webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(10 | 07 | 2003 - 10:26 - reactions: 0) Bena
DARWIN – 'In the eye of the beholder'
Burning season records

K této nové nahrávce od nebojácných experimentátorù z holandska je tøeba pøistupovat absolutnì bez pøedsudkù. Zasvìdceným to snad problém èinit nebude, nebo? vìdí, že Darwin byli a nutno vyzdvihnout že stále ještì jsou, zárukou kvalitní muziky, bourající meziškatulkové bariéry uvnitø HC. Kdo toto cd bude brát do rukou s pøedsudky, skonèí dozajista hned u extrémnì strohého obalu, jakožto i bookletu celého. Berme to tak, že nás alespoò nic nebude rozptylovat od poslechu vlastní nahrávky. Jestliže jsem výše naznaèil, že Darwin se nedají jednoduše zaèlenit do jedné škatulky, pak u 'In the eye of the beholder' to platí ještì mnohokrát víc než u jejich pøedchozího CD na Lifeforce records. Kapela jakoby vzešla z hutných tónu balancujících na hranici metalových vlivù se vším co k tomu v hardcorovém pojetí patøí, ale ve snaze co nejvíce svou tvorbu obohatit, se dostala tak daleko, až dokázala tento pùvod natolik šikovnì zamaskovat, že napøíklad zcela splynul s rockovì trilkující kytarou na popøedí silnì As Friends Rust-ovsky kupøedu ubíhajícího vývoje songu. A zní to zatracenì dobøe a zajímavì. Když nad tím tak pøemýšlím, tak v podstatì i AFR mìli podobný základ ve svých pøedchozích kapelách (Morning Again, Culture) a tento svùj osobitý styl, aè stále silnì znatelný, dokázali pøetvoøit v naprosto odlišnou náladu a muziku jako takovou. Nìjak podobnì na mì pùsobí Darwin. A že je tato deska i o strhujících náladách vás pøesvìdèí tøeba song è. 5. Skaldby totiž nemají svá jména. Deska není nijak chudá na èasté zvraty, a tak i pøíznivec chaotických postupù dostane svou porci. Darwin vám ale za žádnou cenu nikdy jen tak sprostì nepøedhodí žádný z tìch charakteristických a tisíckrát použitých riffù, na které èekáte jako pøíznivci melodických, metalových, punkrockových, nebo jiných vlivù. Ten kdo je ochoten opravdu vnímat, bude pøekvapen všemi pøíjemnými odhaleními, kterých se dobere. To co totiž hledáte a na co budete pøi poslechu èekat, je vìtšinou zahaleno závojem èerpaným z naprostého protipólu k tomu, co chcete slyšet. K této desce se vážnì nevyplatí pøistupovat s pøedsudky! Uniklo by vám totiž úplnì všechno...

27.7.2003 se DARWIN na svém turné zastaví i v pražském klubu 007. Jejich vystoupení je díky vlastnímu charakteristickému stylu pokaždé obrovským zpestøením a svou energií dokáže upoutat bez rozdílu každého.
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd