webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(22 | 05 | 2003 - 17:54 - reactions: 0) Bena
ALAMOGORDO – 'Monument of destruction'
Deadbutcher records

Na desku od nejpøísnìjší domácí kapely jsem se tìšil jako malé dítì. Prakticky všechna jejich živá vystoupení, která jsem mìl možnost pøed poslechem téhle nahrávky vidìt, stála zvukovì za prd, takže bylo tak trochu tajemstvím, zda si z desky ukáknu hrùzou nebo nadšením. Navíc songy které byly na tuto desku nachystány jsou novìjšího data a já mìl v pamìti vryty spíše ty data staršího.
Nenechte se zmást intrem, které znáte asi odjinud. Osobnì bych ho tak nenatahoval, protože opravdové hodnoty nastupují až po jeho skonèení a doèkat se jich jakoby bylo nekoneèné. Kdo si potrpí na veselou hopsandu, chcípne døív, než natáhne ruku po tlaèítku stop. V Alamogordu se totiž sešla partièka zatracenì dobrých muzikantù a protože život není skoro nikdy rùžovej, daj nám to pìknì sežrat. Tìžko vyzvednout jakýkoliv nástroj, protože souhra je tak dokonalá, že slabý èlánek tu nelze trpìt. Alamogordo jsou pro mì nejpoctivìji pracující souèasnou kapelou u nás a v jejich tvorbì se to jasnì odráží. Talent tomu jen a jen napomáhá. Dlouho jsem si myslel, že Mrcùv zpìv nemá nikde obdoby (ten hlas je vážnì hodne nemocnej a nekonvenèní). Až onehdá jedu autem a pøi Immolation mi koneènì pøirovnání naskoèilo. Navíc tím že zpìv je natolik zvláštní, posouvá nahrávku daleko od mnohdy útrpné hc/metalové šedi. Pokud vezmete jednotlivé hudební nápady z desky, zcela urèite vás u nìkterých z nich napadne, že to není nic nového. O to ale ani nejde. Nìco zcela nového už tìžko vymyslíte. Um je skryt v tom, jak tyto dílky pospojujete, aby se ve výsledku odrazily na prvním místì vaše vlastní invence. Pro Alamogordo žádný problém! To co dìlá Alamogordo hardcorovou kapelou, pokud to chcete vìdìt a nespokojíte se pouze s tím, že je to metal, je znatelná nálada nesoucí se všemy songy. Nejde zdaleka jen o vysypání maximálního poètu akordù a úderù v co nejkratším èase a ještì navíc s notnou dávkou blackmetalové pøísnosti. Z téhle muziky cítíte naléhavost sdìlení. A to ani nemusí jít o spásu celého svìta. Máme dost práce s tím, abychom spasili sami sebe a žili si svoje životy, jak my chceme. Nástrahy jsou vždy nevyzpytatelné, pokud chcete žít a ne jen pøežívat. A kdo z nás to už tady nechtìl nìkdy zabalit? Hardcore je o opravdových emocích a tìm na „Monument of destruction“ s klidným srdcem vìøte. Celkový koncept téhle desky se mi zamlouvá. Není to jen šest songù nabouchaných na jeden disk. Nìkam se to ubírá a vyvíjí. Jasnì že mám své favority, ale v každém songu je minimálnì jeden moment èi pasáž, která mì zatracenì baví. Songy jsou dostateènì dlouhé na to, aby se v nich dokázala nìkolikrát naprosto zmìnit rytmika, nálada èi melodie. Na klasické schéma sloka-refrén-sloka-refrén vùbec nemyslete. Tedy samozøejmì ne hudebnì. Dávám maximum jihokøížkù za skvìle odvedenou práci. Nevím kdo jiný by si je už u nás zasloužil.
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd