webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(04 | 06 | 2003 - 14:16 - reactions: 0) Bena
BLEEDING THROUGH – 'Portrait of the goddess'
Indecision records

O téhle kapele bylo v poslední dobì v zahranièních kuloárech èasto slyšet a pøesto mi trvalo docela dlouhou dobu, než jsem na jejich nahrávku narazil. Tahle je asi rok stará a na podzim by se mìla objevit deska nová, tentokrát na Trustkill records.
Historie kapely sahá do roku 1999, kdy se dali dohromady dva tehdejší èlenové 18 Visions se èleny kapely Taken. Kapela Breakneck, která tím vznikla, mìla být tehdy nìèím jako odpovìdí na Hatebreed èi Integrity, i když pouze jen jako vedlejší projekt výše zmiòovaných kapel zakládajících èlenù. Hudební vkus se èasem profiloval a to s sebou neslo nìkolik personálních zmìn. Proto následovala i zmìna názvu kapely na Bleeding Through. Hudební složka zaèala být stále více ovlivnìna metalovou hudbou, což nebylo v Orange County právì moc obvyklé. Kapela cítila, že je tøeba scénu nìjak oživit a vnést do ní mnohem více rùznorodosti. Rovnìž co se textù týèe, nebáli se novátorství a pøišli se znaènì osobním pojetím, které pùsobí témìø nìco jako pomocná ruka lidem ve snaze vytrhnout se ze sraèek minulosti a najít sílu zaèít zase od nuly. No a aby toho nebylo málo, tak se kapela obohatila dalším netradièním prvkem pro hardcore kapely – klávesami.
'Portrait of the Goddess' jsem si od prvního momentu zamiloval. Nacházím v nich perfektnì skloubeno všechno, k èemu bych jinak potøeboval alespoò ètyøi samostatné kapely a nejspíš ještì nìco navíc. Komplikovanost 18 Visions z doby 'Until the ink runs out' s pøíjemnými zvraty a schopností stejnì bravurnì zvládat rychlou deathovou krouhaèku vedle smrtících klasicky hardcorových chugga chugga rifù mocnì podporovaných bicími, které vás nemilosrdnì sešrotují a prsty svižnì létajícími po hmatnících. Hádám že cit pro melodii, kterých se tu možná až neèekanì objevuje obrovské množství, do kapely vnesli èlenové Taken. Tu a tam tak z naprostého masakru vypluje na povrch zatracenì pøíjemná melodie jako v "Savior, saint, salvation" ve které s vokály vypomohl Matt Sanders z Avenged Sevenfold. Nebo vlastnì skoro v jakékoliv jiné skladbì, protože takových pasáží je tu hromada. Mimochodem v úvodní "Rise" se zapojil i John Pettibone z kapely Himsa. Jestliže jsem psal, že v kapele najdete i klávesy, je asi jasné jaká nìmecká kapela se vám hned namane. U Deadlock jsou však regulernì blackmetalové, zatímco hudba Bleeding Through je pøevážnì více svižnìjší a agresivnìjší, ne tolik atmosferická a ani zpìv nenavozuje atmosféru jeskynì, ale jde víc cestou pøirozenýho øevu. Jako dotvoøení temné atmosféry tu jsou èernobílé klapky opravdu dalším prvkem dodávajícím maximální pestrost celkovému výtvoru. Je jich užito hodnì na pozadí a v momentech na pøechodu mezi rozdílným tempem. K tomu abych si otevøel booklet a zaèetl se, jsem se dostal až podstatnì pozdìji, když už jsem mìl desku nìkolikrát poctivì sjetou, a tak bylo pro mì trochu pøekvapivé, jak moc osobní texty jsou. A jedná-li se o mezilidské vztahy, dá-li se to takto zobecnit, na to tu máme experty v podobì Poison the well. Jenže u nich lze náladu lehko vycítit z muziky. U Bleeding Through jsou tyto dvì složky docela v rozporu, avšak dohromady tvoøí dokonalý výsledek pøesnì podle mého vkusu. Nemùžu se ubránit, ale nedokážu mezi tìmito deseti songy najít jediný slabý moment, kdy by mì poslech pøestával bavit. Skladby nepostrádají agresivitu, která vás vybudí a povznese vaší náladu, ale rovnìž dokáží i uklidnit a nenechat vás se moc rozdivoèet.

30.6.2003 by mìla tahle kapela vystoupit v Chemnitzu, což bude jediný jejich klubový koncert v Evropì. Pøedkapelami jim budou ALAMOGORDO a ACTION a pokud vše dobøe dopadne, v jednání jsou i ATREYU.
 
[64kb]
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd