webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(09 | 04 | 2003 - 18:15 - reactions: 0) ivan
RAISED FIST - ´DEDICATION´
Burning heart records

Zaènu pro mì dost netradiènì a to od lesa a od konce. Poslední tøi nedìle jsem mìl docela dost èasu pøemýšlet o rùzných vìcech. Není dùležité kde a jak k tomu došlo. Hodnì jsem poslouchal discmana a opravdu si užíval všechny nahrávky, který jsem si v pár posledních týdnech koupil nebo dostal. Vždycky jsem obdivoval tøeba Ondrovy recenze, ve kterých se nachází v nìkterých textech a litoval jsem, že nejdu tak do hloubky. V tom zmiòovaném èase jsem uchopil do ruky booklet Dedication od Raised fist, zaèal èíst a dýchat zhluboka. Objevil jsem slova, který mi vrátily energii a jednoznaènì mì pøesvìdèily o tom, že ty léta ve „scénì“ k nìèemu byly. Všechny ty koncerty, kde jsme èasto cálovali ze svýho, hodnì dobrodružství na cestách, probdìlý noci a hlavnì lidi, kteøí plují na stejný lodi i pøes èastý pochybnosti vìdí o co tu bìží. Ani tìžký momenty nás neskolily a poøád dìláme to, èemu vìøíme. A o tom je nová (pátá) deska Raised fist. Nejde o to mít nejlepší recenzi (i když výjimka potvrzuje pravidlo), ani o to, co máme na sobì nebo, kterej styl posloucháme. I zdánlivì malejma vìcma, který jsou ve srovnání s celosvìtovou mašinérií zcela malicherný, mìníme tenhle svìt tím, že mìníme sami sebe. Rád vìøím textu Dedication o respektu k lidem, kteøí budují tuto scénu s èasto rozdílnými názory. Jedinej recept na zmìnu je: když nesouhlasíš, udìlej to líp. Když jsem checkoval web RF, juknul na mì vtipnej banner, kterej mì utvrdil v tom, že i texty jako The people behind nebo That´s Why, který jsou hodnì politický, nejsou jen momentální záchvìv. Booklet je decentní, temnej a hodnì anonymní, což koresponduje s obsahem a teï muzika: rychlej, agresivní hard core s ostrým metalovým zvukem, kterej obèas až neúnosnì øeže do uší (hlavnì když máte sluchátka). Deset let existence je v rukách a nohách cítit. Vy, kdo znáte pøedešlý desky asi víte, co mám na mysli. Brut sypec, kterej pøechází do pomalejch vyhranejch pasáží, kde souvislost udržuje hodnìslovnej refrén. Raised fist jsou hodnì specifická kapela a pochybuju, že by ste si je mohli nìkdy s nìkým splést a to i pøes to, že fráze rychlej, agresivní hard core je hodnì široká. A zpìv… ten je pevnej a tvrdej jak zvon. Ignoring the guidelines nebo Fuel jsem mìl hodnì rád, ale Dedication miluju a možná trochu pøedèasnì a trochu nepochopitelnì øadím mezi jednu z desek roku.
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd