webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(27 | 05 | 2003 - 09:44 - reactions: 0) ivan
THE WAGE OF SIN – 'The product of deceit and loneliness'
Immigrant sun records

Immigrant sun jsem mìl vždycky zafixovanej jako dobrej label, kterej se nebojí jít z extrému do extrému. Dùkazem mùžou být sedmipalce Morning Again nebo absolutnì bezbožní a masakrální Dawn of Orion v kontrastu s absolutnì odlišnou a srdceryvnou Joshuou. Metal versus emo pop. The Wage of Sin jsou taky plní kontrastù. Totiž plné, pardon. Fanoušci Indecision, Milhouse nebo Most Precious Blood urèitì znají Rachel, která tam èi tam obstarává kytaru nebo basu. Jednoho pøíjemného veèera si øekla, že už jí unavuje poøád jen sledovat mužský ego a zavolala svejm kámoškám ze støední školy: Jenn, Barbwire, Vanesse a Melisse. Od slov nebylo daleko k èinu, a tak vznikla dámská motorová pila nazvaná The Wage of Sin. Jasnì, nìkdo už je (možná èasto i právem) unavenej metalem, ale tohle je jiná liga a urèitì i jiný høištì. Kdyby záleželo na pøirovnání, tak neváhám a okamžitì solím tìžkopádnìjší Walls of Jericho øízlý Most Precious Blood (hlavnì ve støedních tempech). Kdo si vybaví s pojmem dívèí kapela tøeba Spitboy, ten by asi zùstal jen nevìøícnì stát s otevøenou pusou, protože emancipace udìlala víc razantních krokù než kdy kdo pøedpokládal. Melissa je stejnì agresivní jako tøeba Angela z Arch Enemy, což rozhodnì není na škodu, naopak. Mám tohle dílko až za nehtama, protože se trefuje pøímo do mýho vkusu. Není slabého místa. Vtipnej obal, jehož rozluštìní je uprostøed bookletu. Hard core/ thrash metal, kde nìkterý nìkterý køeèovitý aranže jsou pøedností a v neposlední øadì edge texty. Pøíští rok má dle neoficiálních informací probìhnout evropský turné, takže budeme mít možnost pocítit tuhle surovost na vlastní kùži. Mám urèitý vize, ale ty si nechám pro ty provìøené, kteøí plují na spoleèné palubì, nazvané Èerný humor.
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd