webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(02 | 04 | 2003 - 00:30 - reactions: 0) Auss
Benefit pro Bloody Mary - Destyl, Nìmá Barikáda, Leningrad Ska (by Pavel)
Squat Papírna 29.3. 2003

Cestou na Papírnu mi v uších ještì doznívali poslední tóny emocionálních The Cable Car Theory z mé poslední koncertní návštìvy na 007 a já kráèel vstøíc prostorám Holešovického podzemí s vìdomím, že tentokrát pùjde o trochu nìco jiného než-li na mé poslední kulturní zastávce. Aspoò Nìmá Barikáda to urèitì slibovala.
Hned pøi vstupu mi dvì dívèiny pøi placení vstupného (70 Kè) nakreslili na ruku "chlapeèka" a zároveò obdarovali manifestaèním letákem jakéhosi feministického uskupení Riot Grrrrrrl. Stejnì tak celý koncertní prostor se jevil jako výstava koláží a nìkterých dosti diskutabilních citátù radikálního ražení ala Dívèí Válka. I zástupkyò nìžného pohlaví bylo k vidìní tak trojnásob než bývá na podobných akcích obvyklé. Ne že by mi to ovšem vadilo.
Ale už k hudbì. Jako první byli na programu dne Destyl - pro mì naprosto neznámá vìc, tudíž mì ovládl pocit oèekávání "o èem to asi bude". Nadìje, že by se mohlo jednat o zaèínající crustovou smeèku vzala pomìrnì rychle za své. Už podle poèetného publika teenagerskovkého vìku v mikinách Sex Pistols, Exploited atd. se dalo odhadnout co nás všechny okolo osmé hodiny veèerní nutnì muselo potkat - alkopunk jak z èítanky. Copak snaha, ta mladé sestavì rozhodnì nechybìla, jak ostatnì bývá obvyklé, ale celkový projev - dìs a bída poplatná stylu. Tradiènì vše dorážely neuvìøitelnì stupidní texty, po uvedení skladby Reparát ("další song se jmenuje Reparát a je o škole") jsem definitivnì rezignoval a èekal útrpnì na konec. Hráli snad pùl hodiny. No neva, každému jeho šálek kávy. Jako druzí nastoupil dùvod mé návštìvy - crustová mašina Nìmá Barikáda nezklamala. Stylem bych je zaøadil asi nìkam mezi Cockroach a Doom, ale chlapci si doma urèitì pouští i partièky jako Mrtvá Budoucnost èi Negative Approach. Pro mì osobnì lepší pojetí ve srovnání s metalcrustovými drtièi typu švédských Driller Killer nebo u nás už hodnì známých Dread 101. Samotné cca. pùlhodinové vystoupení/bìsnìní ? Hrubost ènìla nad technikou, prasácká sóla na kytaru hnala vystoupení do vyšších rychlostních sfér a zpívající kytarista se snažil v souboji øevù trumfnout sólového vokalistu. Ani se nedostalo na žádné agitaèní proslovy, aby souvislá hluková stìna nebyla narušena. Zaznìl repertoár z aktuálního alba Revoluce bez emocí (parádnì udìlaná kazeta za 7 pìtek, vydaøená recenze na czechcoru, povinnost pro fanoušky žánru) vèetnì pár coverù a publikum mohlo být právem spokojeno. Koncert jen potvrdil, že "barikádnící" se vypracovali na samou špièku nejen tuzemské crustové scény a nemusí se stydìt ani v konkurenci takových kapel jako jsou Gride èi See You In Hell. Poslední skøek zanikl ve zdech a na pódium pøikvaèila trojice Leningrad Ska. Další nemilé pøekvapení. Kdo èekal, jako napøíklad já, návštìvníky od Uralu, byl zákonitì zklamán. Èeský skáèko prùmìrného ražení pùsobilo místy jako spolehlivá ukolébavka a rychle ztlumilo mé nadšení po Nìmé barikádì. Kytarista zastával "bzuèák" a k nìmu ještì zpìv, obèas v ruštinì, ale jeho národnostní pùvod bych prokoukl i kdyby se oblékl jako Dìduška Maróz. Velá èást lidí naštìstí nesdílela mùj skeptismus a a oddávala se veselým taneèním kreacím. Moje malièkost však až do konce nevydržela.
Závìrem si i pøes svou snahu o toleranci neodpustím štiplavou poznámku k Nìmé Barikádì Visací Zámek v dobách své nejvìtší slávy prohlásil : "Na 007 si zveme mladé zaèínající kapely, kterým ztlumíme zvuk a naše vystoupení v druhé polovinì koncertu tak víc vynikne" (volná citace). Když se podíváme na další koncert NB - 15.4. v Guru - a na seznam kapel, nabízí se otázka zda si hoši nevybírají koncerty s tìmi nejstrašnìjšími výkvìty dnešní (alko)punkové scény, aby pak v recenzích jako je tahle byli oproti ostatním úèinkujícím do nebe vynášeni.

Pavel
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd