webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(19 | 04 | 2003 - 00:10 - reactions: 0) Bena
FEAR MY THOUGHTS/FEAR IS THE PATH TO THE DARK SIDE – Split record
Scorched earth policy

Na tuto desku jsem byl hodnì zvìdav a zároveò se jí dost obával. To vše kvùli FMT èásti. Tahle kapela mì svou druhou deskou '23' naprosto dostala, ale hned následujícím zásekem 'Vitriol' dost zklamala, protože nenávidim heavymetalový vlivy a že jich tam bylo až hanba, to vám nemusím snad ani povídat. Dokonce i mp3 stažená z netu pøiklánìla misku vah na stranu, pro mì nestravitelného harcorového?? heavíku, jinými toliko opìvovaného. Deska je tu a vše je uplnì jinak. Já v tom cítím jednoznaènì návrat zpìt k celkovému pojetí '23' avšak s o mnoho propracovanìjšími aranžemi. Nálada je tradiènì jakoby lehce posmutnìlá. První song mi pøináší díky svému rychlejšímu tempu na mysl lifeforcovské Endthisday èi Darkest Hour. Následující zní o mnoho heroiètìji a temnìji a to mi vyhovuje. Samozøejmì nebudete ošizeni o neodmyslitelné housle, které k této kapele prostì patøí. Tøetí song je jakoby dokonèením celého konceptu èlovìka neschopného èelit spoleènosti svým vlastním postojem a názorem. Bicí jako vytržené z punkrockové kapely (nejspíš švédské) a totálnì chytlavý refrén. A navrch témìø až atmosferická mezihra. Závìreèný kousek už jen uklidní vaši duši. FMT tohle zvládají s pøehledem a pøed tím, co následuje, je toho tøeba. Je už to nìjaký rok zpátky, co se tu Fear Is The Path To The Dark Side ukázali živì a vlastnì jsem skoro zapomnìl, jak tenkrát znìli. Tracky pro tento split byly nahrány spolu se songy pro jejich full-length 'Only the dead have seen the end of war', který vyšel rovnìž na Scorched earth policy. Podladìno je tu proklatì nízko. Nejde si nevybavit tøeba takové His Hero Is Gone. Stále je tu ale cítit, že jsme v Nìmecku a to v jeho prùmyslovém srdci, takže Systral také nejsou nijak daleko od pravdy. Valivé drtivé pasáže se støídají ve všech možných tempech. Žádný z pìti songù nijak výraznìji nevyènívá, ale ani nezaniká. V tomhle stylu se prostì jede od zaèátku do konce a síla je úplnì jinde než v rychlosti prstù na hmatníku.
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd