webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
concert review:::...
(20 | 01 | 2003 - 22:47 - reactions: 0) Auss
ACTION, AMBROSIA, LILITH, TECHNICKÝ PROBLÉM - Ostrov, 18. 01. 2003 (by Svá?a)
Na tuhle akci jsem se já osobnì už dlouho dopøedu tìšil. Ani ne tak kvùli kapelám, jako spíše kvùli lidem, které jsem tam mìl potkat (a opravdu potkal). You know who you are. Dìkuji za pozvání Andrejko. :o) Lilith a TP jsem vùbec neznal, a upøímnì øeèeno, byl bych rád kdybych je ani nepoznal. Ambrosii jsem už mìl tu èest naživo vidìt, takže jsem vìdìl, do èeho jdu. Jejich hudba se mi líbí a jako kapela na mì pùsobí taky sympaticky. Action jsem ještì nikdy neslyšel ani nevidìl, takže jsem byl logicky plný oèekávání. Zvláštì pak díky tomu, kolik se o nich ke mnì doneslo drbù a zpráv. :o) Nìkteré z nich se potvrdily, jiné zase naopak vyvrátily…

Akce se konala v suterénovém prostoru pod tamìjším kulturním domem, který na první pohled pøipomínal takový ten typický jazzovo/bluesový klub. Místo to bylo pìkné, jen možná na punkový koncert ne zrovna to z nejvhodnìjších. To ovšem nijak nevadilo. Atmosféra celého koncertu, teda aspoò jak jsem ji já vnímal, bylo moc „pohodová“. Po pro hardcore/punkové koncerty typických prùtazích, se kolem deváté hodiny zaèalo hrát.

Nejsem si jist, ale myslím že prvními kdo nastoupil na scénu byli domorodci TP. Po nich hned hráli Lilith. Pøiznám se, že jsem hudbu tìchto dvou kapel skoro vùbec nevnímal, jednak proto že punk jako hudební styl opravdu nenávidím, a taky díky tomu, že jsem se staral o výbírání vstupného (mimochodem tohle byla možná jedna z nej vìcí celého koncertu – z velké èásti díky Pištovi, který by vám mohl vyprávìt. Opravdu nezapomenutelný zážitek. Nezapomenutelní lidi – „osazenstvo“ koncertu se z 90% skládalo z krocanù.)

Jako tøetí se ujali žezla Tepliètí Action. Tuhle kapelu jsem si už naštìstí jít poslechnout mohl, protože se za dobu hraní TP a Lilith vybralo požadované/potøebné množství finanèních prostøedkù (Lidí pøišlo opravdu hodnì – Andy se sice ze zaèátku jakožto jediný organizátor solidnì tøepala stresem, ale nakonec to všechno dopøe dopadlo. Krocanù je u nás opravdu hodnì – jak vidno zvláštì pak v západních Èechách.) :o) Po hudební stránce nemùžu Action jinak než chválit. Jelikož jsem, jak je už o mì známo, šílená lopata, tak se mi jejich hudba opravdu moc zamlouvala. Nazvuèení „sálu“ bylo zvládnuto na jednièku (taky to nebylo zadarmo), takže jsem si mohl ten metálek klukù z Teplic hezky vychutnat. Technicky zvládnuto zcela bravùrnì. Fakt jsem se po celou dobu jejich vystoupení bavil //teda spoò moje uši se bavily//, což se už vcelku dlouho (pro upøesnìní naposled letos v létì na Fluffu) nestalo. Ovšem co mi velmi hrubì nesedí je jejich image. Myslím, že vedle nich jsem jakožto lopata úplné hovno. Musím øíct, že tenhle „New York styled HC“ opravdu z celého srdce nesnáším. „Sportovci“ (narážím na dresy, které na sobì kluci mìli) v adidaskách a s køížema na rukou – nezlobte se, ale to je opravdu komické. Kapela pùsobila velice nepøirozenì. Pøipadalo mi jako by se to nauèili od metalových kapel z Nìmecka. Jejich show byla zcela bez energie. Pohybovka veškerá žádná. Další mùj hodnì subjektivní názor: hrozný zpìv. Je zde poznat opravdu velký vliv kapely Hatebreed (kterou nemùžu ani vidìt). Business metal as fuck. Bezbohažel mì nenapadá žadný zpùsob jak akci Action pozitivnì zakonèit, tak se na mì prosím nezlobte (agresivní e-maily posílejte na adresu XsvataX@post.cz). Snad jen: Hudebnì opravdu moc kvalitní…

Post „kapely veèera“ padl na Ambrosii, která se ho ujala více než s náležitou bravùrností. Jejich vystoupení bylo už nìkde úplnì jinde. Nejen, že mì baví poslouchat jejich hudbu, ale taky se mi líbí naživo. // Navíc se mi dostalo té možnosti si s klukama malinko pokecat a s radostí oznamuji: opravdu to nejsou namyšlení pražáci. :o) Nejvìtší dojem na mì udìlal jejich kytarista s plackou „vegan“. :o) // Oproti Action z nich šla cítit energie a hlavnì to, že je to baví. A to si myslím, že je ta nejdùležitìjsí vìc. Energie, kterou kapela vyzaøovala, se projevila i na obecenstvu – lidí bylo ke konci už pomìrnì málo – ale i tak mosh as fuck. Opravdu povedené zakonèení veèera. Vidìt ty roztáhnuté usmívající se tváøe (nejen opilých) pøítomných, bylo pro mì velkou odmìnou za tu cestu (a ty peníze!!!), kterou jsem kvùli této akci musel absolvovat (btw.: pøes 400km; kolik mì to stálo radìji z všemožných dùvodù uvádìt nebudu). Ne, opravdu ne – takový šílenec, že bych si jel poslechnout dvì èeské kapely pøes celou republiku nejsem – jel jsem tak kvùli lidem, které mám moc rád a které jsem už dlouho nevidìl. (Facedown – Friendship Is Still Everything)…

Tímto bych chtìl podìkovat Andy za pozvání, vùbec za uspoøádáni celé akce a v neposlední øadì také za jídlo a ubytování. Dìkuji nastotísíckrát. Také nesmím zapomenout na Pištu, který mi v tom naprosto neznámém a od domova tak vzdáleném prostøedí dìlal spoleènost. Díky i Tobì brácho. *Kamilce sdìlím mé pocity z její pøítomnosti až „osobnì“* LOVE :o)

Celkovì tento koncert hodnotím pozitivnì. Hudba byla dobrá a lidi, kterých bylo dost, se bavili. Jsem moc rád, že jsem tam mohl být a moc se tìším na další akci, kterou bude Andy poøádat…

// Omlouvám se za možná až pøehnanou osobitu tohoto reportu. Hardcore vnímám osobnì – dìkuji za pochopení…:o) //

Svá?a aka VeganLove666
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd