webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
concert review:::...
(05 | 11 | 2002 - 12:04 - reactions: 0)
More Bad News, Sheeva Yoga, Skream! - 1. listopadu 2002, Hard Cafe, Karviná
GNU, WOLLONGONG - 2. LISTOPADU 2002, RC FUTRA ORLOVÁ

Dvì akce bìhem jediného víkendu, trocha nervù z nìkterých neèekaných problémù a nakonec snad aspoò trochu dobrý pocit dìcek, co si pøišla zablbnout i dìcek, co nám k tomu blbnutí pøijela zahrát :-)))
Páteèní akce v karvinském Hard Cafe se dìlala docela narychlo, takže plakoše se tøeba lepily až tøi dny pøedem. Ono totiž furt nebylo jistý, kde že se v Karviné nakonec bude hrát, pøestože podmínky, které nabízel Fido z Sheevy, co dotáhl i ostatní kapely, byly fakt "za hubana."
"Ve ètvrtek hrajeme v Ostravì, v pátek nemáme nic, takže místo flákání dorazíme i s vlastním apcem, nic za to nechceme, jen si tam vybereme vstupné." takhle nìjak to bylo.
Horší už pak byla dohoda s majiteli zdejších putyk s pøilehlými sály a poslouchání hlášek typu "A jaký koncert? Rockový? Tak s tím nesouhlasím, to zavání demolicí sálu."
Ale k muzice koneènì. Prostor "Hardu" nikdo nedemoloval a kapely nakonec celkem šalamounsky vyøešily i to, že hrát se bude jen pøes comba, co by na tyhle prostory nestaèily. Apec se prostì nastavìl do rohu pódia, a kdo chtìl poslouchat, šel za kapelama pøímo nahoru.
První nabìhli èeskotìšínští Skream! Kluci z Doom´s Day jejich projev v recenzi pøirovnávali taky nìkam k Boronu a podobným partám, ale Skream!, pøes to, že obèas zabrousí i do tìhle thrash HC vod naštìstí nemají tu metalovou tìžkopádnost. Naopak, svùj sekaný hardcore hrnou docela svižnì, zdá se, že s nástroji si celkem rozumí a dobrý je i ten ujeèenec za mikrofonem co ho sem tam podá i kámošovi, èi kámošce co stojí kolem. A jak mi napovìdìl kámoš Vrbis, znìli ze všech tøech kapel tak nìjak nejsyrovìji. Každopádnì, pøíslib do budoucna.
Pak pøišla chvíle pro psychopaty. V dobrém samozøejmì, ale obèas mì to pøi produkci Sheeva Yoga napadlo. Tahle kapela si totiž opravdu nemíní brát servítky s tím, co zrovna hrají a vykøièené mega rychlé grind crustové pasáže, kterých je asi nejvíce, z nièeho nic promìní tu ve ska, tu zas emoidní chytlavost a jindy se to zpomalí až nìkam
k industriální hutnosti, kdy mi v tìch nejhustìjších pasážích pøišli na mysl i tajní oblíbenci temnìjších stránek mé duše, Today Is The Day. A proè psychopatiènost? No protože ty zmìny takové prostì jsou. Pøi rychlosti a neèekanosti s jakou pøicházejí a já bych si prosil té psychopatyènosti, ale i hutnosti klidnì, ještì víc.
"Kurva metal," napadlo mnì pøi prvním songu Bròákù More Bad News, když tenhle styl zrovna nemusím. Jenže šlo jen o první dojem. More Bad News hrají snad emo, které ovšem z òjákou unylostí nemá nic spoleèného. Energická jízda mezi jakoby vyklidnìnými pasážemi a náhulem, ovšem ne tak neèekanì jako Sheeva a s motivy si jako by více pohrávají. Jo a kluci taky ètou noviny, takže nešlo nereagovat na ètvrteèní Frontu dnes, kde se probírala inteligence a nepovedené výroky "samospasitele" naší planety, pana prezidenta Džordže Buše. Jeden song pak byl vìnován gorile Koko, která, jakožto nejinteligentnìjší opice na zemi, má mít IQ vyšší než zmínìný pán, takže proè jí nenavrhnout jako pøíštího
prezidenta "zemì neomezených možností." Parádní paøba pokraèovala i poté a zpìvota pak pár lidièek vìtšinou z dalších kapel dokonce i ponosilo na rukou a je velká škoda, že More Bad News konèili docela brzy, když se posral mikrofon.

Sobota. Orlová. Futra. S Gnu tam pùvodnì mìl dorazit S.L.U.T., který ale nakonec dali pøednost možnosti jít zadarmo ke kámošovi do studia a mixovat matroš nahraný na novou desku. Kluci z Gnu ovšem operativnì pøibalili Wollongong, kteøí sobotní akci taky otevírali. Asi se budu opakovat, ale co naplat. Wollongong jsou prostì o noisovaném punku, kde své jednu z hlavních rolí drtí basa a nezapomíná se ani na melodie. Koncertík možná vyznìl trošku studenìji, když se kolem pódia moc nekalilo a byly snad i òjáké chybièky. Jenže to všechno nakonec pøebila energie, s jakou to kluci hrnou a svìdèí
o tom i Toddova totálnì propocená košile :-)). Wollongong nakonec pøesvìdèili i lidi kolem, kteøí si pak vyøvali i pøídavek. Gnu hráli hlavnì matroš z nové desky. A zapomeò na jakoby poklidnìjší projev, když si ji pouštíš doma v pokojíku. Docela dobrý zvuk a fakt
se zas opakuji, ale energie, nebo až vášeò, kterou do toho kapela vkládá, znamená hlavnì u tìch nabušenìjších vìcí neskuteèný náhul energie a noisu a tobì nezbývá, než si v tom plout a nechat se strhnout proudem. Uff, sem òják patetický, takže neskrývám, že tahle kapela mnì dokáže docela chytnout za srdce, které tam V kusech zvuku :-)) mlátí i oni sami.
A nakonec ještì dìkovaèka. Díky kámošùm Vrbisovi za pomoc pøi lepení plakátù a Jendovi za totéž plus zapùjèení štìtce (fakt už ho vrátím), Cupemu za to že je hardcorák jaký je i za pùjèené boty, MG za odborný dohled, lidem z Hrdcafe i Futry za to, že se akce mohly konat, všem dìckám, které to pøišly podpoøit a v neposlední øadì všem kapelám, které dorazily.
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd