webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(10 | 07 | 2003 - 09:14 - reactions: 0)
Ememvoodoopöká – Fontatne-Stand
(Silver Rocket, 2003)

Dynamická, rytmická indie kytarová muzika v prùrazném zvukovém balení, okrášlovaná místy až noisaøskými výlevy, zpùsobené nejen kytarovým soundem, ale i klávesovými vyhrávkami. A bacha, docela hustì znìjícími klávesovými vyhrávkami.
Možná i takhle by se hodnì struènì dal popsat první nesamostatný výlet na nosièe pražské Ememvoodoopöká. Pod køídla si je totiž po nìkolika vlastních CD-demáèích vzali Silver Rocket a výsledkem je ètyøpísòový, výtvarnì docela povedený vinylový singlík s ještì jedním surprajsem uvnitø.
Ale zpìt k obsahu v drážkách. Výše zmínìný popis by totiž byl asi docela nespravedlivì strohý. První stranu i celou desku startuje Motor. Ten ve mnì evokuje i odkazy nìkam k nové vlnì. Vzhledem k již zmínìnému hodnì souèasnému zvuku, ale tøeba i živé rytmice a náøezovým zmìnám ale vùbec nezní nijak zastarale, èi vyèpìle. Následuje možná ještì chutnìjší Houston a je tøeba otoèit desku.
A je tady B. A na ní pro mne nejvìtší hit desky, Chleba. Tak tenhle si ukrojím docela rád. Svižný, náøezový, nagradovaný a rytmický hitík, vážnì se mi líbí nejvíce. Po nìm nejpomalejší, a pro mne druhá nejoblíbenìjší vìc na albu, Jizva. Protože nejpomalejší tady urèitì neznamená nejménì energický, bez nápaditého gradování a atmosféry.
A popros, texty a zmínìný humor. Všechny jsou sympaticky zpívané v èeštinì. Navíc pøi pozornìjším poslechu zjistíte, že nejen na tomhle poli má kapela i docela osobitý smysl pro humor a nadhled. Navíc vìtšinou mají i pøíbìh a atmosféru.
Vzum, jehla se zvedá a zazvonil konec? Ale vùbec ne. Jak už jsem psal, je tady stále pøítomen i ten humor a nadhled. Prosím, hledejte v druhé èásti rozkládacího dvoj obalu a pøeji rovnìž pøíjemný poslech.

Ememevoodoopöká – Houby (vl. náklad, 2002)

Taky tedy ještì pøidám bonus v podobì téhle dvojjediné recenze. Pokud tì chytí pøedchozí recenzovaný singl, zapátrej na kapelovém webu i po loòském CD Houby. Výše psané si tam užiješ hned v tøinácti kouscích, najdeš tam i zmínìný Chleba a Jizvy. Kapela tam zní jako by více syrovì a rychleji a jde o docela pøíjemný poslech i po nìkolikrát zmiòované zvukové stránce.

Web kapely: http://www.noise.cz/ememwwwka
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd