webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(05 | 07 | 2003 - 13:29 - reactions: 0) sonic
1000 Travels of Jawaharlal - Owari Wa Konai (by XSinnerX)
(Day After Records)

Co napsat k jako recenzi na desku, která tady má dost slušnou reklamu a úvodníky na ní jsou skoro všude? Možná se budu trochu opakovat, tímto se omlouvám tìm, co již mìli možnost nìkde nìco o téhle kapele èíst, a ostatním za to, že zde budou možná slova a vìty, které pak uvidí i jinde. Nejsem prostì slovíèkáøský mág, abych si cucal z prstu všelijaká umìlecká slovíèka.
Vždy, když se k nìèemu pøidá pøívlastek emo, zpozorním, nebo? trpím trošku despektem k takovýmto spolkùm, možná neoprávnìnì. Také jsem si vìdom vkusu šéfa Day After rec., takže jsem váhal, zda-li se zakousnout do tohohle CD. No pak pøišlo pro mì trošku pøekvapení, když mi Pe?a Švancara z Beer is not drink rec. øíká, že je to svižný a opravdu pohodová muzika. Od nìkoho, kdo poslouchá a vydává spíše tu extrémnìjší muziku to potìší a tak jsem již neotálel a hned jsem si tohle CD u nìho koupil. Hned úvodní zvuk mì pøekvapuje, žádné vymìklé kytary, vše øádnì nabroušeno, nic ukòouraného, pøímoèarý a silný zpìv. S radostní kvituji úžasný zvuk, tahle deska je po zvukové stránce asi jedna z nej, co jsem slyšel. Aèkoliv jenom ve tøech, pøesto to nemá žádné mezery, žádná prázdná místa, zvuk je stálý a neztrácí na síle. Za tohle patøí asi nejvìtší pochvala Ondøeji Ježkovi z OTK,který provedl mastering a který v tomhle smìru odvedl výborný kus práce. Pro mì je úplnì úžasná basa, pokud máte lepší aparaturu doma, tak si opravdu užijete, stojí to za to.
Tahle kapela dostala nálepku pøímoèarého a svižného emo coru. Je pravda, že to z téhle muziky cítit je. Avšak vznáší se nad tím vším jím jako stín, který nijak moc neškodí ani jiným vlivùm. Hlavnì ten tøaskavý sound kapel typu Endstand je více než znatelný a to i díky úžasné base, neodpustím si ji opìt pøipomenout. Ale abych tu nepsal jenom o ní, kapela jako celek má neuvìøitelnej drive, bicí jsou spolu z basou ti, kteøí vše neúnavnì táhnou a kytara to jakoby z dálky pozoruje a vždy ve správný okamžik vystoupí èi doprovodí.
Tenhle poèin se Mírovi opravdu povedl, no jako již mnohokrát. Myslím si, že tahle kapela bude aspirovat na nej show na letošním Fluff festu. Urèitì se máme na co tìšit od tohoto japonského tria. A schválnì, kdo se dostanete k tomuhle albu, sledujte zpìv "Kojaka", podle MP3 jsem si myslel, že zpívají anglicky. Chyba lávky, japonsky, a muziku jako celek to hodnì obzvláštòuje, ten projev je jiný, nezvyklý. Pro nás Evropany to je jistì zajímavá vìc, když tak tìžký jazyk jako se umí na jednièku zakomponovat do téhle muziky, u nìjakého trash coru to nepoznáte, ale tady je vše mnohem více èitelné a klidnì si mùžete podle bookletu zpívat s nimi, pokud si tedy nepøerazíte jazyk. Takže v Plzni na jejich koncertì nebo o nìco pozdìji v Praze na sedmièce, tìšme se.
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd