webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(12 | 05 | 2003 - 12:11 - reactions: 0) vanena
Cave In - Antenna
Koneènì se Cave In doèkali a se svým albem se dostali z jim už zjevnì tìsné škatule „underground“. Otázka ale je, nakolik se s tím dokázali poprat a co z toho vlastnì vzešlo. Jejich pøedcházející LP Jupiter bylo bezpochyby velkým albem, které po zásluze zaznamenala i širší veøejnost, a bylo víceménì jasné, že label Hydrahead bude Cave In pro další desku malý. No a nakonec evropské tour s Foo Fighters zaèátkem roku 2003 taky ukázalo, jak vysoko tahle kapela míøí.
Abych byl upøímný, první poslech Antenny mì velice zklamal. To co jsem mìl na Jupiteru snad nejradìji – krystalicky èistý zvuk kytar, který dával vyniknout jednotlivým nápadùm a tvoøil èasto kontrapunkt specifickému zpìvu se na novince ponìkud promìnil. V prvních písních se tváøí vyslovenì rockovì, se silným vlivem právì tøeba Foo Fighters, nebo takových Radiohead. Tahle poloha energických písní, postavená na rockových kytarách s refrény zpívanými velmi specifickým, mírnì neurotickým hlasem, který dává nahrávce docela pøíjemný grunge nádech, je už opravdu po èertech vzdálená debutu Until Our Hearts Stop. Øekl bych, že je i o mnoho „mainstreamovìjší“ než Jupiter, který pøitom pøímoèarostí vynikal. Cave-In zvuk se prostì naladil na popovìjší, ale taky kytarovìjší vlnu. Za zmínku urèitì stojí, že v pozadí tohoto alba stojí Rich Costey (pracoval na albech Phillipa Glasse nebo Audioslave).
Ti, kteøí se pøi páté písnièce definitivnì rozhodnou hodit Cave In do škatule pop (Beautiful Son zní snad až jako Suede!), budou asi stejnì jako já zaskoèení takøka 9 minutovým songem Seafrost. Kde tu najednou zùstala pøímoèarost? Prog-rockové kytary soupeøí s pestrými bicími. Když vezmu tento vál za mezník, je druhá polovina alba mnohem suverénìjší, s více sóly, vìtší prostor dostávají bicí. Probíhá tu koketérie s velkolepým rockovým vyznìním (devátá Breath of Water), ale za sebe mùžu øíct, že ke konci alba (na albu je celkem 12 válù) už jsem byl tak pøesycený stále tímtéž projevem, že ani nové a nové koláže nedokázaly osvìžit stále tutéž náladu. Foo Fighters, které mi Antenna opravdu intenzivnì pøipomíná jsou o mnoho „nakopnutìjší“, což mi k danému stylu sedí víc, než melancholická atmosféra Cave In.

Pokud patøíte k milovníkùm tìch nejtechniètìjších linek, neuøvanìjších vokálù, nejzboostrovnìjších ž-ž-ž kytar, nebo rychlostních rekordù na bicí, na své si urèitì nepøijdete. Stejnì tak festival emocí a`la Jupiter tentokrát nebude rozpoután. Pokud ale fandíte kytarovým èárám (ten nejhlubší obdiv!), dokážete se naladit na náladu kapely a vìøit, že do toho jdou upøímnì, má vám Antenna co nabídnout. Co já vidím jako chybu je ponìkud velké žánrové rozkroèení, od popu, pøes pøevládající rock, grunge, progres, metalové záblesky až k melodickým songùm, kterým dominuje sladkobolný vokál Stephena Brodskeho. Je možné najít si tu klenoty (Rubber and Glue!), zaposlouchat se do propracovaných kytar, ale pøesto cítím, že Cave In mìli po Jupiteru našlápnuto mnohem výš. Ovšemže instrumentální výkony jsou vysoce nadprùmìrné a sehranost je maximální, ale abych to vyjádøil zcela jasnì – když jsem poslouchal Jupiter, žasnul jsem nad mnohostí nápadù a pestrostí alba, jednoduchou precizností a zároveò sevøeností. Antennì toho není mnoho co vytknout, ale žasnout asi nebudete.
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd