webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
concert review:::...
(03 | 01 | 2003 - 09:19 - reactions: 0)
Another Christmans Hardcore Party - Skream!, Projevy radosti, Growing Fear, D-Leete, Raincoat 34
Dziupla, Èeský Tìšín, pátek 27. prosince.

Do podzemího klubíku Dziupla nedaleko èeskotìšínského nádru i hranice z Polskem jsem toho dne i s kámošem vstupoval s troškou nostalgie. Hlavnì nìkdy kolem let 93, 94, 95 jej totiž dìlala parta lidièek, kteøí skuteènì hovìli muzice kolem punku, hard core, ale tøeba i industriálu, takže pamìtníci urèitì vzpomenou tøeba finské Forca Macabra, lucemburské Wounded Knee a fakt docela pravidelné a dobré akcièky.
Pak bylo dlouho ticho po pìšinì a až letos byl dùvod oživit staré vzpomínky a tøeba se i pobavit hned u vstupu. "V pøípadì malé návštìvnosti se na dìtských diskotékách ani rockotékách hudba pouštìt nebude" tohle pøibližnì zvìstuje jeden z plakátù venku, jenže uvnitø je jasno, že akcièka poøádaná dìckama kolem èeskotìšínských Skream! podobné problémy urèitì mít nebude. Na akci totiž zavítalo na sto platících lidí a možná se zaèíná blýskat na lepší èasy. Ale to až pozdìji a k muzice.
Jako první nabìhli tøineètí Growing Fear a spustili takový ten už klasický Korn/Biohazard styl, tvrdá muzika vycházející z metalu, obèas trochu rapu, sem tam to jde do punku.
Pak pøicházejí domácí Skream! a zaèíná se hrát hardcore, taky sem tam èerpající z metalu, jenže tenhle je sekaný, š?avnatý, energický a má i EMOce. Naøvané pasáže se obèas støídají s vyklidnìnými napínacími, kdy už se tìšíš, až to pøijde, do toho dobøe zapadá zpìvotùv ujeèený projev a kapela má taky songy, které se dají v dobrém slova smyslu oznaèit i jako hity :-)). Pokud na sobì kluci nepøestanou makat, ještì o nich snad uslyšíme.
Projevy radosti pøijeli z Ústí nad Labem. V klasické ètyøèlenné sestavì spustili muziku oscilující kolem hardcore, já tam obèas slyšel i jako by odkazy k androši. Celé to bylo šlapavé, docela jednoduché (ovšem pozor, neplést prosím s primitivní!) a lidi to bavilo. Ideologicky má pak tahle parta zcela jasno. Proslovy mezi songy i èesky zpívané texty byly všechny o køes?anském pohledu na svìt. Každého vìc, jen bych si dovolil trošku polemizovat. Pro mne tøeba spánek neznamená pøípravu na smrt, spíše docela pøíjemnou pøípravu na další den.
Pak už se muselo klusat na vlak, takže poslední dvì kapely, èeskotìšínské D - Leete i Raincoat 34 jsem už neslyšel.
Za to se proslýchá, že by se snad v Dziupli zase mìlo hrát trošku èastìji, jedním z dùvodù byla i zmínìná fakt slušná návštìva. Snad se to tedy do budoucna podaøí a lidi, které toho veèera tvoøilo i dost mladých køes?ansky orientovaných dìcek, budou chodit tøeba i na kapely nejen z této scény. Vždy? otevøenost, tolerance, kamarádství, k hardcore vždy patøily a vùbec, konèím øeèi, uvidí se. Lidem kolem Skream! ovšem každopádnì díky a hodnì štìstí i pøi poøádání dalších akcí.
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd