webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
concert review:::...
(20 | 01 | 2003 - 19:36 - reactions: 0) vanena
Out Cold, Milkman, SYIH, MGP, Pøerov - Goblin, 17.1.2003
Ze všeho nejdøív musím moc podìkovat Danovi, který nám svou vtipnou glosou (pøímo zde na czc!) zajistil vynikající zábavu na celou cestu tam, zpìt, na chvíle mezi kapelami a nakonec i mì pøi psaní tohoto reportu. Spoèítat, kolikrát bylo použito slovní spojení pseudo- , rádoby- , kolikrát byla zmínìna videa oblíbených kapel nebo Prank, by bylo nad mé síly.
Na cestu vyjíždíme slastnì brzy, takže jsme uštøeni zbyteèné emocionality, která se rodí pøi závratných rychlostech ve škodì rapid. I pøes poklidné tempo dorážíme do pøerova o cca dvì hodiny napøed. Èas nám krátí pseudo-zábava, ale také obavy – páteèní veèer totiž pøilákal do Goblina i mnoho návštìvníkù, kteøí jevili krom známek podnapilosti i sklony k agresivitì.
První kapela veèera – Mass Genocide Proces má v Pøerovì kromì kamarádù a posluchaèù taky jednu ortodoxní fanynku. Dívka, ze vzdálenosti cca 10 centimetrù sleduje technickou bravuru Cvaldy, a obèas ji z tìch švédských fines pøepadají závratì a upadne hlavou na zem (nebo že by to pøece jen bylo tím chlastem?) Co se samotného výkonu MGP týká – hudebnì a pøedevším zvukovì to bylo o hodnì lepší než vèera, ten kolovrátek najednou dostal smysl a já si jejich vystoupení vychutnal. Crust made in Sweden. Cover Skit System opìt vládne a atmosféra je výborná! MGP se mi vážnì líbili (sou to prostì fešáci.)
Ale kdo to leze na pódium po nich? To je nìjaká p®anková kapela nebo co? Ale kdeže, to jen pøijeli umìlci z Brna! See You In Hell pøedvedli standartnì dobrý výkon. Tentokrát poprvé s podladìnými kytarami (o 5 pùltonù jestli vás to zajímá.) Jožka, kromì svých rádobyskokù zvládl i jedineèným zpùsobem uvádìt písnì. „Možná to tak nevypadá, ale i tohle je vál o koncentráku. Všechny naše texty sou totiž o koncentrácích, i když se Vám to nezdá, je to tak…“ Pøièemž vrchol samozøejmì pøedstavovala písnièka Mùj tatínek pracuje…schválnì hádejte kde. Stihli i cover Sodom, a od Radegastu dokonce dva kousky. I SYIH zvuk pøál a diváci zaèínají koneènì trochu divoèit. Samozøejmì že jsme jen napodobovali své vzory z telky, pøièemž každej myslel pøedevším na to, jak vypadá. Jožka dokonce zašel tak daleko, že si rádoby-rozbil hlavu, zbytek veèera si ji trpìlivì mazal pseudo-krví.
Do rozvášnìného davu po krátké odmlce zaèínají sypat svùj pøídìl hardcoru Milkman. Musím øíct, že mì tahle holandská kapela zrovna nevzala, ale když sem vidìl ten neuvìøitelnì moshující kotel nemohl jsem si pomoct a i u téhle kapely jsem si v pomyslném notýsku odškrtl za jedna. Docela jednotvárný fast/hc, dochutit špetièkou grindu a dobrou komunikací s publikem…a je to tam. Publikum bylo v jednom ohni, vše ale v rámci rozumných mezí, žádné macho/pogo, kopance ani nic v tomhle stylu. Pøerov je prostì co do návštìvníkù v poslední dobì výborný! Obavy emocionální sekce naší výpravy z možných alko výtržníkù, mašurkovského podzemie ani jiné se naštìstí nevyplnili.
Poslední a nejhvìzdnìjší kapelou veèera byli Out Cold. Jejich pojetí hc bylo hodnì pøekvapivé a mì v úžas pøivádìjící. Pomìrnì jednoduché punkrockové postupy a`la Boston, ale s obrovským švihem a pøehledem zmáklé a zahrané. Od emocionálního experta Jirzy vyøizuji, že znìli pøesnì jako Steakknife. K tomu vynikající vokál, na nahrávce je ještì víc ujeèený než živì. Bubeník byl výteèný, stejnì jako vlastnì všichni instrumentalisti. Out Cold mì prostì masírovali po celou dobu setu. Co se taneèkù týká, nepouštìli jsme se do nièeho vìtšího, ale i tak se nemálo lidí prošlo po stropì, zapotápìli si a podobnì. Ještì že to Alby natáèel, takže doma mùžeme nastudovat chování tìchto stars a zaèít napodobovat. Tahle kapela za to totiž stojí!
Mimoøádnì vyvedený koncert konèí kolem pùlnoci a my se kolem druhé vydáváme domù. Veliké uznání a díky patøí Alešovi – tenhle koncert se prostì povedl se vším všudy!

A takhle to vidìli pøímo Out Cold (pøevzato z jejich tour-deníku a pøeloženo mnou):
18.leden – V autì na cestì do Vídnì. Vèera jsme hráli v mìsteèku jménem Pøerov ve východní èásti ÈR v malém klubu Goblin. Hrály dvì domácí kapely a my (Milkman+Out Cold). Byla to skvìlá show! Šílená! Klub byl narvaný k prasknutí a lidi byli naprostí blázni! Asi tomu dost napomohlo, že byl pátek a lidi byli akorát nažhavení poøádnì si užít. Došlo tam i na krev (pozn. ano, jde o pseudo-krev rádoby-skokana), nìkdo tam upadl do bezvìdomí, lidi se vìšeli za stropní konstrukci…naprostí blázni. V malém klubu bylo pekelnì horko. Skoro jsem nemohl dýchat a koupal jsem se v potu. Musel jsem do toho dát všechno, abych vydžel až do konce setu (plus pøídavky), a to jsem se ještì úplnì neuzdravil z chøipky…Prodali jsme tunu nahrávek, èemuž jsem nemohl uvìøit, dokud jsem nezjistil, že jsme špatnì pøepoèítali kurzy a prodávali jsme lacinìji než jsme chtìli (pozn. LP/CD za 200,- to se opravdu vidí zøídka). I tak to ale bylo skvìlé a urèitì jeden z nejlepších koncertù co jsme odehráli. Dokonce skoro jako Bìlehrad. Ráno jsme snídali v hospodì kam nás dovedl týpek ze See You In Hell a kde jsme si pochutnali na nejlepší snídani tohohle tour. Díky Aleshovi že se o nás tak dobøe staral.
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd