webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(02 | 02 | 2003 - 02:03 - reactions: 0) Auss
Nìmá barikáda - Revoluce bez emocí (by xhoudyx)
Tak po delší dobì tu máme zase recenzi na ryze domácí dílko, tentokrát v podobì debutní kazety východoèeské bandy Nìmá barikáda. Titul spatøil svìtlo svìta teprve nedávno a jeho stvoøení umožnila spolupráce Rage-dis rechords a Kamèùv D.I.Y. swìt rec.

Pøednì upozornìní: pokud si kazetu objednáte a z balíèku vytáhnete èerný pytlík, nelekejte se. Nìmá barikáda si dala hodnì záležet na vzhledu celého poèinu, èímž mimo jiné potvrdila, že D.I.Y. neznamená okopírované neèitelné obaly... Ale zpìt k tématu, zaèneme tudíž od formy. Èerný pytlík formátu A5 z tvrdého papíru je na jedné stranì ozdoben èernobílým motivem obalu kazety (pìt policistù s automatickými puškami a v plynových maskách), z druhé pak logem obou vydavatelství.

Uvnitø vás pak èeká kazeta s profesionálnì udìlaným barevným obalem a krátká, graficky docela hezky zpracovaná brožura s texty a dalšími údaji o nahrávce, vèetnì anglického pøekladu textù.

To všechno jsou ale jen kecy, všechny vás urèitì zajímá hlavnì muzika. Tak tedy jdeme na to. "Barikádnici" sami sebe definují jako crust-punk, mì však nahrávka zní jako oldschool punk typu Disorder nebo Negative Approach (od tìch je zde dokonce cover). Rozhodnì se ale nejedná o typ "one, two, three a tuda-tuda-tuda-tuda."

"Enbéèka" si totiž s kazetou doopravdy vyhráli. Hudba není jednotvárná, u každého válu je samozøejmostí vychytaný a rafinovaný nájezd. Punkový buldozer obèas pøeruší nìjaký úlet v pozitivním slova smyslu, jako napøíklad avantgardní experiment s pøes sebe zpívaným heavymetalovým kvílením a klasickým øvaním stejného textu v 10,17,50 èi dialog mluveného slova a øevu ve Dvouch vteøinách.

A, svìte div se, ale kazetì nechybí i vyložený hit. Nevím, zda se kluci nebudou zlobit, vím, že v téhle muzice o nìjaké hity nejde, ale je to tak. Song Systém nedìlá chyby takovým hitem jednoznaènì je - už po prvním poslechu jsem si jeho refrén zpíval a pobrukoval celý zbytek dne. Navíc obsahuje výbornou pomalou kytarovou mezihru a naprosto geniální bubínek v refrénu (takový, jako mìla na jedné ze svých sedmièek Zemìžluè - "Máma se raduje, tu-tudu...", znáte to taky?).

A koneènì, to, co dodá celé kazetì hned nìkolik bodù navíc, jsou vychytané a nadmíru pøíhodné vstupy mezi písnièkami nahrané snad z nìjakých TV poøadù. Jsou po celé kazetì a jsou to vychytávky s velkým V! Nejde o žádný køeèovitý humor, no, uslyšíte sami. Jen dodám, že zvuk byl samozøejmì nahrán a zmixován v profesionálním studiu a je ve vynikající kvalitì.

A nyní malá, ale dùležitá výtka na závìr. Aèkoliv je Nìmá barikáda v textech politicky angažovaná a bojuje v nich proti rùzným druhùm a formám útlaku (a? už fašismu èi státnímu teroru), jeden z nejvìtších útlakù je stále mimo jejich rozlišovací schopnost. Vše je totiž udìláno s takovým perfekcionismem, že nemùže jít o pøehlédnutou chybu... A tak v úvodním slovu bookletu stojí: "Èus type, jo ty..."Další z drobných projevù sexismu, tolik pøítomného v HC/punk hnutí. Se ženou posluchaèkou se zøejmì nepoèítá...

XhoudyX
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd