webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(01 | 09 | 2003 - 18:09 - reactions: 0) vanena
More Bad News
Vydali: Ultima Ratio, Phobia recs., Templetton recs., Drugs Kill Your Mind recs, Absurd Reality, Vašek Sobota, Impregnate Laboratories.

S pravdou ven – tahle deska pøede mnou obrazila už pár recenzentù czechcoru a i mì ležela v šupleti pìkne dlouho než jsem se dokopal ji „hodnotit“. A když už se vše zdálo na nejlepší cestì, spdnul nám server. Tolik vysvìtlení, proè pøichází recka tak pozdì. A abyste neøekli, že svoje povinnosti zanedbávám, pozval jsem si k poslechu i povolalného kolegu z jistého metalového zinu. Jedinou jeho pomocí však bylo fatální prohlášení: „Je to metal.“
My se ale na desku podíváme podrobnìji. Pøednì je to opìt jedna z desek, které vyšly díky spolupráci mnoha labelù (koho by zajímalo jak to probíhá, zèíhnìte rozhovor s MBN v novém Fragile). Obal, z kterého jsou nìkteøí nadšeni se mi vùbec nelíbí, ale o tom si udìlejte obrázek sami. Vnitøní bookletek, který tu vidìt nemùžete mi ale dokonale spravil náladu. S velkým pøehledem zmáklý, naditý cz/eng texty a komentáøi a rovnìž zajímavou grafikou. A propos – texty když už se o nich zmiòuji – zajímavé a stojí za pozorné proètení, dotýkají se mnoha témat napø. sexismus, odcizení…jen místy sklouzávají k intelektuálnímu exhibicionismu („monáda ženskosti tøíštìná mužskými axiomy.“)
A teï už k tomu metalu. Vzhledem k tomu, že neznám dopodrobna stravovací návyky tìchto pìti pánù, nemùžu vám øíct, jestli tu jde o veggie metal, v každým pøípadì hudebnì mi nejvíc pøipomíná (jaké to klišé!) Catharsis a ještì spíš Zegotu, možná taky tøeba francouze G77 – oproti tìm ale míò brnkaj a víc a kvalitnìji sypaj. Èastý støídání brnkaèek a sól (žánej hevík) a sypavìjších pasáží zabraòuje aby hudba sklouzla do nudných metalových kolovrátkù. Hodnì striktní jsou Martinovi bicí, opravdu dobrá práce, øekl bych. Ostatnì zkušenosti jednotlivých èlenù (setkat jste se s nimi mohli v Pazi Snajpr, See You In Hell, ale to urèitì víte) jsou po èertech vidìt a ani benjamínek souboru – zpìvák Vaanja nasazenou la?ku neshazuje. Obzláš? když zpívá èesky se mi jeho projev docela líbí – takový to emo jeèení se støídá s vykøièeným hc projevem. Nazvuèeno je to rovnìž solidnì, dokonce uslyšíte i Peterovu basu, to není samozøejmost! Upøímnì jsem ani jednou v prùbìhu sedmi songù nezívnul a nìkteré nápady mi pøišly opravdu výteèné.
Øekl bych že tomu celému není vlastnì co vytýkat. Ale pøece nìco. More Bad News totiž chybí image! Není tam nihilismus, satanismus ani veggggiiiieeee, žádný skejty, mopedy… Slyšel jsem ale, že letos na fluffu se (nìkdo v odpadkovém koši, nìkdo coming outem, nìkdo v øece) opravdu našli a teprve na pøíští desce tedy asi odhalí své pravé já, tak trochu v duchu With Love? Tøeba.
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd