webhosting rewolt.cz
damage done| day after | free dimension | gasmask | insane society | malarie | misanthrope | phobia | psychocontrol | pure heart | samuel | silver rocket | tpc | walking the dead| xthtreatx
record review:::...
(16 | 12 | 2003 - 16:04 - reactions: 0) ivan
A LIFE ONCE LOST - 'A great artist'
Deathwish records

Naštìstí se poøád najdou skvìlí umìlci, kteøí dokážou vytvoøit soundtrack pro urèité chvíle. Pro chvíle, kdy zùstáváte nepochopeni u svých nejbližších. Nedokážete nabídnout víc než život bez kompromisu? Nenabízíte víc než honbu za nìèím tak pofidérním a nestálým jako je hard core? Nedokážete vysvìtlit, proè stojíte v uzavøeném kruhu? Po tom všem, kdy už jste všechno pøeèetli, všechny prokoukli a pøipadáte si jako v uzavøené kachlíkové místnosti bez dveøí. Jediná možná èinnost pøijatelná pro tento okamžik je vymalovat životadárnou tekutinou. Anebo pøijmout realitu takovou jaká je? Bez nadìje, že ještì nìkdy nasadíte rùžové brýle. Neurois, Bloodlet, Keelhaul, Isis, Blessing the Hogs a teï i A Life Once Lost. Oproti všem výše uvedeným kapelám je to poøád více metal. Asi jako kdyby Unearth hráli vìci od Bloodlet. Hlinomaz, kterej má metalovì pøesnej øád. Všechno pùsobí zpìtnì a musí se to zkusit na vlastní kùži. Je to jako když vám nìkdo vypráví Matrix a pak ho ucítíte na vlastní kùži. Dík za tuhle kapelu!!!
 
reactions:
bute prvn kdo zde zanech svj nzor
| add | show all | show article |
actual concerts:::...

search:::...fulltext
  GO

reklama:::...
Hledte nkoho na vytvoen www strnek? Nebo potebujete eshop? Mrknte sem, nebo kontaktujte sonic@czechcore.cz.

printing:::...
Text version for printing

© Centauri Production - designed by Budd