webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(24 | 02 | 2003 - 09:35 - reactions: 0) vanena
Girls Against Boys - You Can't Fight What You Can't See
Abych pravdu øekl, nepatøil jsem mezi skalní fandy téhle kapely. Byl to až Míra 5, který mì svým reklamním popisem navnadil, abych tohle sjel. A odmìna byla nevídaná. Už od prvních tónù jsem vìdìl, že tohle album rozhodnì jedním nebo deseti poslechy neodbudu. Je to ten typ alba, kdy si podle názvù písnièek dokážu vzpomenout na refrén. Rozhodnì tedy silnì návykové! Jestli Vám nìco øíká jméno kytaristy Eddie Lanney (Rites of Spring) nebo tøeba kapela Soulside, nebo máte rádi už desky GvsB z éry na Touch & Go, víte zhruba co kapela hraje, stejnì si ale myslím, že budete pøekvapení.
Ale snad bych mohl zaèít tím, že se jedná ze strany GvsB o návrat od major labelu do podzemnìjšího prostøedí, tedy pod køídla Jade Tree, a zároveò s tím i vykroèením vstøíc nové vlnì. Rozhodnì žádná ortodoxnost, vybrat si to nejlepší z toho co mám rád, dát tomu vlastní smìr a poslat do svìta, poperte se s tím! A my se perem, nestaèím valit oèi pøi poslechu tìch nádherných a do sebe tak skvìle zapadajících riffù. Aby ale nedošlo k mýlce, nemluvím tu v žádném pøípadì o nìjakém napodobování nìèeho, spíš o vlivy, které se ve výsledku køíží.
Nevím kde zaèít pøi popisu samotné muziky…tak tøeba takhle: sampl-podklady jako na Depeche Mode, neurotický, lehce san diegem a punkovou špínou naèichlý zpìv jako tøeba Sunshine, kytara správnì emo, to znamená žádné øezání do uší, ale pøesto provokativní a zašpièatìlá. Nikoli vyhrocená, nebo pøíliš „vyklidnìná“, naopak jedna z mála indie/post-emo kapel, kde z kytar cítím naprostou pøímost i v tradiènìji pojatém rockovém zvuku. Bicí opravdu špièkové kvality, jejich dynamika je pro mì nìco unikátního. V jednoduchém 4 / 4 rytmu udìlá z vaší hlavy kladivo! Zní vám to spojení divnì? A co takhle pøimíchat do toho nefalšovaný pop, jako klíè ke smíchání všech tìchto prvkù…
Do toho ale pøichází spousty tichých šumù, ruchù, zvukù, napoprvé nezachytitelných promìn ve zvuku, klávesových motivkù, nebo naopak ostrých vyhrávek. Ale ani zde se neztrácí to, co nazvu zprofanovaným „tahem na branku.“ I když ten výraz nenávidím, nedokážu vám asi líp pøedat to, èím mì GvsB tak masírují. Pøedstavte si neuvìøitelnì našláplou hudbu, kde každý song (opravdu každý) je skuteèným hitem. Bez báznì a s vlastní kreativní pøedstavou pøistoupit k popovým postupùm, to si troufá málokdo, ale pokud se to povede, není obrany.
Èili žádné ustrnutí, pompézní „návrat ke koøenùm“ se nekoná. Zdánlivá jednoduchost se rozpadá pøi proniknutí do struktury songù. Musím podtrženì zdùraznit komplexnost tohoto alba. Nejde o 5 špièkových muzikantù, ale o jediný špièkový organismus plodící hudbu, která hýøí nápady. Hypnotické opakování dìlá z moderní hudby to èím je, a pokud je nìkdo umí použít tak mistrnì jako GvsB, snad nelze nepodlehnout. Za každou píseò zvláš? dávám ruku do ohnì, a za album jako celek se stavím. Pro mì osobnì nejlepší album roku 2002.
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd