webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
concert review:::...
(27 | 11 | 2002 - 13:32 - reactions: 0) Job
EL GUAPO (USA, Dischord), ESGMEQ (CZ, Silver Rocket), SQUALL (CDN/IRL/UK, Silver Rocket)
25/11/2002 CHEB (Pub Svoboda)

Patrnì jedna z nejutajenìjších akcí se odehrála v nejzápadnìjším cípu Èech, baštì špinavého rock and rollu. Obavy o poèet návštìvníkù byly liché, Svoboda se kolem osmé zaplnila víc než z poloviny. Natøískáno jako na koncert Monophonic pøed mìsícem nebylo, ale na pondìlek bomba. Veèírek zahájili Squall, a to tak, že nasadili la?ku hodnì vysoko. Pomalu se rozbíhající mašinerie noisových ploch, protínaných nervní, tepající basou byla jak obøí válec na šikmé vozovce. Squall pøed sebou hrnuli zvuk a ten pohlcoval publikum. Set byl vystavìn preciznì, kratší, intenzivní vìci, støídali ty meditativnìjší. Poslední koncert Euro tour vyprovokoval Squall k divoké show. Pøed øádícím Tysonem, staèili pøekvapení návštìvníci jen tak tak uhybat. Naprostá gradace nastala pøi hitovce Dunblame a repetivní Mass Transit. Pøídavek byl logický a zasadil poslední ránu všem pochybovaèùm. It’s got to be the day je stejnì chytlavá jako Mossad od Gnu nebo Kometa od OTK. Nejlepší koncert Squall za poslední rok a navíc parádní zvuk v kterém bylo slyšet každé slùvko, každý tón.
Esgmeq, tentokrát na domácí pùdì, se snažili navázat na impozantní, až „stadionový“ dojem z Rock Café 30.10., což se jim díky mizernému zvuku a davu nejvìrnìjších celkem daøilo. Miki za obsluhu bicích snese abslutorium, pod jeho težkotonážními údery škopky doslova poletovali po Svobodì. Zpìv byl zatracenì neèitelný, ale pøi uøvaném stylu pánì Sisiho a Filkova nebylo zbytí. Esgmeq pøedstavili vìtšinu nových, víc nabroušených vìcí, ale víc než pulsující rambajz slyšet nebylo. Pøesto mohli být punkoví rozjívenci (vèetnì mé malièkosti), na rozdíl od kapely, spokojeni. Pozoruhodná vìc ke zmínce, v poslední dobì se mi stává, že dostávám do ruky CD, která témìø vzápìtí „odepíšu“. Jedním z nich byl i poslední kousek z post-HC lahùdkáøství Dischord – El Guapo. Elektrocrash v lo-fi podání, nulová energie a odevzdanost. Naprostý opak se vyjevil pøi živém vystoupení. Živé kytary spoleènì s bicími, ošetøené dvojími klávasemi a nejnovìjším Korg KP2 Kaossem vytváøeli od zaèátku nepøestavitelné, novovlným rokem naèichlé psychedelické obrazce. Vìci z obou desek se zde støídaly jak svatí na Orloji a publikum se dostávalo k vlastnímu pøekvapení do varu. Zvlášt, když hypnotické skladby zaèínali pøipomínat AmRepové zvukové stìny, nebo když se zaèala kapela (opravdu zpívají trojhlasem!) pøibližovat ranným (a notnì zhoubovaným) OMD s oplzlou a primitivní disko rytmikou. Slovo nuda vymazali tito novodobí minimalisté z nabídky dne. Semknuté a vyzívavé, chvílemi krautrock, chvílemi rozjetìjší Tristeza nebo Stereolab, pak zase zbìsilost ala Beastie Boys nebo Liars. Pøídavek, pak druhý, tøetí... A vìøte nebo ne i ètvrtý, a to pøesto, že klávesák (hraje i v The Rapture!!) už byl obleèen a na odchodu. Byla to fantazie, Svoboda zažila audiofilský svátek...a také krvavou obì?, to když Tyson strhl do pogování introverta za druhými klávesami a spoleènì se vyváleli ve støepech, které notnì rozjetý carský dùstojník Colby, „vyrobil“ pøed vteøinou z pùllitru...Následné jamové tøeštìní už se neslo ve standardních vodách. Pøesto si rvìte vlasy, nebýt a nezažít= vùbec nic nechápat. Tohle show øadím mezi TOP 3 letošních koncertù, hned za Girls Against Boys a Chokebore!
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd