webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(16 | 07 | 2003 - 11:54 - reactions: 0) Jirzophone
Nová porce od PRANK rec. (by Filip)
Ken Sanderson opìt zasahuje...
...a jeho korporace Prank Records posílá další várku výbušného materiálu:

GUYANA PUNCHLINE “Direkt Aktion” LP/CD
Èíst pøed sepsáním recenze ten kus papíru, co nìkdy labely posílají spolu s nahrávkama recenzentùm, obchodùm apod., aby svùj produkt tak nìjak pøedstavily, není moc inteligentní nápad, protože pak si dáte dvojnásobnou práci s vymýšlením nìèeho trefnìjšího a originálnìjšího než je to, co jste právì doèetli. O (možná výstižnìjší) popis desky od vydavatele samotného vás nemohu pøipravit, nejdøív ale mùj pokus.
Takže - v poøadí tøetí fošna od téhle zbìsilé formace z Jižní Karolíny, jednoho ze státù ponìkud zaostalejšího amerického Jihu (který mùj pøítel Bretfa v - poslední dobou v podstatì permanentních - návalech antiamerických nálad oznaèuje za oblast, kde je nejèastìjším koníèkem mužské populace soulož s hospodáøským zvíøetem). Pokud jste s GPL ještì nemìli tu èest, pak doporuèuji našlapovat obezøetnì, protože to, co se na vás od prvních tónù z reprákù vyvalí, je fakt síla. Zbìsilá kulometná smrš? v lehce chaotickém provedení s jeèícím vokálem, která se sice chvílema zklidní, ale to pak pøijdou na øadu ušitrhající disharmonické pasáže, bìhem kterých si taky dvakrát nevydechnete. 100% zvuková destrukce zaruèena! Pøedchozí kapela zpìváka Chrise Bickela IN/HUMANITY údajnì snad vùbec nezkoušela a vždycky to do lidí vysypala tak, jak to hudebníkùm pøišlo pod ruku, GPL je sice podstatnì stravitelnìjší, ale emotivní násilí zde stále slaví svùj mrzký trumf (mimochodem onen v nìkterých kruzích oblíbený termín “emo-violence” vymysleli údajnì právì IN/HUMANITY). Úchylná hudba = úchylné texty, které sice svými sarkastickými narážkami jdou nìkdy až za hranici srozumitelnosti, ale námìty jako “válka s terorem” nebo “obligatorní naivní song o výprodeji HC kapel” (Brrrr...velmi netolerantní! Možná by jim to mohl nìkdo vysvìtlit?!) jsou srozumitelné dostateènì. Stejnì tak jako potrhlá filosofie “smashismu”, kterou kapela propaguje jak texty, tak i struènými a údernými slogany v graficky velmi zdaøilém bookletu. A co na to Prank Records?
“Nejrychlejší a nejdestruktivnìjší deska GPL, co zatím vyšla. Album se zamìøuje na témata jako je porušování zákona jako zpùsobu nastolení spoleèenské zmìny v americké spoleènosti prožívající období války s terorismem, kdy jsou obèanské svobody, spravedlnost a právo na soukromí postupnì víc a víc okleš?ovány. Hudebnì ve znamení rozvíjení tvorby pøedcházejících kapel jednotlivých èlenù (ANTISCHISM, INITIAL STATE a IN/HUMANITY), ale možná zde uslyšíte i nìco ze starých DIE KREUZEN, RUDIMENTARY PENI a možná i kapku GODFLESH.”
Perfektní žlutoèervenej obal s malùvkou kapely jako zakuklencù pøijíždìjících na tanku a s varováním “Jestli si koupíš tuhle desku, teroristé zvítìzí”. Mìl jsem to štìstí vidìt GUYANU PUNCHLINE zaèátkem letošního roku hned dvakrát naživo, kdy na Super Sabado Festu pobila svou patnáctiminutovou produkcí vše živé (zdaøile ji v tom sekundovaly další tøi ozdoby této sešlosti KYLESA, REAGAN SS a IRON LUNG) a doufám, že to nebylo naposled.

BORN/DEAD “Our Darkest Fears Now Hunt Us” LP/CD
Z trochu jiného soudku - hardcore/punk as fuck inspirovaný starým britským soundem kapel jako VARUKERS nebo DISCHARGE. Solidní, šlapající záležitost s klasicky støídajícími se vokály (jako u AUS ROTTEN nebo u DEFIANCE), se sborovými refrény a samozøejmì se silnì politickými texty odrážejícími souèasný neutìšený stav svìta i americké spoleènosti pod nadvládou globálního magora. Bodliny, køiváky, nábojáky a povinná èernobílá váleèná grafika s texty v negativu. Nic proti, ale tenhle styl byl a je obehráván už nesèetnìkrát dalšími a dalšími generacemi kapel a já už lehce ztrácím zájem (nebo je to krize støedního vìku?). Naživo jsou tyhle záležitosti nìkdy fajn (pokud nehrají hodinu), ale jak jsem už øíkal samotnému bossovi labelu, Kenovi, “od Prank oèekávám jen tu nejvyšší kvalitu” (což ho teda donutilo k bouølivému smíchu, ale to je jedno). No a BORN/DEAD mi bohužel nìjak výjimeèní nepøijdou. Ovšem nepochybuji, že okované punx na Papírnì èi na Vrahovi pøivedou koncem záøí, kdy se k nám chystají (spolu s ex-DISRUPT úderkou CONSUMED) na turné, k extázi.

3 x BORN AGAINST vinyl
Za BORN AGAINST - bezpochyby jednou z nejlepších amerických HC kapel minulé dekády - se sice už nìkdy pøed deseti lety zavøely vody, ale až teï, kdy skonèil i label Vermiform (provozovaný zpìvákem Samem), vychází v reedici jejich tøi velké desky a to právì na Prank Records. Nedovedu si pøedstavit lepší label pro znovuvydání tìchdle vìcí, protože právì kapely na Pranku svou hudbou i filosofií èasto na tvorbu klasických záležitostí z poèátku 90. let jako byli CITIZENS ARREST, STRUGGLE, RORSCHACH nebo právì BORN AGAINST jednoznaènì navazují.
Tohle berte ale jen jako upoutávku, ne jako recenzi - i proto, že jsem vlastnì žádnou z tìchto reedic neslyšel (staèí mi originály). Nicménì pokud nìkde na “Nine Patriotic Hymns For Children”, “Rebel Sound Of Shit And Failure” (asi nejlepší vìc - poskládaná ze singlù, splitù a ze songù, které vyšly na nejrùznìjších kompilacích) nebo na “Battle Hymns Of Race War” narazíte, neváhejte ani chvíli. BORN AGAINST hráli tvrdý, úderný hardcore s neurotickým vzteklým vokálem a s perfektními neotøelými kytarovými postupy. Jejich ostré texty se nemazlily s nikým a s nièím.
“Nejsem idiot, nejsem idiot, nejsem zkurvenej nohsled a tak mi pøestaò vykládat o zbraních a o bombách a pøedkládat mi svùj koncept tøídní války - nejsem vygumovanej a nejsem naivní a jsem si naprosto zcela jistej, že ty sám to NEMYSLÍŠ vážnì, a že jsi jen jedním z tìch mnoha køièících hlasù, co chtìjí hrát hru na válku s fízlama a mlít ožralí o vyhazování benzínek do vzduchu ale jen do té doby dokud v jedné z nich nezaèneš pracovat, kámo. Nejsem idiot, takže prosím, prosím, prosím, pøestaò mi vykládat o svých ústavních právech na svobodu projevu, protože nikdy se nedostaneš na obrazovku televize a i kdyby ses dostal, stejnì bys nevìdìl co øíct a i kdyby ses tam dostal a mìl nìco vzrušujícího ke sdìlení, tak by to STEJNÌ neodvysílali, protože bys mìl na sobì trièko s velkým nápisem “Fuck Censorship” a dlouho, dlouho, dlouho pøedtím, dávno pøedtím než ses narodil si vláda sedla spoleènì se šéfy televizních a rozhlasových stanic, aby zajistili, že se tyhle slova nikdy bìhem pøíštího milionu let v jejich vysílání neobjeví, tak proboha už pøestaò mluvit.” (BORN AGAINST - “I am A Idiot”)
Dnes už pomalu senilnìjící pamìtníci si možná vzpomenou na spoleèný koncert BORN AGAINST a NATION OF ULYSSES na Sedmièce (tuším v bøeznu 92) a pozdìji narozeným nezbývá než si opatøit tyto nahrávky. Mimochodem všechny remasterované a tudíž s hutnìjším zvukem. Pøíjemný poslech.

Filip (Hluboká orba zine)

PS: Další info samozøejmì jako vždy na stránkách www.prankrecords.com, stránky GUYANA PUNCHLINE.
 
[52kb][26kb][66kb][21kb]

reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd