webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(09 | 04 | 2003 - 21:52 - reactions: 0) ivan
SINCE BY MAN - ´WE SING THE BODY ELECTRIC´
Revelation records

Troufám si tvrdit, že tahle deska se stane v urèitém smìru, pro nìkteré jedince, pøelomovou. Takhle geniální propojení všech možných stylù jsem dlouho (zda-li vùbec) neslyšel. Všechny dosavadní pokusy skonèily fiaskem a nìkteré kapely položily na lopatky. Je hodnì tìžké chytnout se správného konce a „udìlat poøádek“ tam, kde to vùbec není možné. Zákadním vodítkem mùžou být hodnì chaotické kytary, které paradoxnì mají rockový nádech. Zpìv obèas pøipomene štìkot, který kdysi dávno v pøedaleké galaxii patentovali Swing kids, ale nenechte se zmást, s jejich hudbou tahle nahrávka nemá pranic spoleèného. Melodické pasáže podpoøené zbìsilými sóly (Shai Hulud?) vyzdvihuje zpìv ne nepodobný raným nahrávkám Boy sets fire. Sam Macon opravdu umí zpívat a nebojí se i 7x zopakovat refrén, což obèas evokuje k rytmickému potleskávání. Dùležitým momentem jsou i hodnì èasto, ale decentnì, používané samply. Nebojte se, zpravidla jde o pomalé, mírumilovné beaty, které jsou hlavním vodítkem ve velice smutných, na sebe navazujících In threes a Watch the fall. Konkrétnì ve druhé jmenované skladbì zpìv nutí køièet, pokud se uzavøete v podzimní atmosféøe. Následující skladby se opìt nebojí pøipomenout proè producentem tohoto skvostu není nikdo jiný než Kurt Ballou (kytarista Converge). Jak už jsem napsal na zaèátku: u Since by man všechno funguje a i pøes pestrost nahrávky vše sedí tam, kde má. Myslím, že živé vystoupení mùže být nevšedním zážitkem, který aspoò na moment spojí všechny, kdo mají rádi metal, hard core, emo nebo jen hledají nìco nového. Vaše šance je 11.6.2003 v klubu 007 na Strahovì.
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd