webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(23 | 01 | 2003 - 22:38 - reactions: 0) ivan
KYLESA - s/t
Prank Records

Jak mnoho z vás ví, každej den není zrovna rùžovej. Nìkdy se rochòání ve vlastních depkách mùže protáhnout na týdny, mìsíce, roky a znám i pár pøípadù, kdy se jedinec topí celej život. Ti š?astnìjší z vás si takové stavy vyvolávají umìle. Snad ze soucitu s tìmi, které jsem uvedl výše anebo z èistého masochismu. Ani já jsem se nevyhnul ponurým náladám nekoneèné zimy a dost znatelnì to dávám svému okolí najevo. Jako pokus o umìlé zakonèení této etapy jsem v Day After distru zalovil až na dno a našel opravdový soundtrack posledních dní. Pøál bych vám vidìt pohled yuppíka v noèní tramvaji, který 20 minut peèlivì zkoumá Pusheadùv obal a pøi konfrontaci z oèí do oèí uhýbá pohledem pøes sklo do temné Prahy. Aby ne, vždy? poslední, co ten chudák vidìl pøed tímto apokalyptickým obrazem bylo Elle jeho pøítelkynì se vzorkem parfému. Kylesa je pìknì zákeønej a tenkej led. Bylo mi nabídnuto pøirovnání k Damad anebo pro pamìtníky vhodnìjším Amebix. S tím lze souhlasit i když místy ženský vokál a samply nenechají vaše chlupy ležet v klidu. Pøevládá støední tempo. To, aby jste zbyteènì nenechali vyvolat vaše agresivnìjší já a pomalý vèelínky hrají na city (Descend Within). Urèitì není ještì všem dnùm konec, ale díky Kylese a Prank Records si zamraèenej tejden ještì o nìjakej ten den prodloužím. A vy se držte!
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd