webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(10 | 07 | 2003 - 09:14 - reactions: 0)
Kdyby psi - Autopsy
(Alter Ego Records, 2003)

Tak tohle je tip pro všechny milovníky té správnì podivné post coreové uskøípanosti a rùznì rozvazbených melodií, které zdánlivì nehrají hlavní roli, ale jsou tak silné, že se ve finále probijí i pøes nádherné nánosy nanoisované špíny.
Navíc muzika pražských Kdyby psi nepostrádá ani tolik dùležitou energii a výbornou práci s dynamikou. A aèkoli tøeba struny kolikrát ani nijak zvláš? netlaèí na pilu místo hustých riffù si s nadhledem brnkají a skøípou, výsledek je vìtšinou docela náøez. Pod zdánlivou lenivostí se totiž o gradaci docela starají nápadité bicí k nim se pøidává i vìtšinou zdánlivì rovnìž poklidný zpìv. No a když je potøeba, rozjaøí se i ty kytary, bez obav.
Dalším obrovským kladem Kdyby psi je hodnì viditelná chu? experimentovat a hledání vlastní cesty, do èehož se kapela odvážnì pouští i v tom nejzákladnìjším rockovém obsazení, tedy kytara, basa, bicí.
Pøíkladem mùže být hlasovým efektem ozvláštìná Afresh, Again, And Such Thing, výbornì gradující, postavená na zdánlivì jednoduché kostøe celé písnì. Svébytnì zní urèitì i Hump All, èi zvláštnì melodické Moloko. A nejvìtší náøez? Pro mne asi Swing.
Yupi you. Máme tady další malý nezávislý label Alter Ego Records a CD-EP Kdyby psi, které krom intra a outra obsahuje celkem pìt songù je jedním z prvních poèinù. Pokud tímto label naznaèuje, v jakých vodách hodlá lovit, máme se do budoucna na co tìšit. Stejnì, jako bude urèitì zajímavé sledovat další stopu zanechanou Kdyby psi.
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd