webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
concert review:::...
(17 | 01 | 2003 - 11:24 - reactions: 0) vanena
Rambo, His Another Fall, Mass Genocide Process, Kojetínské Peklo, 16.1.2003
V Brnì se scházíme v optimálním poètu pìti lidí, a protože je už 18.00, cesta je dost emocionální, protože fièíme 140 km/h s obèasnými útoky na náklaïáky. A vìru bylo kam spìchat! Do Kojetína pøijíždíme pøed sedmou a ve velkém klidu a pohodì èekáme další hodinu, než se zaènì nìco dít.
Kojetínské Peklo, aè tomu název nenapovídá je jedno z nejpøíjemnìjších koncertních míst. Pøíejmnì (ne)velký prostor, jen sál, žádná hospoda, za barem veganské pirožky, nekuøácká atmosféra. K tomu pøidejte nìjakých 60 návštìvníkù z okolí (zejména je tøeba vyzdvihnout napajedelskou mosh-it-up crew) a máte zadìláno na pøíjemný veèer v pekle.
Stejnì jako v Praze i v Kojetínì odpadla úèast X-wingù a Almogorda. Dùvodem jsou jakési polámané konèetiny. Èili první se chopí nástrojù chlapci s kytarami proklatì nízko. MGP – byl to pøesnì ten typ vystoupení „znáte nás, známe vás, co si budem, jedem!“ Velká pohoda, temnota za basou, celkem vzato hodnì hlasité, hodnì negativní. Stylovì tomu moc nerozumím, ale cover Skit Systém mùže napovìdìt. Krast egeinst krajst. Bohdan za bicími nasadil rychlost mach3 a hned z kraje to schytala dvojšlapka. Bohužel to nebyl poslední technický problém toho veèera. Ke konci nedlouhého, asi dvacetiminutového setu se už hudba zaèala schovávat trochu hloub do brutálního mängelu, semo tamo chybka, ale spokojenost pøihlížejících je i tak znaèná.
Druhých His Another Fall jsem se upøímnì øeèeno bál, protože naposled v Brnì mì nepøesvìdèili. Ale už od prvních tónù jsem zíral – je tohle vùbec stejná kapela? Výborné! Oproti poslednímu vystoupení úplnì jiný švih, pro nìkoho moc pomalé, pro mì bezva „emo“ (bez gelu). Kytary mì skuteènì nadchly! Parádnì procítìná hra, nepostrádající pøekvapení, støední tempo, dobrá nálada. Rock and roll a k tomu trochu svìžesti, neurotickej feeling, bicmen mì nehoráznì pøíjemnì pøekvapil! Tahle kapela mì prostì stoprocentnì sedla, takže neèekejte žádnou objektivitu, jen pochvaly! Bohužel, mikrofon, respektive kapel vypovìdìl službu a tak jsme slyšeli v podstatì instrumentální výkon a ještì okleštìný o kus kytar. Na závìr musím bohužel uznat, že my, kterým se HAF líbili jsme netvoøili vìtšinu osazenstva.
No a závìr patøí Rembou a taky napajedlákùm. Kdo má video Rambo na jejich CD, ten už asi tuší (a modøí už to vìdi). Papírové makety seker, pøilbic, štítù v nemalém množství s nápisy 666, mängel, MOHS atd. A bitva mùže zaèít! Nejdøív na sebe dva tábory mosherù hrozí, do toho rozjezd Rambo…a prásk! Je to tady. Mela jak hajzl, jinak se to prostì øíct nedá. Bojovníci lítaj všude kolem, nedýchatelno. Zpoza baru vyjíždí papírový mosh-tank. Neuvìøitelné vozidlo ovládané samotným ïáblem je bìhem zhruba 3 sekund rozsekáno na hadry. Všude kolem spouš? a druhá písnièka mùže zaèít! Sami Rambo mají na výborné zábavì taky svùj podíl, ale èertužel i jim dosluhuje mikrofon, takže po cca 10 minutách (zuøivost! Strop vì výšce 2.30 a pøesto nad hlavama serfujou mošteøi, kusy seker, kopí a trojzubcù se válí úplnì všude, bicák rozlívá po parketu vodu, po které se krááásnì padá, všichni se válí na hromadì) nadchází èas coverù. At the Gates? Jo, je to tam. Sama hudba Rambo je trochu jako tøeba The Great Deciever, ale mnohem víc thrash, vìtší zbìsilost. Ale o hudbu tam ani tak nešlo. Po zhruba pùlhodinì (?) vystoupení konèí, kdy všichni leží na velké kupì, èísi noha se ti zaráží do zad, skoèil na tebe metrákovej typ, a ty se pøesto smìješ jak blázen. Je to prostì fajn.
Cesta zpìt podle stejného modelu jako cesta tam (jen rychlost dosahuje tentokrát i 150). A zítra si dáme repete, tentokrát na outcold, milkman, a pak tam bude ještì nìjaká pseudo-p®ank kapela, co hraje covery operaèky.
(pokud jste z brna a chcete jezdit na koncerty autem, zkuste se se zavèas ozvat mirkovi - ultima.ratio@seznam.cz , je myslím zbyteèný, abychom jezdili ve dvou-tøech lidech jak tomu obèas taky bývá).
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd