webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(27 | 01 | 2003 - 13:54 - reactions: 0) Zeli
BOSWORTH - èeský Samiam
V sobotu, 25.01. l.p.2003, se v rockové hospodì Modrá Vopice koneènì narodilo první oficiální album pražských BOSWORTH.
Technické údaje: Bosworth - Desperate Gateway, 8 songù, 1x video s nejnovìjším klipem. Cena 185,- Kè!!! Je k dostání u kapely, vydalo ho pod svými køídly PopU-Group Records 2002.
Na CD se èekalo pomìrnì dlouho, nakonec se zadaøilo a koncem minulýho roku kluci završili osmiletou døinu studiem. Výsledek mùžete posoudit sami, já osobnì si myslím, že je to víc než bomba. Už jen z toho dùvodu, že kapelu podobného stylu tady ještì nemáme (nebo o ní nevím). A Bosworth rozhodnì tomuhle žánru ostudu nedìlaji, ba naopak. Pøíznivci Jimmy Eat World, Franklin Lakes, Elliot a pøedevším Samiam nech? zpozorní, pøišel váš èas!
A nìco málo k samotnému køestu....
Zatím se mi zadaøilo vidìt Bosworth jen 2x a musím øíct, že naživo je to ještì vìtší síla než na CD. Mají sice asi nejdelší zvukovku, co znám, ale výsledek stojí za to: parádní témìø bezchybná hudební produkce bez jedinýho hluchýho místa, naplnìná pomìrnì nalehavým zpìvem o lásce, zklamání, životì. Basák chvíli vypadal, že mu uletí ruka, zpìvák nemohl popadnout dech, v mezièasech se promítaly videoklipy (3).
Zbytek už nemá cenu komentovat, kdo neuvidí, neuvìøí... Sledujte czechcore conserts a pøijdte se pøesvìdèit sami.
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd