webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(05 | 05 | 2003 - 14:18 - reactions: 0)
Eastern Star – Bitterending (by XhoudyxX)
Hopewell Records

Koneènì øádné album Eastern Star! – to byly moje první myšlenky, když jsem si poprvé nesl domù tohle CéDéèko. Horká novinka to sice již není, ale recenze se zde ještì neobjevila, takže do toho... Zaènu u obalu, na který Eastern Star mohou být právem pyšní: Celý vytištìný na køídovém papíøe, texty jsou zde doplnìné fotografiemi kapely v americkém stylu, možná až trošku kýèovité (napøíklad pohledy na pózující kapelu skrz sklo auta atd.).

Eastern Star hrají v poslední dobì tolik moderní skoèný “rock‘n‘rollový” hardcore, a hrají ho zatracenì dobøe. Pro pøirovnání bych snad mohl uvést napøíklad finské Endstand èi s pøimhouøením oèí Manifesto Jukebox. A jaký je Bitterending? Udìlejte si kolem sebe prostor na pogo a zaèneme: kytara dva akordy do jednoho kanálu, pak do druhého, pár úderú na hajtku a jedéééééééééém.

Jedna kytara jede solidní základ, druhá melodickou linku, bubeník v pozadí žene kapelu nemilosrdnì do útoku, basa, kromì toho, že poctivì “tvrdí muziku,” rozhodnì otrocky nekopíruje kytary a nebojí vyhrávek na vlastní pìst a vše doplòuje naléhavý anglický zpìv.

To vše obèas vkusnì doplnìno napøíklad piánem (Ablaze), tamburínou (Passion), èi sborovými chorály (Bitter end). Eastern Star daly dohromady opravdu silnou desku, i když alespoò mnì notnou chvíli trvalo, než jsem si na ni zvyknul. Po prvních nìkolika posleších jsem byl zklamaný tím, že ES nedokázali pøekonat svùj pìtipísòový debut EP.

Po pár týdnech už vím, že dokázali, i když zde zastoupené pecky z první desky patøí k nejsilnìjším momentùm alba. Nutno dodat, že tøi starší pecky prošly mírným pøedìláním, vesmìs k lepšímu. Napøíklad v hitu Raise the dead pøibyla výborná basová vyhrávka a zmizely gradující bicí z mezihry – písnì jako takové ale zùstaly zachovány, jde pouze o kosmetické zmìny.

Album není jednotvárné a nenudí, a není to jen zásluha výše uvedených obohacení. Jak se na tento styl sluší, nejde o jednoduchou muziku, snad jen na první poslech. Eastern Star si ale dali zatracenou práci s tím, aby do každé písnièky nacpali spoustu kudrlinek, ne však na úkor dravosti a hlavnì plynulosti. Melodická linka a tempo zùstává v každém songu zachovaná a netrhaná – jakmile se roztancujete, zastaví vás až konec písnì/alba.

I think that this is the beginning of a beautiful friendship!
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd