webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
concert review:::...
(28 | 11 | 2002 - 10:43 - reactions: 0) vanena
With Love, Climatizado, More Bad News, 26.11.02 Brno, Yacht
Po mírném neúspìchu koncertu Endstand v Brnì (ještì jednou ahoj! celníkùm a fakt dík, že sem ušetøil!) byla tahle akce tou pravou náplastí. Yacht je klub veskrze pøíjemný, jen je trochu z ruky, takže pro jistotu se zaèíná o hoïku a pùl pozdìji, aby stihli všichni hosté dojet.
První to vybalují More Bad News. Vidím je ponìkolikáté – stále výborné, možná èím dál lepší, ale taky už trošku monotóní. Doslechl jsem se však, že by už v té opravdu nejbližší dobì mìli trochu pøehodit vyhybku smìrem k muzice typu Zegoty. Pøíštì až se tedy s MBN setkáte, je možný, že vám nakopou zadeèky s mnohem vìtším rozbìhem, než dosud. Set trval cca 20 minut, žádný mosh pit, zato dobrý zvuk, myslím že spokojenost naprosto všeobecná. Dozvìdìli jsme se dokonce i nìco veselého z kuchynì G.W.Bushe a také šokující zprávy o Bornovi (Mach, Šebestová a NATO.)
Climatizado pak zahajují opravdu mohutnou pøípravnou fázi svého vystoupení. Budují rùzné podpìry, tahají stolky, instalují poèítaè, dvì promítaèky, klávesy, zkrátka všechny propriety nutné ke svému pološílenému vystoupení. Bubeník nakonec konèí skoro zaskládaný vzadu, kytarista sedí na zemi, klávesák zády k publiku, stejnì jako obsluha komplu. Promítaè je úplnì vzadu a tak jediný zpìvák/kytarista hájí èest èelem k posluchaèstvu. Kdo Climatizado neznáte – není možný pøirovnávat a vyhnout se pøitom The Locust. Jde o muziku postavenou na šílených samplech, na neobvyklém zvuku kláves, do toho hodnì ostré riffy, bicí, sem tam zpìv (podle mì ne úplnì povedený). Hodnì lidem se kapela líbila, každého musela upoutat dvì plátna, pøièemž na jednom jely zábìry z nìjakých nepokojù, na druhém propagaèní film z lázní z 70 let. Tam a pozpátku… Docela mäso. Mì osobnì pøišla ta show celkovì trošku jako pozlátko. Doufám že se nestanu terèem Vaší nenávistné kampanì, pro poøádek dodávám, že hodnì lidem to pøišlo jako autentické „psycho“. Set netrval dýl než 20 minut, s pìknou závìreènou provokací v podobì hlukového outra.
No a jako poslední nastupuje hvìzda veèera, italská emo romance With Love. Kdybych mìl tuhle hudbu popsat, pomohl bych si slovníkem Z.Srstky: Køíženeèék mezi Dillinger Escape Plan, The Cure a Endstand. Zní to divnì, že? A taky že znìlo. K tomu navíc pøidejte androgyního zpìváka, jednoho z nejzajímavìjších „frontmanù“ které jsem kdy vidìl, který se opravdu nestydí a dává najevo své EMOce. K tomu 2 kytary (jeden hoblér v dresu Savioly!) basa a výborné bicí! Nejen kvùli mému obsesivnímu zaujetí Itálií mì tahle kapela prostì dostala. Jen mám pocit, že jsem byl jedním z velmi mála lidí, na které zapùsobili takhle dobøe. Hned sem si valil koupit epko (výborné!) a snad se mi podaøilo i dohoukat rozhovor. Jestli emoviolence, tak With Love! To vše kombinované s angažovaným postojem a názory, které mìly k bìžným mìlèinám daleko. A pak už jen štreka domù, spánek, škola, návrat do všednodennosti…ale with love :o)

PS: Ještì musím dodat, že celou akci zajiš?ovalo asi 8 pøíslušníkù policie, s pìknou výbavou. Fakt sem se cítil parádnì bezpeènì! Dík!
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd