webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(03 | 04 | 2003 - 13:30 - reactions: 0)
OTK – Sona a kuva
(Silver Rocket/Minority Records 2003)

Pøíjemná lenivost plná doprovodných zvouèkù, vše v luxusním zvukovém balení. Kafe, nohy na stùl, dle vlastního uvážení tøeba i bylinky, vypnout bytí tady a hurá do kosmického zvukového prostoru. Náladu pak jen dokresluje a podtrhuje až monotonnì ukolébavající zpìv. Tak tohle byly moje první pocity, když jsem tohle nové dílko pražských OTK zaèal poslouchat. To nové dílko mne docela dostalo, to nové dílko se vážnì vyplatí projíždìt si takhle v klidu, protože jeho nedílnou souèástí jsou i dost dobré, tu zadumanì pøemýšlivé: „Øekni mi, co jsi dal a co sis z toho vzal, a kohos oèkoval, a kdo tì rouboval...“, tu zase ironicky vtipné: „Na vìtvi se zmítá sova, kterou sotva vidím tmou, na zádech jí visí kuna, kterou sotva vidím tmou, v kožichu jí visí klíštì, který sotva vidím tmou, podivná to byla cesta, když jsem chodil za tebou.“ texty,.
Jenže pozor, tahle deska zároveò nabízí k objevení – hlavnì v druhé polovinì - i místeèka nagradovaná a tøeba taková Pandoøina lednièka je hudebnì poøádný napínák, kdy se dokáže rozohnit i ten zmiòovaný zpìvák. Vše ale v naznaèených dimenzích a dokazující, že energie a emoce nemusí jít vždy tøeba jen pøes podlazené kytary.
Pražští OTK vypustili do svìta vážnì dost dobrou vìcièku a pøi nelogice vkusu a zájmu posluchaèova mám jen nedobrý pocit – ale nechci být špatným prorokem a nìco zakøiknout – že se o nich nadále bude psát i co by o nejménì docenìné kapele èeské alternativní scény. Vono je to totiž vážnì hodnì osobité a vymakané.
A že tady neètete ani zbla žádné výtky, èi alespoò kousek objektivní kritiky? Jasnì, nikdo není dokonalý a jiný by si nìco takového tøeba i našel. Mnì se to ale u desky, kde jsem si objevil sedm hitù z deseti a za týden co jí mám doma jí svištím asi už podesáté a furt mne baví, zatím nepodaøilo.
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd