webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(29 | 05 | 2003 - 08:35 - reactions: 0)
Palinckx - Momentum&Wag
2002 (Vonk)

Ani emo, ani punk, grind, crust, new school, old school, nic? Ne, opravdu holandští Palinckx nic z toho ani zbla nehrají. Tak proè tady s tím leze? Protože krom toho, že se to nevtìsná do žádné škatule je to vážnì hodnì dobrá muzika a rozšíøit si obzory obèas myslím není špatný, ne? A pro ortodoxy pøeci jen jedna malá úlitba. Taky holandské The Ex znáte, ne? Ti sice taky byli vždycky více alternativa, než punk, hlavnì pro jejich poltické a D.I.Y. postoje je ale vždy brala i znaèná èást punkové scény. No a dnešní zpìvot Palinckx Han Buhrs døíve kopal právì za The Ex.
Ale pojïme k desce. Palinckx byli vždycky pøedevším šílení experimentátoøi a jejich døívìjší alba byla plná improvizací, jazzu, do sebe naházených útržkù nejrùznìjších stylù i úryvkù tøeba od kapel jako Henry Rollins, èi Napalm Death.
Na jednom z dvou loòských alb Momentum&Wag se ale Palinckx pustili do více písòové tvorby. Ovšem beze strachu, imrpovizace, alternativního pøístupu i pro tyhle Holanïany typického hudebního humoru je tam furt dost.
„Hello, hello“, „Jmenuji se John Brown“, „Hi, John...“ Tak takhle zní první slova desky a Palinckx tak možná dávají najevo i to, jak rádi a èasto vystupují u nás.
No a dále? Holanïani se nikdy netajili láskou k muzice sedmdesátých let. A ta je parádnì slyšet hned v úvodní Hell Is Cool. Ženské sbory, klávesy znìjící jako z té doby, yupíí jízda. A že jde o Palinckx, tak tam, kde by jiní možná udìlali písnì dvì se to v téhle jedné po chvíli zvrhne v nìco trochu jiného a sviští to poøád v sedmdesátých, ale ve stylu, který by se klidnì uplatnil tøeba i nìkde v muzikálu z té doby.
Další vìc je dub a reaggae mázlá pøedìlávka nìmeckých Kraftwerk Das Modell v pøíjemnì uvolnìném nádechu. Pak se to místy zase vrací k sedmdesátkám, ovšem již s daleko více alternativním a hraèièkáøským pøístupem. Skvìlá je tøeba Make Up While Try, kdy zaèátek typický pro øeknìme alternativní scénu pøejde v bigbít provázaný nejrùznìjšími spodními zvouèky. Parádní mazec je i Smooth Simultary, vyklidnìná až kavárenská pohoda je další pøíjemná vìcièka Normal (I´m Loosing You).
A že jsou to, jak jsem již nìkolikrát povídal, staøí známí experimentátoøi a hraèièkáøi, máme tu i až skoro zvukové koláže jako Logo, náøez, kdy se zpívaný song jako z dob starého kavárenského jazzu mìní v elektro náøez, pøímo do taneèní scény, pomìrnì svojsky ale, vpálila kapela na Dancing In The Dump.
Vìtšinu tìhle songù hráli Palinckx na svých vystoupeních také u nás už v letech 2001 a 2002. Letos se k nám za pár dní chystají na tour znova. Krom pár festù navštíví i nìkolik klubù. A vy, kdo si rádi užíváte naprostou hudební pohodu, šílenost i genialitu zároveò – s nadsázkou – vìzte, že vše, co jste si pøeèetli výše dokáží Palinckx ještì mnohem lépe právì na živých vystoupeních. Už sem to nìkde povídal, ale øíkám znova. Nechte se okouzlit, já to již udìlal dva krát.
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd