webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
concert review:::...
(30 | 10 | 2002 - 20:15 - reactions: 0) vanena
15.-16.10.2002 See You In Hell, Quattro Stagioni tour, Pøerov, Znojmo.
Poslední dobou si èím dál víc uvìdomuju, že èas je fakt vzácnost, takže jedeme RYCHLE a TVRDÌ pøímo k JÁDRU vìci (fast hard core, no jo, blbej fórek, já vim).
Do Pøerova vyrážíme rapidorem s Mirkem pouze ve dvou – co je to za poøádky, že se nikomu z Brna nechce jet? Na místo dorážíme opravdu zavèas, takže si pøed první kapelou stíháme dosyta zakonverzovat a celkovì se nadechnout atmosféry v klubu. Schází se nìco pod 100 lidí, ale v malinkatém Goblinu je to velice slušný. Vìtšinou jsou to známé tváøe, pár punx a brutální typos, který jinak vydává Mašurkovské podzemné a který po celý koncert anglicky ožrale huláká cosi o Plastic People Of the Universe…
První se chystají Kathode Ray Coma, místní partièka s Bohdanem (Crucify Yourself, Impregnate a spol.) za bicíma. Jinak ještì basák a kytarista, oba k tomu zvládaj i zpívat. Mìlo jít o hudbu typu His Hero Is Gone, ale co si budem povídat… tenhle styl je fakt dost tìžký pøedvést na solidní úrovni. Líbilo se mi nasazení, líbil se mi i žaberùv druhý vokál. Neškodilo by možná trochu oživit pohybovku, ale na to, že šlo o druhý koncert - aspoò pokud vim - tak rozhodnì dobrý.
Jako druzí nás èekají See You In Hell v nové sestavì. To obnáší nového bubeníka a kytaristu. Kluci pøipravili fakt pekelnì brutální sound. V první pùlce vystoupení všechno klapalo jak mìlo, rozjela se i zvìøièka, kterou roztáèeli v prvé øadì sami zpìváci. Jak teda SYIH v nové sestavì hrají? Je to mnohem víc destruktivní nihil metal než døívìjší „strukturovaný hc chaos.“ Asi všechno øekne, když prozradím nej písnièku veèera – cover SODOM! Novej kytarista Martin se rozjel jako pravá metalová mega star a pøedvedl dost vtipný pózy. Výbornì rozjetý vlak nekompromisní sypaèky však zhruba v pùli trati pøehodil výhybku. Jak už sem se zmínil, zvuk od poèátku nebyl ideální, a když se èasem trochu víc rozhasil, zaèalo jít o hubu. Z reprákù se valil ten nejdrsnìjší zvuk s jakým jsem mìl tu èest. Lidi najednou pøestali paøit, stáli zapøení a zaklonìní, aby je sonický útok nesmetl. Poslední dva covery (bez vokálu mimochodem) poznal myslím fakt málokdo :o).
O Quattro Stagioni promluvím trochu zeširoka. Docela sme se seznámili a musím øíct, že jsou to fajn kluci, šílení hulièi a jejich hudba je šumná. Stylovì si lepší kapelu pro tour se SYIH neumím pøedstavit. Narvali nám do hlavy drsný trash, jehož základ jsou pekelnì rychlé až kulometné bicí. Zvuk byl na úrovni, kluci hráli v dobré pohodì (což je, vezmeme-li v potaz množství thc, které vyhulili malej zázrak). Moštovalo se jedna radost, obèas se nìkdo prošel po stropì, skokani se projíždìli nad hlavami, krátké, ostré, rychlé songy, perfektní spád show.
Tenhle koncert mì se vším všudy nadchnul, pravá hc atmosféra, spousta lidí se znala, po koncertì se ještì hulilo a kalilo, skvìlé kapely, žádné problémy (i když bez návštìvy policie jsme se ani tentokrát neobešli.), cizinci si koncert velice pochvalovali. V Pøerovì bývají obèas problémy s násilným tancem a alkoholem. Tentokrát však vše naprosto v poøádku a tak se Goblin pomalu stává jedním z nejlepších míst pro koncerty. Takže pøíštì, až ti Filip napíše mail, že je volné místo v autì tímhle smìrem, neváhej!!!

A druhý den nášup. Znojmo po hc stránce – veliká neznámá, aspoò pro mì. Tentokrát frèíme ve tøech a dojíždíme opìt výraznì zavèas. Pár slov k znojemskému klubu gogo, kde se akce odehrála – støednì velký plácek (+) pøed zvýšeným pódiem (-), dobrá hospoda, která ke klubu patøí (+), pøi každé cestì dovnitø/ven prodírání se davem (-), hodnì pøilehlého místa pro pijany, kecaly a distraøe (+).
Èas do zaèátku koncíku nám krátí you-helláci, když nás oblažují perfektními historkami z døívìjších zastávek tour. Hlášku „…hráj, jinak tì víš co - Vomrdám…“ sem ten veèer slyšel asi 10x a pøesto jsem se jí dosud nenabažil. Zdravíme se též s QS a coby správní hostitelé se staráme o jejich kuøáckou spokojenost.
První kapelou veèera jsou SYIH. Tentokrát perfektní zvuk, úplnì nìco jiného než Pøerov. Opìt Sodom a opìt geniální Martinùv výstup. A znova je to mödl jako zwyr, poøádný soundtrack k jízdì peklem, kam až to jsou schopní dovést?! Hudebnì mì jejich nihil metal samozøejmì potìšil jako vždy, ovšem celkovì mì až tolik nezmasírovali. Publikum bylo taky trošku slabší, ale ke konci setu se už trochu rozjeli, koho by taky nechal cover DRI chladným? Pøekvapuje mì, kolik se sešlo lidí (dohromady tak kolem 120?), kteøí zjevnì nepatøí mezi „hc kids“. Hodnì metloušù, panx i alternativní mládeže – a pak že to nejde.
Druzí hrají QS. Opìt hrozitánská palba bicích, celkovì dobrý výkon, snad ještì lepší než v Pøerovì. Rozjíždí se pomìrnì slušná porce moše, kdy vše radikalizuje bezprizorní panker do pùl tìla. Dobrá zvìøièka! Škoda že zpìvák tvrdošíjnì odmítal zùèastnit všeobecné veselice. Po pravdì øeèeno nìjak nevím co dodat? Svižné drsné rychlé songy, hrubý vokál, prostì výborná porce 625(t)hc naživo. Té se máloco vyrovná.
Co se jí však asi nejen vyrovná, ale i pøedèí je mýtická formace TUZEX, tvoøená èástí SYIH a pøedevším mágem za bicími – Èikem. Musel jsem se smát a smát, když Jožka už potøetí omlouvá jisté „chybièky“ pøi Baráku k demolici. A to ještì pøed hoïkou požadoval nekompromisní znalost violent pacification od DRI :o). Co že to ten Tuzex vlastnì hrál, ptáte se? A øíkají vám nìco písmenka jako HNF èi SRK? Paøba je na tak legendárních válech samozøejmì velmi intenzivní, zùstala mi, coby památka obrovská boule a oteklé koleno. Pøesto to bylo tak nìjak v rámci férového moštování.
Extrakrátké zhodnocení – moc fajn akce, ve srovnání s Pøerovem trošku míò „hc“. Prostor plnì vahovující, a tak doufám že se ve Znojmì brzo zase uvidíme!

A na závìr pøipojuji názor Filipa ze See You:

„Spoleèné turné QUATTRO STAGIONI a SEE YOU IN HELL tento týden skonèilo, celkem 5 koncertù, všechny dopadly naprosto skvìle všude dost lidí, super atmosféra, peníze, jídlo, spaní, vše tìžce v pohodì… Byl to jeden z nejlepších výletù, jaký jsem zažil, a myslím, že i Nìmci byli tìžce dojatí z tak pozitivního ohlasu.“
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd