovali spokojenost také viníci celého podniku. Díky dobré propagaci byla návštìvnost, tvoøená pøedevším pøespolními, opticky nadprùmìrná. Navíc výnos S&M festivalu poputuje na dobroèinné úèely. Spokojené tak mohou být pøedevším dìti z lounského dìtského domova, kam, jak Sadil potvrdil, veškerý výtìžek poputuje. Ale aby výsledný dojem nebyl tak sladce kýèovitý (pøece jen- jednalo se o „tvrdou“ odrùdu muziky), postìžoval si Miklajz na „platební morálku Louòákù“, kterým se vìtšinou nechtìlo platit celé vstupné. Takže nakonec pøece jenom S&M!
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd