webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(06 | 01 | 2003 - 10:01 - reactions: 0) Jirzophone
V/A 20 YEARS OF DISCHORD
Dischord records No.125

Bylo nebylo. Za sedmero horami, sedmero øekami a jedním oceánem, ve mìstì Washington DC, žili byli dva kluci. Ian a Jeff se jmenovali. Hráli spolu v punkové kapele The Slinkees, kterou po roce a malých personálních zmìnách pøejmenovali na The Teen Idles. Kapela nemìla dlouhý trvání a asi po roce a pár koncertech se rozpadla. Klukùm zùstalo trochu penìz ve fondu, tak je napadlo co je nevrazit do nahrávky, která by zaznamenala jejich muziku. Za pomocí kamarádù se do toho pustili a venku byl první osmiskladbový 7" na labelu , pro kterej Ian vymyslel název Dischord a Jeff naèmáral logo. Na obal prdli ruku s køížkem Alexe Mc´Kaye (køížkování ruky dovezli Teen Idles do DC z jejich koncertu v San Fracisku, kde v místním clubu takto oznaèovali dìcka, kterým ještì nebylo 21). Psal se rok 1980 a netušili, že tímto poèinem odstartovali jeden z nejkultovnìjších HC labelù. Právì Dischord stál pøímo u zrodu toho co dnes bereme jako samozøejmost - sXe, trash, emo, postcore a nebo taky vydali první US Oi! kapelu. Jeden z ranných sloganù Dischordu znìl " Putting DC on the Map" a tak snad právì proto všechny kapely co vydali, byli z DC oblasti (až teda na 3 èerný ovce- Void, Lungfish a Trusty, ale z celkovýho poètu více jak 50 kapel je to opravdu plivnutí). Èas letí jako voda a za 20 let staèila tato nahrávací firma vydat 125 alb (+ na více jako 100 albech se Dischord spolu podílel) a pøitom si stále zachovala tu stejnou nezávislou ideu se kterou to všechno zaèali - "Music over marketing, content over profit, ethic over strategy".
Právì v roce 2000 se Ian s Jeffem rozhodli pustit do kompilace, která by zachytila 20 let jejich snažení. Nakonec se to trochu protáhlo, protože shromáždit všechny raritní fotky, sepsat povídání ke kapelám apod. zabralo více èasu než pøedpokládali. Ale to èekání se urèitì vyplatilo, protože samotný provedení je skvostem. Box z tvrdého papíru obsahuje 3 cd, kde na dvou najdete chronologicky seøezaný kapely tak jak vznikly. Slovo dostali opravdu všechny, takže na øadu pøijdou i ty které vyšly "jen" na Flex Your Head kompilaci. A øeknu vám poslouchat to , to je zážitek. Napøed punkový zaèátky, pak hardcore, následuje emocore a ke konci více ménì postcore. Tøetí CD obsahuje nevydané nebo raritní songy pøevážnì ranného období takže se mùžete tìšit tøeba na výbornej dub-ovej vál od Minor Threat. Nebo další lahùdka Government Issue s Ianem za mikrofonem, Fugazimilové se mohou tìšit na vál Word… o závìr tøetího Cd se postarali lidi z Minor Threat, Youth Brigade v úsmìvném krátkém rozhovoru. No a aby toho nebylo málo na své si pøijde i váš poèítaè protože na nìho èeká ještì 6 video-živákù ( Teen Idles, Untouchables, SOA, Faith, Void a Deadline). No je pravda že kvalita není mnohdy úplnì ta nejlepší, ale video Faith doporuèují všem - pøi nìm museli WHN? zblednout závistí a je to vcelku sranda pozorovat Henryho Rollinse toho èasu ještì Garfielda s Ianem v moshpitu. No a asi jako nejvìtší bomba pøichází na øadu 134 stránková knížeèka, ve které najdeš pøíbìh každé Dischord kapely a musím øíct, že se to ète jako detektivka. Po úvodním slovu Iana a Jeffa, v krátkosti naznaèí historii Dischordu Henry Rollins (který byl v 80. letech Ianùv nejlepší kámoš, možná jste i vidìli fotky, kdy Henry nosil trièko s nápisem I love Ian : )). Prohlídnout si mùžete i první flyery, kompletní Dischord kolekci a pár fotek nás zavede i pøímo do kuchynì Dischord houseu.
"Twenty Years of Dischord" je jednoznaènì jedna z nejlepších kompilací která se mnì dostala do pazour, pøíbìh zachycující 20 let v jednom mìstì je fakt ohromná záležitost. Škoda jen, že i když Dischordem prošlo více jak 50 kapel k dnešnímu dni vlastnì existují už jenom pouze 4 kapely (nejstarší jsou Fugazi). A až se tì jednou nìkdo zeptá: Hej a co je to vlastnì ten hardcore. Nejkratší odpovìï zní - Dischord.
PS
Celou kompilaci bych doporuèoval všem tìm Jandùm, Bártùm a jim podobným, kteøí hlásí, že kopírování zabíjí hudbu a své síly vkládají do Cactusù a podobných nesmyslù. Jediná vìc jak zabránit kopírování je ve formì provedení.
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd