webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(16 | 12 | 2003 - 16:04 - reactions: 0) ivan
INTEGRITY – 'To die for'
Deathwish records

Tahle recenze není impulsem k dalším nesmyslnejm diskusím na téma Integrity. Jestli nìkoho zajímá podrobnìjší vhled do Dwidovy duše, tak mu zcela nezištnì okopíruju rozhovor z èasopisu Dogprint è.6, kterej vyšel pøeloženej v Minority fanzinu.
Integrity byli jednou z prvních kapel, která zaèala míchat hard core s metalem (nezamìòovat s metalcorem). ´Those Who Fear Tomorrow´ (Overkill records) byla totální hymnou nihilisticky ladìných jedincù v devadesátých letech a vyšla hned v nìkolika reedicích na rozlièných labelech vèetnì Victory records, pod jejichž køídly vyšlo nìkolik následujících releasù. Další, v té dobì dlouho oèekávané, fošny ´Systems Overload´ a ´Humanity is the Devil´ se dají považovat za evergreeny v propasti hard core. Poslední deskou, která byla poslouchatelná pro moje uši byla ´Seasons in the Size of Days´, která byla i poslední v silné sestavì: Dwid, bratøi Melnickové (pozdìji In Cold Blood), Frank Novinec (spoluzakladatel další ´Clevo´ legendy Ringworm). Jak známo v Integrity to vøelo od prvopoèátku. Neustálé hádky a bitky (jedna byla i pøíèinou zrušení celého evropského turné) byly dùvodem, proè Melnickové opouštìjí kapelu a z pùvodního line upu zùstává pouze Dwid. Pod jeho taktovkou vznikají nevýrazná alba a kapela se zdá ztracenou až do dnešních dnù, které mùžeme nazvat znovuzrozením. Nový label (Deathwish records), nová sestava a hlavnì nové songy, které vás vrátí k tomu nejlepšímu, co kdy Integrity stvoøili. Rychlý, úderný songy, sóla, vybrnkávaèky. ´To Die For´ má hudebnì nejblíže k ´Humanity is the Devil´, ale texty a atmosféra jsou jak z oka ryby od H. Bosche z ´Those Who Fear Tomorrow´. V dnešní dobì už Integrity asi nezaujmou tolik lidí jako pøed deseti lety. Vše postupuje velice rychle a tak spokojen zùstane ten, kdo Integrity miloval, tak jako já. Ten, kdo hledal spøíznìnou duši v odvrácené stranì hard core. Ten koho srala atmosféra metal koncertù a hledal Pána s kopýtkem v øadách hard core kids. Pokud vezmete do ruky booklet a nedáte na pomluvy a fámy, které znáte z doslechu, tak zažijete pøíbìh o lidské individuaitì, Ïáblovi a o tom, že co tì nezabije, to tì posílí. A obal sedí!!!
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd