webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(10 | 07 | 2003 - 09:21 - reactions: 0)
Dìti deštì – Poslední Fext
(Alter Ego Records, 2003)

Pokuï vím, tak tahle první vìtší nahrávka industrialistù Dìti deštì vznikla bìhem dvou dní jako poloimprovizace ve zkušebnì a ve výsledku je to možná trochu slyšet. Ne, že by znìla hloupì, nebo nedotaženì. Spíše mi pøijde hodnì pudová, o èemž ale ten pravý old school industriál dycky mimo jiné byl. A pro doplnìní informace, Poslední Fext je zároveò i soundtrackem k jednomu experimetnálnímu filmu. Ale k samostatné muzice koneènì. Vše zaèíná tahané kytarové intro, které zvolna pøejde v více jak tøináctiminutovou Instinkt Jazz. Spodky a rytmika jasný industriál, mlácení do kovù a tak, k tomu zase kytara. Ta mi, aèkoli pøirovnávám hroznì nerad, místy evokuje i tu skvìlou náladotvornou kytarovou hru pana Younga ve filmu Dead Man. Jindy si to kytara šine zase více najazzle. A v téhle skladbì se pak Dìti deštì taky docela pøibližují vlastnímu oznaèení své muziky, tedy blues-industrial music.
Další trak je Time Machine a je to industriál jako øemen. Prostì rytmicky hypnotické, nasekané èisté kovy a plechy. Railroad Tycon je na tom podobnì, jen je daleko více o pøíjemnì monotónních, hypnotických bicích podkladech, do nich nìco cinkání, vrací se i zdánlivì nenápadná kytara. K závìru to celé jako by mírnì graduje a nìkde vzadu tam slyším i nový zvuk, který by mohl vzdálenì (a poprvé na celé desce) evokovat nìco, jako lidský zpìv.
O blues-industrial music se tady již jednou psalo. A asi nejvíce je tomu podobný poslední bonus, dle obalu live nahraný Enrico, kde nad opìt kovovými spodky klouže opravdu bluesovì znìjící kytara a pøidá se i podobnì lazený skuteèný zpìv. V èeštinì prosím pìknì. Song pak graduje do èím dál vìtšího náøezu.
Není asi zvykem, aby kapely své vìtší debuty nahrávaly bìhem dvou dòové improvizace a pak je bez skrupulí pustily na svìtlo a mezi lidi. Tady ale naštìstí výsledek pøíliš neutrpìl a vydavatele, tedy label Alter Ego Music (nebo kapelu samotnou?) nemùže minout jedna pochvala. Za opravdu pìkný papírový obal, ve kterém je to celé schované. Jo, a na divokost s jakou to celé mìlo vzniknout to má taky hodnì dobrý zvuk.

Web kapely: http://oves.beer.cz/detideste
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd