webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
concert review:::...
(16 | 01 | 2003 - 22:15 - reactions: 0) Auss
RAMBO, AMBROSIA - 15. 1. 2003 @ 007, PRAHA (by Jindra)
Na tenhle koncert sem se tìšil jak malej kluk, protože ho pøedcházely zvìsti o nezapomenutelném zážitku…
Pùvodnì mìli hrát místo Ambrosie tepliètí X-Wing, ale z (pro mì) neznámých dùvodù tomu tak nebylo, i když TPHC crew tvoøila znaènou èást publika (možná to bylo taky tím, že spolupoøádali tenhle koncert :) Tak teda do toho… Ambrosia zaèala nìco kolem devátý hodiny veèerní a já sem byl zvìdavej, jestli se jejich styl nìkam posunul. Nic, nuda. Bohužel èeský metal/hc ponìkud zaostává za svými kolegy z jiných evropských zemí. Je sice fakt, že takových kapel je u nás opravdu málo, ale (až na výjimky, jakými jsou napøíklad Kevorkian) žádná sláva. Abych jim na druhou stranu nekøivdil - možná, že kvùli èasový tísni nebo co já vim, pøišli na plac a hned zaèali hrát. Prostì žádný domluvy se zvukaøem a podobný rutinní záležitosti. Taky je dost možný, že už to bylo hotový, pøeci jen sem pøišel tak dvacet minut pøed zaèátkem. Jistý je, že to mìli moc nahlas a slyšet byli jen bicí, zpìv a jakýsi zvuky, který pøipomínaly kytary na stokrát kopírovaný kazetì. Prostì zvuk totálnì na hovno (pro metal).
Dost bylo pomluv a jdeme na hvìzdy veèera Rambièe. První co mì praštilo do oèí byli jejich dva èlenové - basák, drobná malá postava, ale dlouhý vous a vlasy (pøipomíná známou postavièku èeský jungle scény MC Špínu zamlada, to jen pro pøedstavu). Zato zpìvák, dvoumetrový pokérovaný hromotluk s dredatou palicí. Èekal sem co se bude dít, když si spojím nezapomenutelný zážitek a jejich rozcvièku pøed vystoupením. Pøedstavili se nám jako japonci a hned první vál (z jejich stejnojmennýho alba) "Wall of death the system" všechny rozpumpoval a to tak, že se pomalu, ale jistì rozpoutávalo peklo a zvìsti o zvìrstvu na jejich koncertu se zaèali plnit. Samozøejmì, kdo jiný by se mohl o tahle brutality starat, než teplièáci (holt my pražáci sme sraèky - tím nechci øíct, že by se nezúèastnili i místní, ale musí všichni uznat, že by tomu tak nebylo bez pøièinìní už mnohokrát zmiòovaných severoèechù). Takže amíci/japonci odsypávali v oldskùl/thrash tempu a sedmièka vaøila. Zas tak plno, jak by se mohlo na první pohled zdát nebylo, prostì klasická návštìva na 007 hardcore. Rambo zahráli snad všechny vály z posledního alba na 625, kdo nemá - hlupák je (tohle spousty lidí napravovalo, protože každej druhej si nesl spokojenì tenhle vinyl). Neopomnìli na vzkaz pro strážce zákona "fight cops, kill cops, A.C.A.B!", ani na strejèky a skej?áky. Ještì sem na vlastní oèi nikdy nevidìl takovej moshpit jako na Rambo, tohle je u nás v Praze prostì èasto nevídaný… Kdo tam nebyl, nech? zaène litovat!
12týho ledna sem ze svýho programu vypustil, protože sem se pár dní pøedem dozvìdìl, že Alamogordo nepøijedou. 15týho se mi hluboce vrylo do pamìti a do konce života se to jen tak nesmaže. Jeden skvìlej koncert je za náma a hned nás èeká další - 31. ledna opìt na strahovský sedmièce to budou Narziss a v únoru další… hurá, je tu nový rok.

Jindra
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd