webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(20 | 03 | 2003 - 15:11 - reactions: 0) Bena
EVERGREEN TERRACE – 'Burned alive by time'
Eulogy recordings

Tahle deska ve mnì postupem èasu pìknì uzrává a v dobì (která mimochodem trvá už nìjak zasranì dlouho), kdy mám pocit, že už jsem snad slyšel všechno a tak trochu se cítím být znudìn záplavou stokrát použitých aranží a máloco mì doopravdy zaujme, aniž by to bylo jen dalším kusem na hromadu ne sice špatného, ale taky nijak zajímavého, když už ne úchvatného. Asi to tak bude, že jestliže mì má nìco nadchnout, musím z toho mít nìjaké osobní pocity. Musí to ve mnì nìco navozovat. Nìkterou desku si pustíte a zaène to s vámi hned šít. Neubráníte se tomu, abyste se nezaèali kývat do rytmu a pokud vám to momentální situace (popø. lenost) nedovoluje, cítíte to alespoò uvnitø. Jiným pøípadem, aplikovatelných pro mì na Evergreen Terrace je... dejme tomu jistá míra melancholie. Posloucháte, co se na vás line za muziku a pøitom pøemýšlíte nad vìcmi, kterými byste se jinak asi nejspíš nezabývali. Je to nìco jako chvilkové spoèinutí v bìhu sraèek okolo vás. Napadá mì zvláštní kombinace kapel, kterými Evergreen Terrace pøirovnat. Nálada From Autumn To Ashes/Poison The Well, takže dalo by se øíct floridská škola, jenomže spodky mají povìtšinou mnohem vìtší hutnost (nikoliv však jednoduchost) Until The End možná místy snad Caliban. Velmi zajímavou atmosféru na této desce utváøejí kytary. Jejich všemožná zkreslení s ozvìnami jakoby vždy po drtivé pasáži vše zcela uklidnily a uklidily tak prostor pìveckému partu. Ten se s pøehledem pohybuje ve všech potøebných rovinách. V tìch melodických zpívaných, které jako kdyby proplétaly všech deset songù na desce, díky své nepopiratelné podobnosti. Naštìstí nezní nijak nasládle a v chugga chugga sekaèkách za to umí docela pìknì vzít. Navíc se tam najde i nìjaká ta pìvecká výpomoc. Pro efekt se tu sem tam objeví i nasamplované bicí a zejména v pøedposlední instrumentální ‘Absence of purpose in the succession of events’ dotváøí hezky potemnìlou atmosféru. Velice nekonvenèního zpracování se tu doèkali s jedním songem Depeche Mode. Copak by asi tak øekli na tu dvojšlapku a podladìnou sekaèku uprostøed? Ocenìní si rozhodnì zaslouží i pìknì provedený obal/booklet který nezapadá do kategorie poèítaèovì pøekombinovaných nápadù umístìných na co nejmenší možné ploše. Pro mì super deska!
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd